Chương trình ngày 16/4/2018 (133 lượt nghe)





Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 18/3/2019 [ Đã nghe: 2] Chương trình ngày 18/3/2019
Chương trình ngày 15/3/2019 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 15/3/2019
Chương trình ngày 14/3/2019 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 14/3/2019
Chương trình ngày 13/3/2019 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 13/3/2019
Chương trình ngày 12/3/2019 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 12/3/2019
Chương trình ngày 8/3/2019 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 8/3/2019
Chương trình ngày 7/3/2019 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 7/3/2019
Chương trình ngày 6/3/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 6/3/2019
Chương trình ngày 4/3/2019 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 4/3/2019
Chương trình ngày 1/3/2019 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 1/3/2019
Chương trình ngày 28/02/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 28/02/2019
Chương trình ngày 27/02/2019 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 27/02/2019
Chương trình ngày 26/02/2019 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 26/02/2019
Chương trình ngày 22/02/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 22/02/2019
Chương trình ngày 21/02/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 21/02/2019
Chương trình ngày 20/02/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 20/02/2019
Chương trình ngày 19/02/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 19/02/2019
Chương trình ngày 18/02/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 18/02/2019
Chương trình ngày 15/2/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 15/2/2019
Chương trình ngày 14/2/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 14/2/2019
Chương trình ngày 13/2/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 13/2/2019
Chương trình ngày 12/2/2019 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 12/2/2019
Chương trình ngày 11/2/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 11/2/2019
Chương trình ngày 30/01/2019 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 30/01/2019
Chương trình ngày 29/01/2019 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 29/01/2019
Chương trình ngày 28/01/2019 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 28/01/2019
Chương trình ngày 25/1/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 25/1/2019
Chương trình ngày 24/1/2019 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 24/1/2019
Chương trình ngày 23/1/2019 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 23/1/2019
Chương trình ngày 22/1/2019 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 22/1/2019
Chương trình ngày 21/1/2019 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 21/1/2019
Chương trình ngày 18/01/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 18/01/2019
Chương trình ngày 17/01/2019 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 17/01/2019
Chương trình ngày 16/1/2019 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 16/1/2019
Chương trình ngày 15/1/2019 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 15/1/2019
Chương trình ngày 14/01/2019 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 14/01/2019
Chương trình ngày 11/1/2019 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 11/1/2019
Chương trình ngày 10/1/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 10/1/2019
Chương trình ngày 9/1/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 9/1/2019
Chương trình ngày 8/1/2019 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 8/1/2019
Chương trình ngày 7/1/2019 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 7/1/2019
Chương trình ngày 04/01/2019 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 04/01/2019
Chương trình ngày 03/01/2019 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 03/01/2019
Chương trình ngày 02/01/2019 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 02/01/2019
Chương trình ngày 28/12/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 28/12/2018
Chương trình ngày 27/12/2018 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 27/12/2018
Chương trình ngày 26/12/2018 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 26/12/2018
Chương trình ngày 25/12/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 25/12/2018
Chương trình ngày 24/12/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 24/12/2018
Chương trình ngày 21/12/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 21/12/2018
Chương trình ngày 20/12/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 20/12/2018
Chương trình ngày 19/12/2018 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 19/12/2018
Chương trình ngày 18/12/2018 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 18/12/2018
Chương trình ngày 18/12/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 18/12/2018
Chương trình ngày 17/12/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 17/12/2018
Chương trình ngày 17/12/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 17/12/2018
Chương trình ngày 14/12/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 14/12/2018
Chương trình ngày 13/12/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 13/12/2018
Chương trình ngày 12/12/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 12/12/2018
Chương trình ngày 11/12/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 11/12/2018
Chương trình ngày 10/12/2018 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 10/12/2018
Chương trình ngày 7/12/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 7/12/2018
Chương trình ngày 6/12/2018 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 6/12/2018
Chương trình ngày 5/12/2018 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 5/12/2018
Chương trình ngày 4/12/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 4/12/2018
Chương trình ngày 3/12/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 3/12/2018
Chương trình ngày 30/11/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 30/11/2018
Chương trình ngày 29/11/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 29/11/2018
Chương trình ngày 28/11/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 28/11/2018
Chương trình ngày 27/11/2018 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 27/11/2018
Chương trình ngày 26/11/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 26/11/2018
Chương trình ngày 23/11/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 23/11/2018
Chương trình ngày 22/11/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 22/11/2018
Chương trình ngày 21/11/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 21/11/2018
Chương trình ngày 20/11/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 20/11/2018
Chương trình ngày 19/11/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 19/11/2018
Chương trình ngày 16/11/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 16/11/2018
Chương trình ngày 15/11/2018 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 15/11/2018
Chương trình ngày 14/11/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 14/11/2018
Chương trình ngày 28/6/2018 [ Đã nghe: 106] Chương trình ngày 28/6/2018
Chương trình ngày 27/6/2018 [ Đã nghe: 111] Chương trình ngày 27/6/2018
Chương trình ngày 26/6/2018 [ Đã nghe: 101] Chương trình ngày 26/6/2018
Chương trình ngày 25/6/2018 [ Đã nghe: 102] Chương trình ngày 25/6/2018
Chương trình ngày 22/6/2018 [ Đã nghe: 101] Chương trình ngày 22/6/2018
Chương trình ngày 21/6/2018 [ Đã nghe: 102] Chương trình ngày 21/6/2018
Chương trình ngày 20/6/2018 [ Đã nghe: 99] Chương trình ngày 20/6/2018
Chương trình ngày 19/6/2018 [ Đã nghe: 102] Chương trình ngày 19/6/2018
Chương trình ngày 18/6/2018 [ Đã nghe: 128] Chương trình ngày 18/6/2018
Chương trình ngày 15/6/2018 [ Đã nghe: 105] Chương trình ngày 15/6/2018
Chương trình ngày 14/6/2018 [ Đã nghe: 105] Chương trình ngày 14/6/2018
Chương trình ngày 13/6/2018 [ Đã nghe: 108] Chương trình ngày 13/6/2018
Chương trình ngày 12/6/2018 [ Đã nghe: 113] Chương trình ngày 12/6/2018
Chương trình ngày 11/6/2018 [ Đã nghe: 104] Chương trình ngày 11/6/2018
Chương trình ngày 8/6/2018 [ Đã nghe: 114] Chương trình ngày 8/6/2018
Chương trình ngày 7/6/2018 [ Đã nghe: 107] Chương trình ngày 7/6/2018
Chương trình ngày 5/6/2018 [ Đã nghe: 115] Chương trình ngày 5/6/2018
Chương trình ngày 4/6/2018 [ Đã nghe: 142] Chương trình ngày 4/6/2018
Chương trình ngày 1/6/2018 [ Đã nghe: 117] Chương trình ngày 1/6/2018
Chương trình ngày 31/5/2018 [ Đã nghe: 107] Chương trình ngày 31/5/2018
Chương trình ngày 30/5/2018 [ Đã nghe: 113] Chương trình ngày 30/5/2018
Chương trình ngày 29/5/2018 [ Đã nghe: 106] Chương trình ngày 29/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 108] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 111] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 25/5/2018 [ Đã nghe: 120] Chương trình ngày 25/5/2018
Chương trình ngày 24/5/2018 [ Đã nghe: 113] Chương trình ngày 24/5/2018
Chương trình ngày 23/5/2018 [ Đã nghe: 118] Chương trình ngày 23/5/2018
Chương trình ngày 22/5/2018 [ Đã nghe: 126] Chương trình ngày 22/5/2018
Chương trình ngày 21/5/2018 [ Đã nghe: 122] Chương trình ngày 21/5/2018
Chương trình ngày 18/5/2018 [ Đã nghe: 116] Chương trình ngày 18/5/2018
Chương trình ngày 17/5/2018 [ Đã nghe: 115] Chương trình ngày 17/5/2018
Chương trình ngày 16/5/2018 [ Đã nghe: 113] Chương trình ngày 16/5/2018
Chương trình ngày 15/5/2018 [ Đã nghe: 135] Chương trình ngày 15/5/2018
Chương trình ngày 14/5/2018 [ Đã nghe: 128] Chương trình ngày 14/5/2018
Chương trình ngày 11/5/2018 [ Đã nghe: 119] Chương trình ngày 11/5/2018
Chương trình ngày 10/5/2018 [ Đã nghe: 130] Chương trình ngày 10/5/2018
Chương trình ngày 9/5/2018 [ Đã nghe: 114] Chương trình ngày 9/5/2018
Chương trình ngày 8/5/2018 [ Đã nghe: 125] Chương trình ngày 8/5/2018
Chương trình ngày 7/5/2018 [ Đã nghe: 137] Chương trình ngày 7/5/2018
Chương trình ngày 4/5/2018 [ Đã nghe: 140] Chương trình ngày 4/5/2018
Chương trình ngày 3/5/2018 [ Đã nghe: 123] Chương trình ngày 3/5/2018
Chương trình ngày 2/5/2018 [ Đã nghe: 129] Chương trình ngày 2/5/2018
Chương trình ngày 27/4/2018 [ Đã nghe: 129] Chương trình ngày 27/4/2018
Chương trình ngày 26/4/2018 [ Đã nghe: 152] Chương trình ngày 26/4/2018
Chương trình ngày 24/4/2018 [ Đã nghe: 119] Chương trình ngày 24/4/2018
Chương trình ngày 23/4/2018 [ Đã nghe: 116] Chương trình ngày 23/4/2018
Chương trình ngày 20/4/2018 [ Đã nghe: 128] Chương trình ngày 20/4/2018
Chương trình ngày 19/4/2018 [ Đã nghe: 126] Chương trình ngày 19/4/2018
Chương trình ngày 18/4/2018 [ Đã nghe: 132] Chương trình ngày 18/4/2018
Chương trình ngày 17/4/2018 [ Đã nghe: 132] Chương trình ngày 17/4/2018
Chương trình ngày 13/4/2018 [ Đã nghe: 136] Chương trình ngày 13/4/2018
Chương trình ngày 12/4/2018 [ Đã nghe: 129] Chương trình ngày 12/4/2018
Chương trình ngày 11/4/2018 [ Đã nghe: 129] Chương trình ngày 11/4/2018
Chương trình ngày 10/4/2018 [ Đã nghe: 136] Chương trình ngày 10/4/2018
Chương trình ngày 9/4/2018 [ Đã nghe: 137] Chương trình ngày 9/4/2018
Chương trình ngày 6/4/2018 [ Đã nghe: 145] Chương trình ngày 6/4/2018
Chương trình ngày 5/4/2018 [ Đã nghe: 146] Chương trình ngày 5/4/2018
Chương trình ngày 4/4/2018 [ Đã nghe: 135] Chương trình ngày 4/4/2018
Chương trình ngày 3/4/2018 [ Đã nghe: 180] Chương trình ngày 3/4/2018
Chương trình ngày 2/4/2018 [ Đã nghe: 130] Chương trình ngày 2/4/2018
Chương trình ngày 30/3/2018 [ Đã nghe: 137] Chương trình ngày 30/3/2018
Chương trình ngày 29/3/2018 [ Đã nghe: 157] Chương trình ngày 29/3/2018
Chương trình ngày 28/3/2018 [ Đã nghe: 143] Chương trình ngày 28/3/2018
Chương trình ngày 27/3/2018 [ Đã nghe: 150] Chương trình ngày 27/3/2018
Chương trình ngày 26/3/2018 [ Đã nghe: 147] Chương trình ngày 26/3/2018
Chương trình ngày 23/3/2018 [ Đã nghe: 147] Chương trình ngày 23/3/2018
Chương trình ngày 22/3/2018 [ Đã nghe: 129] Chương trình ngày 22/3/2018
Chương trình ngày 21/3/2018 [ Đã nghe: 180] Chương trình ngày 21/3/2018
Chương trình ngày 20/3/2018 [ Đã nghe: 136] Chương trình ngày 20/3/2018
Chương trình ngày 19/3/2018 [ Đã nghe: 126] Chương trình ngày 19/3/2018
Chương trình ngày 16/3/2018 [ Đã nghe: 178] Chương trình ngày 16/3/2018
Chương trình ngày 15/3/2018 [ Đã nghe: 159] Chương trình ngày 15/3/2018
Chương trình ngày 14/3/2018 [ Đã nghe: 182] Chương trình ngày 14/3/2018
Chương trình ngày 9/3/2018 [ Đã nghe: 150] Chương trình ngày 9/3/2018
Chương trình ngày 8/3/2018 [ Đã nghe: 178] Chương trình ngày 8/3/2018
Chương trình ngày 7/3/2018 [ Đã nghe: 147] Chương trình ngày 7/3/2018
Chương trình ngày 6/3/2018 [ Đã nghe: 167] Chương trình ngày 6/3/2018
Chương trình ngày 05/3/2018 [ Đã nghe: 159] Chương trình ngày 05/3/2018
Chương trình ngày 02/3/2018 [ Đã nghe: 152] Chương trình ngày 02/3/2018
Chương trình ngày 01/3/2018 [ Đã nghe: 156] Chương trình ngày 01/3/2018
Chương trình ngày 28/02/2018 [ Đã nghe: 180] Chương trình ngày 28/02/2018
Chương trình ngày 27/02/2018 [ Đã nghe: 155] Chương trình ngày 27/02/2018
Chương trình ngày 26/02/2018 [ Đã nghe: 148] Chương trình ngày 26/02/2018
Chương trình ngày 29/6/2018 [ Đã nghe: 107] Chương trình ngày 29/6/2018
Chương trình ngày 2/7/2018 [ Đã nghe: 104] Chương trình ngày 2/7/2018
Chương trình ngày 3/7/2018 [ Đã nghe: 101] Chương trình ngày 3/7/2018
Chương trình ngày 4/7/2018 [ Đã nghe: 95] Chương trình ngày 4/7/2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 98] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 6.7.2018 [ Đã nghe: 109] Chương trình ngày 6.7.2018
Chương trình ngày 9/7/2018 [ Đã nghe: 103] Chương trình ngày 9/7/2018
Chương trình ngày 10/7/2018 [ Đã nghe: 102] Chương trình ngày 10/7/2018
Chương trình ngày 11/7/2018 [ Đã nghe: 96] Chương trình ngày 11/7/2018
Chương trình ngày 12/7/2018 [ Đã nghe: 131] Chương trình ngày 12/7/2018
Chương trình ngày 13/7/2018 [ Đã nghe: 100] Chương trình ngày 13/7/2018
Chương trình ngày 16/7/2018 [ Đã nghe: 103] Chương trình ngày 16/7/2018
Chương trình ngày 18/7/2018 [ Đã nghe: 102] Chương trình ngày 18/7/2018
Chương trình ngày 19/7/2018 [ Đã nghe: 97] Chương trình ngày 19/7/2018
Chương trình ngày 20/7/2018 [ Đã nghe: 87] Chương trình ngày 20/7/2018
Chương trình ngày 23/7/2018 [ Đã nghe: 86] Chương trình ngày 23/7/2018
Chương trình ngày 24/7/2018 [ Đã nghe: 93] Chương trình ngày 24/7/2018
Chương trình ngày 25/7/2018 [ Đã nghe: 95] Chương trình ngày 25/7/2018
Chương trình ngày 26/7/2018 [ Đã nghe: 109] Chương trình ngày 26/7/2018
Chương trình ngày 27/7/2018 [ Đã nghe: 95] Chương trình ngày 27/7/2018
Chương trình ngày 30/7/2018 [ Đã nghe: 88] Chương trình ngày 30/7/2018
Chương trình ngày 31/7/2018 [ Đã nghe: 94] Chương trình ngày 31/7/2018
Chương trình ngày 1/8/2018 [ Đã nghe: 97] Chương trình ngày 1/8/2018
Chương trình ngày 2/8/2018 [ Đã nghe: 102] Chương trình ngày 2/8/2018
Chương trình ngày 3/8/2018 [ Đã nghe: 90] Chương trình ngày 3/8/2018
Chương trình ngày 6/8/2018 [ Đã nghe: 95] Chương trình ngày 6/8/2018
Chương trình ngày 7/8/2018 [ Đã nghe: 102] Chương trình ngày 7/8/2018
Chương trình ngày 8/8/2018 [ Đã nghe: 91] Chương trình ngày 8/8/2018
Chương trình ngày 9/8/2018 [ Đã nghe: 89] Chương trình ngày 9/8/2018
Chương trình ngày 10/8/2018 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 10/8/2018
Chương trình ngày 14/8/2018 [ Đã nghe: 102] Chương trình ngày 14/8/2018
Chương trình ngày 15/8/2018 [ Đã nghe: 78] Chương trình ngày 15/8/2018
Chương trình ngày 16/8/2018 [ Đã nghe: 95] Chương trình ngày 16/8/2018
Chương trình ngày 17/8/2018 [ Đã nghe: 95] Chương trình ngày 17/8/2018
Chương trình ngày 20/8/2018 [ Đã nghe: 73] Chương trình ngày 20/8/2018
Chương trình ngày 21/8/2018 [ Đã nghe: 88] Chương trình ngày 21/8/2018
Chương trình ngày 22/8/2018 [ Đã nghe: 89] Chương trình ngày 22/8/2018
Chương trình ngày 23/8/2018 [ Đã nghe: 98] Chương trình ngày 23/8/2018
Chương trình ngày 24/8/2018 [ Đã nghe: 90] Chương trình ngày 24/8/2018
Chương trình ngày 27/8/2018 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 27/8/2018
Chương trình ngày 28/8/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 28/8/2018
Chương trình ngày 29/8/2018 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 29/8/2018
Chương trình ngày 30/8/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 30/8/2018
Chương trình ngày 31/8/2018 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 31/8/2018
Chương trình ngày 4/9/2018 [ Đã nghe: 92] Chương trình ngày 4/9/2018
Chương trình ngày 5/9/2018 [ Đã nghe: 84] Chương trình ngày 5/9/2018
Chương trình ngày 6/9/2018 [ Đã nghe: 81] Chương trình ngày 6/9/2018
Chương trình ngày 7/9/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 7/9/2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 74] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 11/9/2018 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 11/9/2018
Chương trình ngày 12/9/2018 [ Đã nghe: 78] Chương trình ngày 12/9/2018
Chương trình ngày 13/9/2018 [ Đã nghe: 79] Chương trình ngày 13/9/2018
Chương trình ngày 14/9/2018 [ Đã nghe: 76] Chương trình ngày 14/9/2018
Chương trình ngày 17/9/2018 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 17/9/2018
Chương trình ngày 18/9/2018 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 18/9/2018
Chương trình ngày 19/9/2018 [ Đã nghe: 70] Chương trình ngày 19/9/2018
Chương trình ngày 20/9/2018 [ Đã nghe: 73] Chương trình ngày 20/9/2018
Chương trình ngày 21/9/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 21/9/2018
Chương trình ngày 24/9/2018 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 24/9/2018
Chương trình ngày 25/9/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 25/9/2018
Chương trình ngày 26/9/2018 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 26/9/2018
Chương trình ngày 27/9/2018 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 27/9/2018
Chương trình ngày 28/9/2018 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 28/9/2018
Chương trình ngày 28/9/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 28/9/2018
Chương trình ngày 1/10/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 1/10/2018
Chương trình ngày 2/10/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 2/10/2018
Chương trình ngày 3/10/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 3/10/2018
Chương trình ngày 4/10/2018 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 4/10/2018
Chương trình ngày 5/10/2018 [ Đã nghe: 82] Chương trình ngày 5/10/2018
Chương trình ngày 8/10/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 8/10/2018
Chương trình ngày 9/10/2018 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 9/10/2018
Chương trình ngày 9/10/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 9/10/2018
Chương trình ngày 10/10/2018 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 10/10/2018
Chương trình ngày 11/10/2017 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 11/10/2017
Chương trình ngày 12/10/2018 [ Đã nghe: 60] Chương trình ngày 12/10/2018
Chương trình ngày 15/10/2018 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 15/10/2018
Chương trình ngày 16/10/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 16/10/2018
Chương trình ngày 17/10/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 17/10/2018
Chương trình ngày 18/10/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 18/10/2018
Chương trình ngày 19/10/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 19/10/2018
Chương trình ngày 22/10/2018 [ Đã nghe: 73] Chương trình ngày 22/10/2018
Chương trình ngày 23/10/2018 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 23/10/2018
Chương trình ngày 24/10/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 24/10/2018
Chương trình ngày 25/10/2018 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 25/10/2018
Chương trình ngày 26/10/2018 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 26/10/2018
Chương trình ngày 29/10/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 29/10/2018
Chương trình ngày 30/10/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 30/10/2018
Chương trình ngày 31/10/2018 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 31/10/2018
Chương trình ngày 1/11/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 1/11/2018
Chương trình ngày 2/11/2018 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 2/11/2018
Chương trình ngày 2/11/2018 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 2/11/2018
Chương trình ngày 5/11/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 5/11/2018
Chương trình ngày 6/11/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 6/11/2018
Chương trình ngày 7/11/2018 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 7/11/2018
Chương trình ngày 8/11/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 8/11/2018
Chương trình ngày 9/11/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 9/11/2018
Chương trình ngày 11/3/2019 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 11/3/2019

Các chủ đề khác
Văn hóa - Văn nghệ (59 video) (125751 lượt nghe)

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT
     TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ
 
      Hiện nay (18/3), rãnh gió Tây trên độ cao 5000m đang dịch chuyển dần sang phía Đông. 
     Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây phân tích trên nên đêm nay và ngày mai các địa phương trong tỉnh có mưa rào và dông ở nhiều nơi, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.
     Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
         
      Đêm 18 ngày 19 tháng 3 năm 2019

+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:
         Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông
. Đêm và sáng trời rét.
                   Nhiệt độ thấp nhất:    16  -  18oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:      21  -  23oC.

+ Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông
        
 Nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.
                   Nhiệt độ thấp nhất:  14  -  16oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:    18  -  20oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng:
          
 Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Đêm và sáng trời rét.
            Gió: Đông Bắc cấp 2
                     Nhiệt độ thấp nhất:   15  -  17oC.
                     Nhiệt độ cao nhất:     21  -  23oC.


                 
            

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 163
  • Khách viếng thăm: 53
  • Máy chủ tìm kiếm: 110
  • Hôm nay: 1603
  • Tháng hiện tại: 55264
  • Tổng lượt truy cập: 7745425


NHÀ TÀI TRỢ