Chương trình ngày 18/9/2017 (26 lượt nghe)

Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 15/12/2017 [ Đã nghe: 1] Chương trình ngày 15/12/2017
Chương trình ngày 14/12/2017 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 14/12/2017
Chương trình ngày 14/12/2017 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 14/12/2017
Chương trình ngày 13/12/2017 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 13/12/2017
Chương trình ngày 11/12/2017 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 11/12/2017
Chương trình ngày 08/12/2017 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 08/12/2017
Chương trình ngày 07/12/2017 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 07/12/2017
Chương trình ngày 6/12/2017 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 6/12/2017
Chương trình ngày 5/12/2017 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 5/12/2017
Chương trình ngày 04/12/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 04/12/2017
Chương trình ngày 1/12/2017 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 1/12/2017
Chương trình ngày 30/11/2017 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 30/11/2017
Chương trình ngày 29/11/2017 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 29/11/2017
Chương trình ngày 28/11/2017 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 28/11/2017
Chương trình ngày 27/11/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 27/11/2017
Chương trình ngày 23/11/2017 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 23/11/2017
Chương trình ngày 22/11/2017 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 22/11/2017
Chương trình ngày 21/11/2017 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 21/11/2017
Chương trình ngày 17/11/2017 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 17/11/2017
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 13/11/2017 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 13/11/2017
Chương trình ngày 10/11/2017 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 10/11/2017
Chương trình ngày 9/11/2017 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 9/11/2017
Chương trình ngày 8/11/2017 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 8/11/2017
Chương trình ngày 6/11/2017 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 6/11/2017
Chương trình ngày 3/11/2017 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 3/11/2017
Chương trình ngày 2/11/2017 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 2/11/2017
Chương trình ngày 1/11/2017 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 1/11/2017
Chương trình ngày 31/10/2017 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 31/10/2017
Chương trình ngày 30/10/2017 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 30/10/2017
Chương trình ngày 27/10/2017 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 27/10/2017
Chương trình ngày 26/10/2017 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 26/10/2017
Chương trình ngày 25/10/2017 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 25/10/2017
Chương trình ngày 24/10/2017 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 24/10/2017
Chương trình ngày 23/10/2017 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 23/10/2017
Chương trình ngày 19/10/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 19/10/2017
Chương trình ngày 18/10/2017 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 18/10/2017
Chương trình ngày 17/10/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 17/10/2017
Chương trình ngày 16/10/2017 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 16/10/2017
Chương trình ngày 13/10/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 13/10/2017
Chương trình ngày 12/10/2017 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 12/10/2017
Chương trình ngày 11/10/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 11/10/2017
Chương trình ngày 10/10/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 10/10/2017
Chương trình ngày 09/10/2017 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 09/10/2017
Chương trình ngày 06/10/2017 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 06/10/2017
Chương trình ngày 04/10/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 04/10/2017
Chương trình ngày 03/10/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 03/10/2017
Chương trình ngày 2/10/2017 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 2/10/2017
Chương trình ngày 29/9/2017 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 29/9/2017
Chương trình ngày 28/9/2017 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 28/9/2017
Chương trình ngày 27/9/2017 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 27/9/2017
Chương trình ngày 26/9/2017 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 26/9/2017
Chương trình ngày 25/9/2017 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 25/9/2017
Chương trình ngày 22/9/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 22/9/2017
Chương trình ngày 21/9/2017 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 21/9/2017
Chương trình ngày 15/9/2017 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 15/9/2017
Chương trình ngày 14/9/2016 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 14/9/2016
Chương trình ngày 13/9/2017 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 13/9/2017
Chương trình ngày 12/9/2017 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 12/9/2017
Chương trình ngày 11/9/2017 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 11/9/2017
Chương trình ngày 08/9/2017 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 08/9/2017
Chương trình ngày 7/9/2017 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 7/9/2017
Chương trình ngày 6/9/2017 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 6/9/2017
Chương trình ngày 5/9/2017 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 5/9/2017
Chương trình ngày 1/9/2017 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 1/9/2017
Chương trình ngày 31/8/2017 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 31/8/2017
Chương trình ngày 30/8/2017 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 30/8/2017
Chương trình ngày 29/8/2017 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 29/8/2017
Chương trình ngày 28/8/2017 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 28/8/2017
Chương trình ngày 24/8/2017 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 24/8/2017
Chương trình ngày 25/8/2017 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 25/8/2017
Chương trình ngày 23/8/2017 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 23/8/2017
Chương trình ngày 21/8/2017 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 21/8/2017
Chương trình ngày 18/8/2017 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 18/8/2017
Chương trình ngày 17/8/2017 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 17/8/2017
Chương trình ngày 16/8/2017 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 16/8/2017
Chương trình ngày 15/8/2017 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 15/8/2017
Chương trình ngày 14/8/2017 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 14/8/2017
Chương trình ngày 11/8/2017 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 11/8/2017
Chương trình ngày 10/8/2017 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 10/8/2017
Chương trình ngày 9/8/2017 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 9/8/2017
Chương trình ngày 8/8/2017 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 8/8/2017
Chương trình ngày 7/8/2017 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 7/8/2017
Chương trình ngày 2/3/2017 [ Đã nghe: 84] Chương trình ngày 2/3/2017
Chương trình ngày 3/3/2017 [ Đã nghe: 98] Chương trình ngày 3/3/2017
Chương trình ngày 6/3/2017 [ Đã nghe: 81] Chương trình ngày 6/3/2017
Chương trình ngày 7/3/2017 [ Đã nghe: 84] Chương trình ngày 7/3/2017
Chương trình ngày 8/3/2017 [ Đã nghe: 90] Chương trình ngày 8/3/2017
Chương trình ngày 9/3/2017 [ Đã nghe: 90] Chương trình ngày 9/3/2017
Chương trình ngày 10/3/2017 [ Đã nghe: 87] Chương trình ngày 10/3/2017
Chương trình ngày 13/3/2017 [ Đã nghe: 81] Chương trình ngày 13/3/2017
Chương trình ngày 14/3/2017 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 14/3/2017
Chương trình ngày 15/3/2017 [ Đã nghe: 86] Chương trình ngày 15/3/2017
Chương trình ngày 16/3/2017 [ Đã nghe: 95] Chương trình ngày 16/3/2017
Chương trình ngày 17/3/2017 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 17/3/2017
Chương trình ngày 20/3/2017 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 20/3/2017
Chương trình ngày 21/3/2017 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 21/3/2017
Chương trình ngày 22/3/2017 [ Đã nghe: 87] Chương trình ngày 22/3/2017
Chương trình ngày 23/3/2017 [ Đã nghe: 94] Chương trình ngày 23/3/2017
Chương trình ngày 24 1/3/2017 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 24 1/3/2017
Chương trình ngày 27/3/2017 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 27/3/2017
Chương trình ngày 28/3/2017 [ Đã nghe: 86] Chương trình ngày 28/3/2017
Chương trình ngày 29/3/2017 [ Đã nghe: 79] Chương trình ngày 29/3/2017
Chương trình ngày 31/3/2017 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 31/3/2017
Chương trình ngày 03/4/2017 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 03/4/2017
Chương trình ngày 04/4/2017 [ Đã nghe: 84] Chương trình ngày 04/4/2017
Chương trình ngày 05/4/2017 [ Đã nghe: 82] Chương trình ngày 05/4/2017
Chương trình ngày 07/4/2017 [ Đã nghe: 84] Chương trình ngày 07/4/2017
Chương trình ngày 10/4/2017 [ Đã nghe: 87] Chương trình ngày 10/4/2017
Chương trình ngày 11/4/2017 [ Đã nghe: 94] Chương trình ngày 11/4/2017
Chương trình ngày 12/4/2017 [ Đã nghe: 76] Chương trình ngày 12/4/2017
Chương trình ngày 13/4/2017 [ Đã nghe: 78] Chương trình ngày 13/4/2017
Chương trình ngày 14/4/2017 [ Đã nghe: 79] Chương trình ngày 14/4/2017
Chương trình ngày 17/4/2017 [ Đã nghe: 76] Chương trình ngày 17/4/2017
Chương trình ngày 18/4/2017 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 18/4/2017
Chương trình ngày 19/4/2017 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 19/4/2017
Chương trình ngày 20/4/2017 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 20/4/2017
Chương trình ngày 21/4/2017 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 21/4/2017
Chương trình ngày 24/4/2017 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 24/4/2017
Chương trình ngày 25/4/2017 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 25/4/2017
Chương trình ngày 26/4/2017 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 26/4/2017
Chương trình ngày 27/4/2017 [ Đã nghe: 76] Chương trình ngày 27/4/2017
Chương trình ngày 28/4/2017 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 28/4/2017
Chương trình ngày 3/5/2017 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 3/5/2017
Chương trình ngày 4/5/2017 [ Đã nghe: 74] Chương trình ngày 4/5/2017
Chương trình ngày 5/5/2017 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 5/5/2017
Chương trình ngày 08/5/2017 [ Đã nghe: 75] Chương trình ngày 08/5/2017
Chương trình ngày 9/5/2017 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 9/5/2017
Chương trình ngày 10/5/2017 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 10/5/2017
Chương trình ngày 11/5/2017 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 11/5/2017
Chương trình ngày 12/5/2017 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 12/5/2017
Chương trình ngày 15/5/2017 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 15/5/2017
Chương trình ngày 16/5/2017 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 16/5/2017
Chương trình ngày 17/5/2017 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 17/5/2017
Chương trình ngày 18/5/2017 [ Đã nghe: 70] Chương trình ngày 18/5/2017
Chương trình ngày 19/5/2017 [ Đã nghe: 73] Chương trình ngày 19/5/2017
Chương trình ngày 22/5/2017 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 22/5/2017
Chương trình ngày 23/5/2017 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 23/5/2017
Chương trình ngày 24/5/2017 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 24/5/2017
Chương trình ngày 25/5/2017 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 25/5/2017
Chương trình ngày 26/5/2017 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 26/5/2017
Chương trình ngày 29/5/2017 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 29/5/2017
Chương trình ngày 30/5/2017 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 30/5/2017
Chương trình ngày 31/5/2017 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 31/5/2017
Chương trình ngày 02/6/2017 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 02/6/2017
Chương trình ngày 5/6/2017 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 5/6/2017
Chương trình ngày 6/6/2017 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 6/6/2017
Chương trình ngày 7/6/2017 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 7/6/2017
Chương trình ngày 8/6/2017 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 8/6/2017
Chương trình ngày 9/6/2017 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 9/6/2017
Chương trình ngày 12/6/2017 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 12/6/2017
Chương trình ngày 13/6/2017 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 13/6/2017
Chương trình ngày 14/6/2017 [ Đã nghe: 60] Chương trình ngày 14/6/2017
Chương trình ngày 15/6/2017 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 15/6/2017
Chương trình ngày 19/6/2017 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 19/6/2017
Chương trình ngày 20/6/2017 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 20/6/2017
Chương trình ngày 21/6/2017 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 21/6/2017
Chương trình ngày 22/6/2017 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 22/6/2017
Chương trình ngày 23/6/2017 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 23/6/2017
Chương trình ngày 26/6/2017 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 26/6/2017
Chương trình ngày 17/6/2017 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 17/6/2017
Chương trình ngày 28/6/2017 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 28/6/2017
Chương trình ngày 29/6/2017 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 29/6/2017
Chương trình ngày 30/6/2017 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 30/6/2017
Chương trình ngày 3/7/2017 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 3/7/2017
Chương trình ngày 4/7/2017 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 4/7/2017
Chương trình ngày 5/7/2017 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 5/7/2017
Chương trình ngày 06/7/2017 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 06/7/2017
Chương trình ngày 07/7/2017 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 07/7/2017
Chương trình ngày 10/7/2017 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 10/7/2017
Chương trình ngày 11/7/2017 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 11/7/2017
Chương trình ngày 12/7/2017 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 12/7/2017
Chương trình ngày 13/7/2017 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 13/7/2017
Chương trình ngày 14/7/2017 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 14/7/2017
Chương trình ngày 18/7/2017 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 18/7/2017
Chương trình ngày 19/7/2017 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 19/7/2017
Chương trình ngày 20/7/2017 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 20/7/2017
Chương trình ngày 21/7/2017 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 21/7/2017
Chương trình ngày 24/7/2017 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 24/7/2017
Chương trình ngày 25/7/2017 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 25/7/2017
Chương trình ngày 26/7/2017 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 26/7/2017
Chương trình ngày 27/7/2017 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 27/7/2017
Chương trình ngày 31/7/2017 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 31/7/2017

Các chủ đề khác
Văn hóa - Văn nghệ (59 video) (110602 lượt nghe)

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT                            
                Đêm 15 ngày 16 tháng 12 năm 2017 
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: 
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa , trưa chiều giảm mây trời nắng.Trời rét đậm.
 
              Nhiệt độ thấp nhất:   11 -  13°C.
              Nhiệt độ cao nhất  :   18 -  20°C.

+ Khu vực Nguyên Bình và các huyện phía Đông:
Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại.
               Nhiệt độ thấp nhất:   8 -10°C.
               Nhiệt độ cao nhất  :  14 -  16°C.
 
+ Khu vực Thành phố Cao Bằng:
Đêm và sáng nhiều mây, không mưa trưa chiều giảm mây trời nắng .Trời rét .
    Gió: Gió Đông bắc cấp 2,3.
               Nhiệt độ thấp nhất:   10 -  12°C.
               Nhiệt độ cao nhất  :   16 - 18°C.
        

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 24
  • Khách viếng thăm: 21
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 2607
  • Tháng hiện tại: 48718
  • Tổng lượt truy cập: 6330326


NHÀ TÀI TRỢ