Chương trình ngày 18/7/2018 (87 lượt nghe)

Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 23/1/2019 [ Đã nghe: 1] Chương trình ngày 23/1/2019
Chương trình ngày 22/1/2019 [ Đã nghe: 1] Chương trình ngày 22/1/2019
Chương trình ngày 21/1/2019 [ Đã nghe: 1] Chương trình ngày 21/1/2019
Chương trình ngày 18/01/2019 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 18/01/2019
Chương trình ngày 17/01/2019 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 17/01/2019
Chương trình ngày 16/1/2019 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 16/1/2019
Chương trình ngày 15/1/2019 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 15/1/2019
Chương trình ngày 14/01/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 14/01/2019
Chương trình ngày 11/1/2019 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 11/1/2019
Chương trình ngày 10/1/2019 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 10/1/2019
Chương trình ngày 9/1/2019 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 9/1/2019
Chương trình ngày 8/1/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 8/1/2019
Chương trình ngày 7/1/2019 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 7/1/2019
Chương trình ngày 04/01/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 04/01/2019
Chương trình ngày 03/01/2019 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 03/01/2019
Chương trình ngày 02/01/2019 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 02/01/2019
Chương trình ngày 28/12/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 28/12/2018
Chương trình ngày 27/12/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 27/12/2018
Chương trình ngày 26/12/2018 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 26/12/2018
Chương trình ngày 25/12/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 25/12/2018
Chương trình ngày 24/12/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 24/12/2018
Chương trình ngày 21/12/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 21/12/2018
Chương trình ngày 20/12/2018 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 20/12/2018
Chương trình ngày 19/12/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 19/12/2018
Chương trình ngày 18/12/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 18/12/2018
Chương trình ngày 18/12/2018 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 18/12/2018
Chương trình ngày 17/12/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 17/12/2018
Chương trình ngày 17/12/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 17/12/2018
Chương trình ngày 14/12/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 14/12/2018
Chương trình ngày 13/12/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 13/12/2018
Chương trình ngày 12/12/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 12/12/2018
Chương trình ngày 11/12/2018 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 11/12/2018
Chương trình ngày 10/12/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 10/12/2018
Chương trình ngày 7/12/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 7/12/2018
Chương trình ngày 6/12/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 6/12/2018
Chương trình ngày 5/12/2018 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 5/12/2018
Chương trình ngày 4/12/2018 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 4/12/2018
Chương trình ngày 3/12/2018 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 3/12/2018
Chương trình ngày 30/11/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 30/11/2018
Chương trình ngày 29/11/2018 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 29/11/2018
Chương trình ngày 28/11/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 28/11/2018
Chương trình ngày 27/11/2018 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 27/11/2018
Chương trình ngày 26/11/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 26/11/2018
Chương trình ngày 23/11/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 23/11/2018
Chương trình ngày 22/11/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 22/11/2018
Chương trình ngày 21/11/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 21/11/2018
Chương trình ngày 20/11/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 20/11/2018
Chương trình ngày 19/11/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 19/11/2018
Chương trình ngày 16/11/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 16/11/2018
Chương trình ngày 15/11/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 15/11/2018
Chương trình ngày 14/11/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 14/11/2018
Chương trình ngày 28/6/2018 [ Đã nghe: 88] Chương trình ngày 28/6/2018
Chương trình ngày 27/6/2018 [ Đã nghe: 91] Chương trình ngày 27/6/2018
Chương trình ngày 26/6/2018 [ Đã nghe: 82] Chương trình ngày 26/6/2018
Chương trình ngày 25/6/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 25/6/2018
Chương trình ngày 22/6/2018 [ Đã nghe: 82] Chương trình ngày 22/6/2018
Chương trình ngày 21/6/2018 [ Đã nghe: 87] Chương trình ngày 21/6/2018
Chương trình ngày 20/6/2018 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 20/6/2018
Chương trình ngày 19/6/2018 [ Đã nghe: 81] Chương trình ngày 19/6/2018
Chương trình ngày 18/6/2018 [ Đã nghe: 108] Chương trình ngày 18/6/2018
Chương trình ngày 15/6/2018 [ Đã nghe: 84] Chương trình ngày 15/6/2018
Chương trình ngày 14/6/2018 [ Đã nghe: 89] Chương trình ngày 14/6/2018
Chương trình ngày 13/6/2018 [ Đã nghe: 87] Chương trình ngày 13/6/2018
Chương trình ngày 12/6/2018 [ Đã nghe: 90] Chương trình ngày 12/6/2018
Chương trình ngày 11/6/2018 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 11/6/2018
Chương trình ngày 8/6/2018 [ Đã nghe: 98] Chương trình ngày 8/6/2018
Chương trình ngày 7/6/2018 [ Đã nghe: 91] Chương trình ngày 7/6/2018
Chương trình ngày 5/6/2018 [ Đã nghe: 98] Chương trình ngày 5/6/2018
Chương trình ngày 4/6/2018 [ Đã nghe: 124] Chương trình ngày 4/6/2018
Chương trình ngày 1/6/2018 [ Đã nghe: 98] Chương trình ngày 1/6/2018
Chương trình ngày 31/5/2018 [ Đã nghe: 90] Chương trình ngày 31/5/2018
Chương trình ngày 30/5/2018 [ Đã nghe: 96] Chương trình ngày 30/5/2018
Chương trình ngày 29/5/2018 [ Đã nghe: 91] Chương trình ngày 29/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 89] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 91] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 25/5/2018 [ Đã nghe: 99] Chương trình ngày 25/5/2018
Chương trình ngày 24/5/2018 [ Đã nghe: 92] Chương trình ngày 24/5/2018
Chương trình ngày 23/5/2018 [ Đã nghe: 98] Chương trình ngày 23/5/2018
Chương trình ngày 22/5/2018 [ Đã nghe: 101] Chương trình ngày 22/5/2018
Chương trình ngày 21/5/2018 [ Đã nghe: 106] Chương trình ngày 21/5/2018
Chương trình ngày 18/5/2018 [ Đã nghe: 93] Chương trình ngày 18/5/2018
Chương trình ngày 17/5/2018 [ Đã nghe: 95] Chương trình ngày 17/5/2018
Chương trình ngày 16/5/2018 [ Đã nghe: 95] Chương trình ngày 16/5/2018
Chương trình ngày 15/5/2018 [ Đã nghe: 108] Chương trình ngày 15/5/2018
Chương trình ngày 14/5/2018 [ Đã nghe: 101] Chương trình ngày 14/5/2018
Chương trình ngày 11/5/2018 [ Đã nghe: 96] Chương trình ngày 11/5/2018
Chương trình ngày 10/5/2018 [ Đã nghe: 108] Chương trình ngày 10/5/2018
Chương trình ngày 9/5/2018 [ Đã nghe: 98] Chương trình ngày 9/5/2018
Chương trình ngày 8/5/2018 [ Đã nghe: 105] Chương trình ngày 8/5/2018
Chương trình ngày 7/5/2018 [ Đã nghe: 111] Chương trình ngày 7/5/2018
Chương trình ngày 4/5/2018 [ Đã nghe: 118] Chương trình ngày 4/5/2018
Chương trình ngày 3/5/2018 [ Đã nghe: 104] Chương trình ngày 3/5/2018
Chương trình ngày 2/5/2018 [ Đã nghe: 107] Chương trình ngày 2/5/2018
Chương trình ngày 27/4/2018 [ Đã nghe: 108] Chương trình ngày 27/4/2018
Chương trình ngày 26/4/2018 [ Đã nghe: 133] Chương trình ngày 26/4/2018
Chương trình ngày 24/4/2018 [ Đã nghe: 99] Chương trình ngày 24/4/2018
Chương trình ngày 23/4/2018 [ Đã nghe: 97] Chương trình ngày 23/4/2018
Chương trình ngày 20/4/2018 [ Đã nghe: 106] Chương trình ngày 20/4/2018
Chương trình ngày 19/4/2018 [ Đã nghe: 101] Chương trình ngày 19/4/2018
Chương trình ngày 18/4/2018 [ Đã nghe: 107] Chương trình ngày 18/4/2018
Chương trình ngày 17/4/2018 [ Đã nghe: 104] Chương trình ngày 17/4/2018
Chương trình ngày 16/4/2018 [ Đã nghe: 109] Chương trình ngày 16/4/2018
Chương trình ngày 13/4/2018 [ Đã nghe: 115] Chương trình ngày 13/4/2018
Chương trình ngày 12/4/2018 [ Đã nghe: 112] Chương trình ngày 12/4/2018
Chương trình ngày 11/4/2018 [ Đã nghe: 106] Chương trình ngày 11/4/2018
Chương trình ngày 10/4/2018 [ Đã nghe: 118] Chương trình ngày 10/4/2018
Chương trình ngày 9/4/2018 [ Đã nghe: 111] Chương trình ngày 9/4/2018
Chương trình ngày 6/4/2018 [ Đã nghe: 125] Chương trình ngày 6/4/2018
Chương trình ngày 5/4/2018 [ Đã nghe: 121] Chương trình ngày 5/4/2018
Chương trình ngày 4/4/2018 [ Đã nghe: 110] Chương trình ngày 4/4/2018
Chương trình ngày 3/4/2018 [ Đã nghe: 156] Chương trình ngày 3/4/2018
Chương trình ngày 2/4/2018 [ Đã nghe: 111] Chương trình ngày 2/4/2018
Chương trình ngày 30/3/2018 [ Đã nghe: 117] Chương trình ngày 30/3/2018
Chương trình ngày 29/3/2018 [ Đã nghe: 132] Chương trình ngày 29/3/2018
Chương trình ngày 28/3/2018 [ Đã nghe: 125] Chương trình ngày 28/3/2018
Chương trình ngày 27/3/2018 [ Đã nghe: 125] Chương trình ngày 27/3/2018
Chương trình ngày 26/3/2018 [ Đã nghe: 122] Chương trình ngày 26/3/2018
Chương trình ngày 23/3/2018 [ Đã nghe: 128] Chương trình ngày 23/3/2018
Chương trình ngày 22/3/2018 [ Đã nghe: 109] Chương trình ngày 22/3/2018
Chương trình ngày 21/3/2018 [ Đã nghe: 160] Chương trình ngày 21/3/2018
Chương trình ngày 20/3/2018 [ Đã nghe: 119] Chương trình ngày 20/3/2018
Chương trình ngày 19/3/2018 [ Đã nghe: 109] Chương trình ngày 19/3/2018
Chương trình ngày 16/3/2018 [ Đã nghe: 159] Chương trình ngày 16/3/2018
Chương trình ngày 15/3/2018 [ Đã nghe: 136] Chương trình ngày 15/3/2018
Chương trình ngày 14/3/2018 [ Đã nghe: 159] Chương trình ngày 14/3/2018
Chương trình ngày 9/3/2018 [ Đã nghe: 132] Chương trình ngày 9/3/2018
Chương trình ngày 8/3/2018 [ Đã nghe: 160] Chương trình ngày 8/3/2018
Chương trình ngày 7/3/2018 [ Đã nghe: 125] Chương trình ngày 7/3/2018
Chương trình ngày 6/3/2018 [ Đã nghe: 151] Chương trình ngày 6/3/2018
Chương trình ngày 05/3/2018 [ Đã nghe: 138] Chương trình ngày 05/3/2018
Chương trình ngày 02/3/2018 [ Đã nghe: 134] Chương trình ngày 02/3/2018
Chương trình ngày 01/3/2018 [ Đã nghe: 136] Chương trình ngày 01/3/2018
Chương trình ngày 28/02/2018 [ Đã nghe: 154] Chương trình ngày 28/02/2018
Chương trình ngày 27/02/2018 [ Đã nghe: 137] Chương trình ngày 27/02/2018
Chương trình ngày 26/02/2018 [ Đã nghe: 128] Chương trình ngày 26/02/2018
Chương trình ngày 29/6/2018 [ Đã nghe: 91] Chương trình ngày 29/6/2018
Chương trình ngày 2/7/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 2/7/2018
Chương trình ngày 3/7/2018 [ Đã nghe: 84] Chương trình ngày 3/7/2018
Chương trình ngày 4/7/2018 [ Đã nghe: 77] Chương trình ngày 4/7/2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 81] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 6.7.2018 [ Đã nghe: 90] Chương trình ngày 6.7.2018
Chương trình ngày 9/7/2018 [ Đã nghe: 78] Chương trình ngày 9/7/2018
Chương trình ngày 10/7/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 10/7/2018
Chương trình ngày 11/7/2018 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 11/7/2018
Chương trình ngày 12/7/2018 [ Đã nghe: 113] Chương trình ngày 12/7/2018
Chương trình ngày 13/7/2018 [ Đã nghe: 86] Chương trình ngày 13/7/2018
Chương trình ngày 16/7/2018 [ Đã nghe: 79] Chương trình ngày 16/7/2018
Chương trình ngày 19/7/2018 [ Đã nghe: 78] Chương trình ngày 19/7/2018
Chương trình ngày 20/7/2018 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 20/7/2018
Chương trình ngày 23/7/2018 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 23/7/2018
Chương trình ngày 24/7/2018 [ Đã nghe: 75] Chương trình ngày 24/7/2018
Chương trình ngày 25/7/2018 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 25/7/2018
Chương trình ngày 26/7/2018 [ Đã nghe: 90] Chương trình ngày 26/7/2018
Chương trình ngày 27/7/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 27/7/2018
Chương trình ngày 30/7/2018 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 30/7/2018
Chương trình ngày 31/7/2018 [ Đã nghe: 75] Chương trình ngày 31/7/2018
Chương trình ngày 1/8/2018 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 1/8/2018
Chương trình ngày 2/8/2018 [ Đã nghe: 81] Chương trình ngày 2/8/2018
Chương trình ngày 3/8/2018 [ Đã nghe: 74] Chương trình ngày 3/8/2018
Chương trình ngày 6/8/2018 [ Đã nghe: 76] Chương trình ngày 6/8/2018
Chương trình ngày 7/8/2018 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 7/8/2018
Chương trình ngày 8/8/2018 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 8/8/2018
Chương trình ngày 9/8/2018 [ Đã nghe: 70] Chương trình ngày 9/8/2018
Chương trình ngày 10/8/2018 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 10/8/2018
Chương trình ngày 13/8/2018 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 13/8/2018
Chương trình ngày 14/8/2018 [ Đã nghe: 79] Chương trình ngày 14/8/2018
Chương trình ngày 15/8/2018 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 15/8/2018
Chương trình ngày 16/8/2018 [ Đã nghe: 75] Chương trình ngày 16/8/2018
Chương trình ngày 17/8/2018 [ Đã nghe: 76] Chương trình ngày 17/8/2018
Chương trình ngày 20/8/2018 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 20/8/2018
Chương trình ngày 21/8/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 21/8/2018
Chương trình ngày 22/8/2018 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 22/8/2018
Chương trình ngày 23/8/2018 [ Đã nghe: 74] Chương trình ngày 23/8/2018
Chương trình ngày 24/8/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 24/8/2018
Chương trình ngày 27/8/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 27/8/2018
Chương trình ngày 28/8/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 28/8/2018
Chương trình ngày 29/8/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 29/8/2018
Chương trình ngày 30/8/2018 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 30/8/2018
Chương trình ngày 31/8/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 31/8/2018
Chương trình ngày 4/9/2018 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 4/9/2018
Chương trình ngày 5/9/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 5/9/2018
Chương trình ngày 6/9/2018 [ Đã nghe: 60] Chương trình ngày 6/9/2018
Chương trình ngày 7/9/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 7/9/2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 11/9/2018 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 11/9/2018
Chương trình ngày 12/9/2018 [ Đã nghe: 60] Chương trình ngày 12/9/2018
Chương trình ngày 13/9/2018 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 13/9/2018
Chương trình ngày 14/9/2018 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 14/9/2018
Chương trình ngày 17/9/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 17/9/2018
Chương trình ngày 18/9/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 18/9/2018
Chương trình ngày 19/9/2018 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 19/9/2018
Chương trình ngày 20/9/2018 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 20/9/2018
Chương trình ngày 21/9/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 21/9/2018
Chương trình ngày 24/9/2018 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 24/9/2018
Chương trình ngày 25/9/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 25/9/2018
Chương trình ngày 26/9/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 26/9/2018
Chương trình ngày 27/9/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 27/9/2018
Chương trình ngày 28/9/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 28/9/2018
Chương trình ngày 28/9/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 28/9/2018
Chương trình ngày 1/10/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 1/10/2018
Chương trình ngày 2/10/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 2/10/2018
Chương trình ngày 3/10/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 3/10/2018
Chương trình ngày 4/10/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 4/10/2018
Chương trình ngày 5/10/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 5/10/2018
Chương trình ngày 8/10/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 8/10/2018
Chương trình ngày 9/10/2018 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 9/10/2018
Chương trình ngày 9/10/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 9/10/2018
Chương trình ngày 10/10/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 10/10/2018
Chương trình ngày 11/10/2017 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 11/10/2017
Chương trình ngày 12/10/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 12/10/2018
Chương trình ngày 15/10/2018 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 15/10/2018
Chương trình ngày 16/10/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 16/10/2018
Chương trình ngày 17/10/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 17/10/2018
Chương trình ngày 18/10/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 18/10/2018
Chương trình ngày 19/10/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 19/10/2018
Chương trình ngày 22/10/2018 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 22/10/2018
Chương trình ngày 23/10/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 23/10/2018
Chương trình ngày 24/10/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 24/10/2018
Chương trình ngày 25/10/2018 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 25/10/2018
Chương trình ngày 26/10/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 26/10/2018
Chương trình ngày 29/10/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 29/10/2018
Chương trình ngày 30/10/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 30/10/2018
Chương trình ngày 31/10/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 31/10/2018
Chương trình ngày 1/11/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 1/11/2018
Chương trình ngày 2/11/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 2/11/2018
Chương trình ngày 2/11/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 2/11/2018
Chương trình ngày 5/11/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 5/11/2018
Chương trình ngày 6/11/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 6/11/2018
Chương trình ngày 7/11/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 7/11/2018
Chương trình ngày 8/11/2018 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 8/11/2018
Chương trình ngày 9/11/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 9/11/2018
Chương trình ngày 13/11/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 13/11/2018

Các chủ đề khác
Văn hóa - Văn nghệ (59 video) (124232 lượt nghe)

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT
      Đêm 23 ngày 24 tháng 1 năm 2019

+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:
          
Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.
                   Nhiệt độ thấp nhất:    13  -  15oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:      18  -  20oC.

+ Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông
      
Nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét.
                   Nhiệt độ thấp nhất:  10  -  12oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:    16  -  18oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng:
           
Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.
           Gió: Nhẹ.
                     Nhiệt độ thấp nhất:   12  -  14oC.
                     Nhiệt độ cao nhất:     18  -  20oC.


                 
            

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 148
  • Tháng hiện tại: 55323
  • Tổng lượt truy cập: 7589015


NHÀ TÀI TRỢ