Chương trình ngày 19/6/2018 (40 lượt nghe)

Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 22/10/2018 [ Đã nghe: 1] Chương trình ngày 22/10/2018
Chương trình ngày 19/10/2018 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 19/10/2018
Chương trình ngày 18/10/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 18/10/2018
Chương trình ngày 17/10/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 17/10/2018
Chương trình ngày 16/10/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 16/10/2018
Chương trình ngày 15/10/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 15/10/2018
Chương trình ngày 12/10/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 12/10/2018
Chương trình ngày 11/10/2017 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 11/10/2017
Chương trình ngày 10/10/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 10/10/2018
Chương trình ngày 9/10/2018 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 9/10/2018
Chương trình ngày 9/10/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 9/10/2018
Chương trình ngày 8/10/2018 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 8/10/2018
Chương trình ngày 5/10/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 5/10/2018
Chương trình ngày 4/10/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 4/10/2018
Chương trình ngày 3/10/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 3/10/2018
Chương trình ngày 2/10/2018 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 2/10/2018
Chương trình ngày 1/10/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 1/10/2018
Chương trình ngày 28/9/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 28/9/2018
Chương trình ngày 28/9/2018 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 28/9/2018
Chương trình ngày 27/9/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 27/9/2018
Chương trình ngày 26/9/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 26/9/2018
Chương trình ngày 25/9/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 25/9/2018
Chương trình ngày 24/9/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 24/9/2018
Chương trình ngày 21/9/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 21/9/2018
Chương trình ngày 20/9/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 20/9/2018
Chương trình ngày 19/9/2018 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 19/9/2018
Chương trình ngày 18/9/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 18/9/2018
Chương trình ngày 17/9/2018 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 17/9/2018
Chương trình ngày 14/9/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 14/9/2018
Chương trình ngày 13/9/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 13/9/2018
Chương trình ngày 12/9/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 12/9/2018
Chương trình ngày 11/9/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 11/9/2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 7/9/2018 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 7/9/2018
Chương trình ngày 6/9/2018 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 6/9/2018
Chương trình ngày 5/9/2018 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 5/9/2018
Chương trình ngày 4/9/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 4/9/2018
Chương trình ngày 31/8/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 31/8/2018
Chương trình ngày 30/8/2018 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 30/8/2018
Chương trình ngày 29/8/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 29/8/2018
Chương trình ngày 28/8/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 28/8/2018
Chương trình ngày 27/8/2018 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 27/8/2018
Chương trình ngày 24/8/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 24/8/2018
Chương trình ngày 23/8/2018 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 23/8/2018
Chương trình ngày 22/8/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 22/8/2018
Chương trình ngày 21/8/2018 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 21/8/2018
Chương trình ngày 20/8/2018 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 20/8/2018
Chương trình ngày 17/8/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 17/8/2018
Chương trình ngày 16/8/2018 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 16/8/2018
Chương trình ngày 15/8/2018 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 15/8/2018
Chương trình ngày 14/8/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 14/8/2018
Chương trình ngày 13/8/2018 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 13/8/2018
Chương trình ngày 10/8/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 10/8/2018
Chương trình ngày 9/8/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 9/8/2018
Chương trình ngày 8/8/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 8/8/2018
Chương trình ngày 7/8/2018 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 7/8/2018
Chương trình ngày 6/8/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 6/8/2018
Chương trình ngày 3/8/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 3/8/2018
Chương trình ngày 2/8/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 2/8/2018
Chương trình ngày 1/8/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 1/8/2018
Chương trình ngày 31/7/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 31/7/2018
Chương trình ngày 30/7/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 30/7/2018
Chương trình ngày 27/7/2018 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 27/7/2018
Chương trình ngày 26/7/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 26/7/2018
Chương trình ngày 25/7/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 25/7/2018
Chương trình ngày 24/7/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 24/7/2018
Chương trình ngày 23/7/2018 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 23/7/2018
Chương trình ngày 20/7/2018 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 20/7/2018
Chương trình ngày 19/7/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 19/7/2018
Chương trình ngày 18/7/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 18/7/2018
Chương trình ngày 16/7/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 16/7/2018
Chương trình ngày 13/7/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 13/7/2018
Chương trình ngày 12/7/2018 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 12/7/2018
Chương trình ngày 11/7/2018 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 11/7/2018
Chương trình ngày 10/7/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 10/7/2018
Chương trình ngày 9/7/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 9/7/2018
Chương trình ngày 6.7.2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 6.7.2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 4/7/2018 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 4/7/2018
Chương trình ngày 3/7/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 3/7/2018
Chương trình ngày 2/7/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 2/7/2018
Chương trình ngày 29/6/2018 [ Đã nghe: 60] Chương trình ngày 29/6/2018
Chương trình ngày 26/02/2018 [ Đã nghe: 91] Chương trình ngày 26/02/2018
Chương trình ngày 27/02/2018 [ Đã nghe: 97] Chương trình ngày 27/02/2018
Chương trình ngày 28/02/2018 [ Đã nghe: 100] Chương trình ngày 28/02/2018
Chương trình ngày 01/3/2018 [ Đã nghe: 93] Chương trình ngày 01/3/2018
Chương trình ngày 02/3/2018 [ Đã nghe: 89] Chương trình ngày 02/3/2018
Chương trình ngày 05/3/2018 [ Đã nghe: 93] Chương trình ngày 05/3/2018
Chương trình ngày 6/3/2018 [ Đã nghe: 99] Chương trình ngày 6/3/2018
Chương trình ngày 7/3/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 7/3/2018
Chương trình ngày 8/3/2018 [ Đã nghe: 117] Chương trình ngày 8/3/2018
Chương trình ngày 9/3/2018 [ Đã nghe: 93] Chương trình ngày 9/3/2018
Chương trình ngày 14/3/2018 [ Đã nghe: 93] Chương trình ngày 14/3/2018
Chương trình ngày 15/3/2018 [ Đã nghe: 92] Chương trình ngày 15/3/2018
Chương trình ngày 16/3/2018 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 16/3/2018
Chương trình ngày 19/3/2018 [ Đã nghe: 79] Chương trình ngày 19/3/2018
Chương trình ngày 20/3/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 20/3/2018
Chương trình ngày 21/3/2018 [ Đã nghe: 117] Chương trình ngày 21/3/2018
Chương trình ngày 22/3/2018 [ Đã nghe: 75] Chương trình ngày 22/3/2018
Chương trình ngày 23/3/2018 [ Đã nghe: 79] Chương trình ngày 23/3/2018
Chương trình ngày 26/3/2018 [ Đã nghe: 82] Chương trình ngày 26/3/2018
Chương trình ngày 27/3/2018 [ Đã nghe: 86] Chương trình ngày 27/3/2018
Chương trình ngày 28/3/2018 [ Đã nghe: 84] Chương trình ngày 28/3/2018
Chương trình ngày 29/3/2018 [ Đã nghe: 88] Chương trình ngày 29/3/2018
Chương trình ngày 30/3/2018 [ Đã nghe: 76] Chương trình ngày 30/3/2018
Chương trình ngày 2/4/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 2/4/2018
Chương trình ngày 3/4/2018 [ Đã nghe: 100] Chương trình ngày 3/4/2018
Chương trình ngày 4/4/2018 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 4/4/2018
Chương trình ngày 5/4/2018 [ Đã nghe: 74] Chương trình ngày 5/4/2018
Chương trình ngày 6/4/2018 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 6/4/2018
Chương trình ngày 9/4/2018 [ Đã nghe: 70] Chương trình ngày 9/4/2018
Chương trình ngày 10/4/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 10/4/2018
Chương trình ngày 11/4/2018 [ Đã nghe: 73] Chương trình ngày 11/4/2018
Chương trình ngày 12/4/2018 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 12/4/2018
Chương trình ngày 13/4/2018 [ Đã nghe: 70] Chương trình ngày 13/4/2018
Chương trình ngày 16/4/2018 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 16/4/2018
Chương trình ngày 17/4/2018 [ Đã nghe: 70] Chương trình ngày 17/4/2018
Chương trình ngày 18/4/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 18/4/2018
Chương trình ngày 19/4/2018 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 19/4/2018
Chương trình ngày 20/4/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 20/4/2018
Chương trình ngày 23/4/2018 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 23/4/2018
Chương trình ngày 24/4/2018 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 24/4/2018
Chương trình ngày 26/4/2018 [ Đã nghe: 75] Chương trình ngày 26/4/2018
Chương trình ngày 27/4/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 27/4/2018
Chương trình ngày 2/5/2018 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 2/5/2018
Chương trình ngày 3/5/2018 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 3/5/2018
Chương trình ngày 4/5/2018 [ Đã nghe: 73] Chương trình ngày 4/5/2018
Chương trình ngày 7/5/2018 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 7/5/2018
Chương trình ngày 8/5/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 8/5/2018
Chương trình ngày 9/5/2018 [ Đã nghe: 60] Chương trình ngày 9/5/2018
Chương trình ngày 10/5/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 10/5/2018
Chương trình ngày 11/5/2018 [ Đã nghe: 60] Chương trình ngày 11/5/2018
Chương trình ngày 14/5/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 14/5/2018
Chương trình ngày 15/5/2018 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 15/5/2018
Chương trình ngày 16/5/2018 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 16/5/2018
Chương trình ngày 17/5/2018 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 17/5/2018
Chương trình ngày 18/5/2018 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 18/5/2018
Chương trình ngày 21/5/2018 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 21/5/2018
Chương trình ngày 22/5/2018 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 22/5/2018
Chương trình ngày 23/5/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 23/5/2018
Chương trình ngày 24/5/2018 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 24/5/2018
Chương trình ngày 25/5/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 25/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 29/5/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 29/5/2018
Chương trình ngày 30/5/2018 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 30/5/2018
Chương trình ngày 31/5/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 31/5/2018
Chương trình ngày 1/6/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 1/6/2018
Chương trình ngày 4/6/2018 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 4/6/2018
Chương trình ngày 5/6/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 5/6/2018
Chương trình ngày 7/6/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 7/6/2018
Chương trình ngày 8/6/2018 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 8/6/2018
Chương trình ngày 11/6/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 11/6/2018
Chương trình ngày 12/6/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 12/6/2018
Chương trình ngày 13/6/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 13/6/2018
Chương trình ngày 14/6/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 14/6/2018
Chương trình ngày 15/6/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 15/6/2018
Chương trình ngày 18/6/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 18/6/2018
Chương trình ngày 20/6/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 20/6/2018
Chương trình ngày 21/6/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 21/6/2018
Chương trình ngày 22/6/2018 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 22/6/2018
Chương trình ngày 25/6/2018 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 25/6/2018
Chương trình ngày 26/6/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 26/6/2018
Chương trình ngày 27/6/2018 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 27/6/2018
Chương trình ngày 28/6/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 28/6/2018

Các chủ đề khác
Văn hóa - Văn nghệ (59 video) (121232 lượt nghe)

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT
                      TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
 
     Chiều nay(22/10): Bộ phận không khí lạnh đã báo đã tiến sát đến biên giới phía Bắc và nén rãnh thấp có trục khoảng 23-25 độ vĩ bắc xuống phía nam.
     Dự báo: Chiều và tối nay (22/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các địa phương trong tỉnh, gây ra mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
     Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, gió giật mạnh cấp 1.

         Đêm 22 ngày 23 tháng 10 năm 2018
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: 
        Nhiều mây có mưa, mưa rào ở nhiều nơi, có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.
                 Nhiệt độ thấp nhất:   19  -  21°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :   24  -  26°C.

+ Khu vực Nguyên Bình và các huyện phía 
Đông: 
        
Nhiều mây có mưa, mưa rào ở nhiều nơi, có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.
                 Nhiệt độ thấp nhất:    17  -  19°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :    23  -  25°C.
 
+ Khu vực Thành phố Cao Bằng: 

         Nhiều mây có mưa, mưa rào. Đêm và sáng trời lạnh.
               Gió: Nhẹ.
                   Nhiệt độ thấp nhất:   20  -  22°C.
                   Nhiệt độ cao nhất  :   24 -  26°C.
 
            

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 38
  • Hôm nay: 660
  • Tháng hiện tại: 81795
  • Tổng lượt truy cập: 7327688


NHÀ TÀI TRỢ