Chương trình ngày 10/7/2018 (35 lượt nghe)

Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 25/9/2018 [ Đã nghe: 2] Chương trình ngày 25/9/2018
Chương trình ngày 24/9/2018 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 24/9/2018
Chương trình ngày 21/9/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 21/9/2018
Chương trình ngày 20/9/2018 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 20/9/2018
Chương trình ngày 19/9/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 19/9/2018
Chương trình ngày 18/9/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 18/9/2018
Chương trình ngày 17/9/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 17/9/2018
Chương trình ngày 14/9/2018 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 14/9/2018
Chương trình ngày 13/9/2018 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 13/9/2018
Chương trình ngày 12/9/2018 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 12/9/2018
Chương trình ngày 11/9/2018 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 11/9/2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 7/9/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 7/9/2018
Chương trình ngày 6/9/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 6/9/2018
Chương trình ngày 5/9/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 5/9/2018
Chương trình ngày 4/9/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 4/9/2018
Chương trình ngày 31/8/2018 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 31/8/2018
Chương trình ngày 30/8/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 30/8/2018
Chương trình ngày 29/8/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 29/8/2018
Chương trình ngày 28/8/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 28/8/2018
Chương trình ngày 27/8/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 27/8/2018
Chương trình ngày 24/8/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 24/8/2018
Chương trình ngày 23/8/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 23/8/2018
Chương trình ngày 22/8/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 22/8/2018
Chương trình ngày 21/8/2018 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 21/8/2018
Chương trình ngày 20/8/2018 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 20/8/2018
Chương trình ngày 17/8/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 17/8/2018
Chương trình ngày 16/8/2018 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 16/8/2018
Chương trình ngày 15/8/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 15/8/2018
Chương trình ngày 14/8/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 14/8/2018
Chương trình ngày 13/8/2018 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 13/8/2018
Chương trình ngày 10/8/2018 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 10/8/2018
Chương trình ngày 9/8/2018 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 9/8/2018
Chương trình ngày 8/8/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 8/8/2018
Chương trình ngày 7/8/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 7/8/2018
Chương trình ngày 6/8/2018 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 6/8/2018
Chương trình ngày 3/8/2018 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 3/8/2018
Chương trình ngày 2/8/2018 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 2/8/2018
Chương trình ngày 1/8/2018 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 1/8/2018
Chương trình ngày 31/7/2018 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 31/7/2018
Chương trình ngày 30/7/2018 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 30/7/2018
Chương trình ngày 27/7/2018 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 27/7/2018
Chương trình ngày 26/7/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 26/7/2018
Chương trình ngày 25/7/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 25/7/2018
Chương trình ngày 24/7/2018 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 24/7/2018
Chương trình ngày 23/7/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 23/7/2018
Chương trình ngày 20/7/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 20/7/2018
Chương trình ngày 19/7/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 19/7/2018
Chương trình ngày 18/7/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 18/7/2018
Chương trình ngày 16/7/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 16/7/2018
Chương trình ngày 13/7/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 13/7/2018
Chương trình ngày 12/7/2018 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 12/7/2018
Chương trình ngày 11/7/2018 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 11/7/2018
Chương trình ngày 9/7/2018 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 9/7/2018
Chương trình ngày 6.7.2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 6.7.2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 4/7/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 4/7/2018
Chương trình ngày 3/7/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 3/7/2018
Chương trình ngày 2/7/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 2/7/2018
Chương trình ngày 29/6/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 29/6/2018
Chương trình ngày 26/02/2018 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 26/02/2018
Chương trình ngày 27/02/2018 [ Đã nghe: 89] Chương trình ngày 27/02/2018
Chương trình ngày 28/02/2018 [ Đã nghe: 91] Chương trình ngày 28/02/2018
Chương trình ngày 01/3/2018 [ Đã nghe: 86] Chương trình ngày 01/3/2018
Chương trình ngày 02/3/2018 [ Đã nghe: 84] Chương trình ngày 02/3/2018
Chương trình ngày 05/3/2018 [ Đã nghe: 86] Chương trình ngày 05/3/2018
Chương trình ngày 6/3/2018 [ Đã nghe: 89] Chương trình ngày 6/3/2018
Chương trình ngày 7/3/2018 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 7/3/2018
Chương trình ngày 8/3/2018 [ Đã nghe: 104] Chương trình ngày 8/3/2018
Chương trình ngày 9/3/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 9/3/2018
Chương trình ngày 14/3/2018 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 14/3/2018
Chương trình ngày 15/3/2018 [ Đã nghe: 84] Chương trình ngày 15/3/2018
Chương trình ngày 16/3/2018 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 16/3/2018
Chương trình ngày 19/3/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 19/3/2018
Chương trình ngày 20/3/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 20/3/2018
Chương trình ngày 21/3/2018 [ Đã nghe: 106] Chương trình ngày 21/3/2018
Chương trình ngày 22/3/2018 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 22/3/2018
Chương trình ngày 23/3/2018 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 23/3/2018
Chương trình ngày 26/3/2018 [ Đã nghe: 73] Chương trình ngày 26/3/2018
Chương trình ngày 27/3/2018 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 27/3/2018
Chương trình ngày 28/3/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 28/3/2018
Chương trình ngày 29/3/2018 [ Đã nghe: 76] Chương trình ngày 29/3/2018
Chương trình ngày 30/3/2018 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 30/3/2018
Chương trình ngày 2/4/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 2/4/2018
Chương trình ngày 3/4/2018 [ Đã nghe: 88] Chương trình ngày 3/4/2018
Chương trình ngày 4/4/2018 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 4/4/2018
Chương trình ngày 5/4/2018 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 5/4/2018
Chương trình ngày 6/4/2018 [ Đã nghe: 70] Chương trình ngày 6/4/2018
Chương trình ngày 9/4/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 9/4/2018
Chương trình ngày 10/4/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 10/4/2018
Chương trình ngày 11/4/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 11/4/2018
Chương trình ngày 12/4/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 12/4/2018
Chương trình ngày 13/4/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 13/4/2018
Chương trình ngày 16/4/2018 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 16/4/2018
Chương trình ngày 17/4/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 17/4/2018
Chương trình ngày 18/4/2018 [ Đã nghe: 60] Chương trình ngày 18/4/2018
Chương trình ngày 19/4/2018 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 19/4/2018
Chương trình ngày 20/4/2018 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 20/4/2018
Chương trình ngày 23/4/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 23/4/2018
Chương trình ngày 24/4/2018 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 24/4/2018
Chương trình ngày 26/4/2018 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 26/4/2018
Chương trình ngày 27/4/2018 [ Đã nghe: 60] Chương trình ngày 27/4/2018
Chương trình ngày 2/5/2018 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 2/5/2018
Chương trình ngày 3/5/2018 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 3/5/2018
Chương trình ngày 4/5/2018 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 4/5/2018
Chương trình ngày 7/5/2018 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 7/5/2018
Chương trình ngày 8/5/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 8/5/2018
Chương trình ngày 9/5/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 9/5/2018
Chương trình ngày 10/5/2018 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 10/5/2018
Chương trình ngày 11/5/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 11/5/2018
Chương trình ngày 14/5/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 14/5/2018
Chương trình ngày 15/5/2018 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 15/5/2018
Chương trình ngày 16/5/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 16/5/2018
Chương trình ngày 17/5/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 17/5/2018
Chương trình ngày 18/5/2018 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 18/5/2018
Chương trình ngày 21/5/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 21/5/2018
Chương trình ngày 22/5/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 22/5/2018
Chương trình ngày 23/5/2018 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 23/5/2018
Chương trình ngày 24/5/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 24/5/2018
Chương trình ngày 25/5/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 25/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 29/5/2018 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 29/5/2018
Chương trình ngày 30/5/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 30/5/2018
Chương trình ngày 31/5/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 31/5/2018
Chương trình ngày 1/6/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 1/6/2018
Chương trình ngày 4/6/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 4/6/2018
Chương trình ngày 5/6/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 5/6/2018
Chương trình ngày 7/6/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 7/6/2018
Chương trình ngày 8/6/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 8/6/2018
Chương trình ngày 11/6/2018 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 11/6/2018
Chương trình ngày 12/6/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 12/6/2018
Chương trình ngày 13/6/2018 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 13/6/2018
Chương trình ngày 14/6/2018 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 14/6/2018
Chương trình ngày 15/6/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 15/6/2018
Chương trình ngày 18/6/2018 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 18/6/2018
Chương trình ngày 19/6/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 19/6/2018
Chương trình ngày 20/6/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 20/6/2018
Chương trình ngày 21/6/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 21/6/2018
Chương trình ngày 22/6/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 22/6/2018
Chương trình ngày 25/6/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 25/6/2018
Chương trình ngày 26/6/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 26/6/2018
Chương trình ngày 27/6/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 27/6/2018
Chương trình ngày 28/6/2018 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 28/6/2018

Các chủ đề khác
Văn hóa - Văn nghệ (59 video) (120348 lượt nghe)

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT
              Đêm 25 ngày 26 tháng 9 năm 2018
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: 
       Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Chiều tối mai có mưa rào nhẹ và dông ở vài nơi.
                 Nhiệt độ thấp nhất:   22  -  24°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :   32  -  34°C.

+ Khu vực Nguyên Bình và các huyện phía 
Đông: 
         
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Chiều tối mai có mưa rào nhẹ và dông ở vài nơi.
                 Nhiệt độ thấp nhất:    20  -  22°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :    30  -  32°C.
 
+ Khu vực Thành phố Cao Bằng: 

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.
               Gió: Đông Nam đến Nam cấp 2
                   Nhiệt độ thấp nhất:   22  -  24°C.
                   Nhiệt độ cao nhất  :   32  -  34°C.
 
            

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 56
  • Khách viếng thăm: 53
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 754
  • Tháng hiện tại: 102480
  • Tổng lượt truy cập: 7230636


NHÀ TÀI TRỢ