Chương trình ngày 15/3/2018 (57 lượt nghe)

Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 16/8/2018 [ Đã nghe: 1] Chương trình ngày 16/8/2018
Chương trình ngày 15/8/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 15/8/2018
Chương trình ngày 14/8/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 14/8/2018
Chương trình ngày 13/8/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 13/8/2018
Chương trình ngày 10/8/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 10/8/2018
Chương trình ngày 9/8/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 9/8/2018
Chương trình ngày 8/8/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 8/8/2018
Chương trình ngày 7/8/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 7/8/2018
Chương trình ngày 6/8/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 6/8/2018
Chương trình ngày 3/8/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 3/8/2018
Chương trình ngày 2/8/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 2/8/2018
Chương trình ngày 1/8/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 1/8/2018
Chương trình ngày 31/7/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 31/7/2018
Chương trình ngày 30/7/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 30/7/2018
Chương trình ngày 27/7/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 27/7/2018
Chương trình ngày 26/7/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 26/7/2018
Chương trình ngày 25/7/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 25/7/2018
Chương trình ngày 24/7/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 24/7/2018
Chương trình ngày 23/7/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 23/7/2018
Chương trình ngày 20/7/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 20/7/2018
Chương trình ngày 19/7/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 19/7/2018
Chương trình ngày 18/7/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 18/7/2018
Chương trình ngày 16/7/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 16/7/2018
Chương trình ngày 13/7/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 13/7/2018
Chương trình ngày 12/7/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 12/7/2018
Chương trình ngày 11/7/2018 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 11/7/2018
Chương trình ngày 10/7/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 10/7/2018
Chương trình ngày 9/7/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 9/7/2018
Chương trình ngày 6.7.2018 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 6.7.2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 4/7/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 4/7/2018
Chương trình ngày 3/7/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 3/7/2018
Chương trình ngày 2/7/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 2/7/2018
Chương trình ngày 29/6/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 29/6/2018
Chương trình ngày 26/02/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 26/02/2018
Chương trình ngày 27/02/2018 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 27/02/2018
Chương trình ngày 28/02/2018 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 28/02/2018
Chương trình ngày 01/3/2018 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 01/3/2018
Chương trình ngày 02/3/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 02/3/2018
Chương trình ngày 05/3/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 05/3/2018
Chương trình ngày 6/3/2018 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 6/3/2018
Chương trình ngày 7/3/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 7/3/2018
Chương trình ngày 8/3/2018 [ Đã nghe: 76] Chương trình ngày 8/3/2018
Chương trình ngày 9/3/2018 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 9/3/2018
Chương trình ngày 14/3/2018 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 14/3/2018
Chương trình ngày 16/3/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 16/3/2018
Chương trình ngày 19/3/2018 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 19/3/2018
Chương trình ngày 20/3/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 20/3/2018
Chương trình ngày 21/3/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 21/3/2018
Chương trình ngày 22/3/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 22/3/2018
Chương trình ngày 23/3/2018 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 23/3/2018
Chương trình ngày 26/3/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 26/3/2018
Chương trình ngày 27/3/2018 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 27/3/2018
Chương trình ngày 28/3/2018 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 28/3/2018
Chương trình ngày 29/3/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 29/3/2018
Chương trình ngày 30/3/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 30/3/2018
Chương trình ngày 2/4/2018 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 2/4/2018
Chương trình ngày 3/4/2018 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 3/4/2018
Chương trình ngày 4/4/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 4/4/2018
Chương trình ngày 5/4/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 5/4/2018
Chương trình ngày 6/4/2018 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 6/4/2018
Chương trình ngày 9/4/2018 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 9/4/2018
Chương trình ngày 10/4/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 10/4/2018
Chương trình ngày 11/4/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 11/4/2018
Chương trình ngày 12/4/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 12/4/2018
Chương trình ngày 13/4/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 13/4/2018
Chương trình ngày 16/4/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 16/4/2018
Chương trình ngày 17/4/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 17/4/2018
Chương trình ngày 18/4/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 18/4/2018
Chương trình ngày 19/4/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 19/4/2018
Chương trình ngày 20/4/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 20/4/2018
Chương trình ngày 23/4/2018 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 23/4/2018
Chương trình ngày 24/4/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 24/4/2018
Chương trình ngày 26/4/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 26/4/2018
Chương trình ngày 27/4/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 27/4/2018
Chương trình ngày 2/5/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 2/5/2018
Chương trình ngày 3/5/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 3/5/2018
Chương trình ngày 4/5/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 4/5/2018
Chương trình ngày 7/5/2018 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 7/5/2018
Chương trình ngày 8/5/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 8/5/2018
Chương trình ngày 9/5/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 9/5/2018
Chương trình ngày 10/5/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 10/5/2018
Chương trình ngày 11/5/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 11/5/2018
Chương trình ngày 14/5/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 14/5/2018
Chương trình ngày 15/5/2018 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 15/5/2018
Chương trình ngày 16/5/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 16/5/2018
Chương trình ngày 17/5/2018 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 17/5/2018
Chương trình ngày 18/5/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 18/5/2018
Chương trình ngày 21/5/2018 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 21/5/2018
Chương trình ngày 22/5/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 22/5/2018
Chương trình ngày 23/5/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 23/5/2018
Chương trình ngày 24/5/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 24/5/2018
Chương trình ngày 25/5/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 25/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 29/5/2018 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 29/5/2018
Chương trình ngày 30/5/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 30/5/2018
Chương trình ngày 31/5/2018 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 31/5/2018
Chương trình ngày 1/6/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 1/6/2018
Chương trình ngày 4/6/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 4/6/2018
Chương trình ngày 5/6/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 5/6/2018
Chương trình ngày 7/6/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 7/6/2018
Chương trình ngày 8/6/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 8/6/2018
Chương trình ngày 11/6/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 11/6/2018
Chương trình ngày 12/6/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 12/6/2018
Chương trình ngày 13/6/2018 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 13/6/2018
Chương trình ngày 14/6/2018 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 14/6/2018
Chương trình ngày 15/6/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 15/6/2018
Chương trình ngày 18/6/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 18/6/2018
Chương trình ngày 19/6/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 19/6/2018
Chương trình ngày 20/6/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 20/6/2018
Chương trình ngày 21/6/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 21/6/2018
Chương trình ngày 22/6/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 22/6/2018
Chương trình ngày 25/6/2018 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 25/6/2018
Chương trình ngày 26/6/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 26/6/2018
Chương trình ngày 27/6/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 27/6/2018
Chương trình ngày 28/6/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 28/6/2018

Các chủ đề khác
Văn hóa - Văn nghệ (59 video) (118219 lượt nghe)

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT
                              TIN BÃO KHẨN CẤP
                                  (Cơn bão số 4)
     Trong 03 giờ vừa qua, bão số 4 tiếp tục duy trì gió mạnh nhất cấp 9-10 và có xu hướng di chuyển chậm lại. Lúc 13h30, ở đảo Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.
     Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Bạch Long Vĩ, cách Nam Định 160km, cách Thanh Hóa 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.   
     Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, từ đêm nay (16/08), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 17/08, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Lào.
     Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.
     Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Bắc hoàn lưu bão số 04, đêm qua và sáng nay thời tiết các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ tối ngày 15/08 đến 13 giờ ngày 16/08 tại Thành phố Cao Bằng: 25 mm, Nguyên Bình: 22 mm, Quảng Uyên: 21 mm, Án Lại (Hòa An): 22 mm, Hạ Lang: 19 mm, Trùng Khánh: 16 mm.
    Dự báo: Đêm nay và ngày mai (17/08), thời tiết các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Mưa kéo dài đến ngày 18/08.
     Đề phòng:
            - Mưa lớn cục bộ gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các sườn dốc ven sông suối.
            - Gió giật mạnh và sét trong cơn dông.
     Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, gió giật mạnh và sét: cấp 1

 
   Đ
êm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2018
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: 
        Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi
                 Nhiệt độ thấp nhất:   23  -  25°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :   30  -  32°C.

+ Khu vực Nguyên Bình và các huyện phía 
Đông: 
          
 Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi
                 Nhiệt độ thấp nhất:    22  -  24°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :    28 -  30°C.
 
+ Khu vực Thành phố Cao Bằng:

         Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông.
               Gió: Bắc cấp 2,3 sau chuyển Đông và Đông Nam cấp 2.
                   Nhiệt độ thấp nhất:   23  -  25°C.
                   Nhiệt độ cao nhất  :   30  -  32°C.
 
            

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 64
  • Khách viếng thăm: 62
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 830
  • Tháng hiện tại: 51027
  • Tổng lượt truy cập: 7071037


NHÀ TÀI TRỢ