Chương trình ngày 27/8/2018 (95 lượt nghe)

Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 19/4/2019 [ Đã nghe: 2] Chương trình ngày 19/4/2019
Chương trình ngày 18/4/2019 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 18/4/2019
Chương trình ngày 17/4/2019 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 17/4/2019
Chương trình ngày 16/4/2019 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 16/4/2019
Chương trình ngày 12/4/2019 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 12/4/2019
Chương trình ngày 11/4/2019 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 11/4/2019
Chương trình ngày 10/4/2019 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 10/4/2019
Chương trình ngày 9/4/2019 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 9/4/2019
Chương trình ngày 8/4/2019 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 8/4/2019
Chương trình ngày 5/4/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 5/4/2019
Chương trình ngày 4/4/2019 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 4/4/2019
Chương trình ngày 3/4/2019 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 3/4/2019
Chương trình ngày 02/4/2019 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 02/4/2019
Chương trình ngày 01/4/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 01/4/2019
Chương trình ngày 29/3/2019 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 29/3/2019
Chương trình ngày 28/3/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 28/3/2019
Chương trình ngày 27/3/2019 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 27/3/2019
Chương trình ngày 26/3/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 26/3/2019
Chương trình ngày 25/3/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 25/3/2019
Chương trình ngày 22/3/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 22/3/2019
Chương trình ngày 21/3/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 21/3/2019
Chương trình ngày 18/3/2019 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 18/3/2019
Chương trình ngày 15/3/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 15/3/2019
Chương trình ngày 14/3/2019 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 14/3/2019
Chương trình ngày 13/3/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 13/3/2019
Chương trình ngày 12/3/2019 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 12/3/2019
Chương trình ngày 8/3/2019 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 8/3/2019
Chương trình ngày 7/3/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 7/3/2019
Chương trình ngày 6/3/2019 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 6/3/2019
Chương trình ngày 4/3/2019 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 4/3/2019
Chương trình ngày 1/3/2019 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 1/3/2019
Chương trình ngày 28/02/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 28/02/2019
Chương trình ngày 27/02/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 27/02/2019
Chương trình ngày 26/02/2019 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 26/02/2019
Chương trình ngày 22/02/2019 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 22/02/2019
Chương trình ngày 21/02/2019 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 21/02/2019
Chương trình ngày 20/02/2019 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 20/02/2019
Chương trình ngày 19/02/2019 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 19/02/2019
Chương trình ngày 18/02/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 18/02/2019
Chương trình ngày 15/2/2019 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 15/2/2019
Chương trình ngày 14/2/2019 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 14/2/2019
Chương trình ngày 13/2/2019 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 13/2/2019
Chương trình ngày 12/2/2019 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 12/2/2019
Chương trình ngày 11/2/2019 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 11/2/2019
Chương trình ngày 30/01/2019 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 30/01/2019
Chương trình ngày 29/01/2019 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 29/01/2019
Chương trình ngày 28/01/2019 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 28/01/2019
Chương trình ngày 25/1/2019 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 25/1/2019
Chương trình ngày 24/1/2019 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 24/1/2019
Chương trình ngày 23/1/2019 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 23/1/2019
Chương trình ngày 22/1/2019 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 22/1/2019
Chương trình ngày 21/1/2019 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 21/1/2019
Chương trình ngày 18/01/2019 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 18/01/2019
Chương trình ngày 17/01/2019 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 17/01/2019
Chương trình ngày 16/1/2019 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 16/1/2019
Chương trình ngày 15/1/2019 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 15/1/2019
Chương trình ngày 14/01/2019 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 14/01/2019
Chương trình ngày 11/1/2019 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 11/1/2019
Chương trình ngày 10/1/2019 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 10/1/2019
Chương trình ngày 9/1/2019 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 9/1/2019
Chương trình ngày 8/1/2019 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 8/1/2019
Chương trình ngày 7/1/2019 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 7/1/2019
Chương trình ngày 04/01/2019 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 04/01/2019
Chương trình ngày 03/01/2019 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 03/01/2019
Chương trình ngày 02/01/2019 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 02/01/2019
Chương trình ngày 28/12/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 28/12/2018
Chương trình ngày 27/12/2018 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 27/12/2018
Chương trình ngày 26/12/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 26/12/2018
Chương trình ngày 25/12/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 25/12/2018
Chương trình ngày 24/12/2018 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 24/12/2018
Chương trình ngày 21/12/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 21/12/2018
Chương trình ngày 20/12/2018 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 20/12/2018
Chương trình ngày 19/12/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 19/12/2018
Chương trình ngày 18/12/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 18/12/2018
Chương trình ngày 18/12/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 18/12/2018
Chương trình ngày 17/12/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 17/12/2018
Chương trình ngày 17/12/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 17/12/2018
Chương trình ngày 14/12/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 14/12/2018
Chương trình ngày 13/12/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 13/12/2018
Chương trình ngày 12/12/2018 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 12/12/2018
Chương trình ngày 11/12/2018 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 11/12/2018
Chương trình ngày 10/12/2018 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 10/12/2018
Chương trình ngày 7/12/2018 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 7/12/2018
Chương trình ngày 6/12/2018 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 6/12/2018
Chương trình ngày 5/12/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 5/12/2018
Chương trình ngày 4/12/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 4/12/2018
Chương trình ngày 3/12/2018 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 3/12/2018
Chương trình ngày 30/11/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 30/11/2018
Chương trình ngày 29/11/2018 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 29/11/2018
Chương trình ngày 28/11/2018 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 28/11/2018
Chương trình ngày 27/11/2018 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 27/11/2018
Chương trình ngày 26/11/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 26/11/2018
Chương trình ngày 23/11/2018 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 23/11/2018
Chương trình ngày 22/11/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 22/11/2018
Chương trình ngày 21/11/2018 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 21/11/2018
Chương trình ngày 19/11/2018 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 19/11/2018
Chương trình ngày 16/11/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 16/11/2018
Chương trình ngày 15/11/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 15/11/2018
Chương trình ngày 14/11/2018 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 14/11/2018
Chương trình ngày 28/6/2018 [ Đã nghe: 116] Chương trình ngày 28/6/2018
Chương trình ngày 27/6/2018 [ Đã nghe: 122] Chương trình ngày 27/6/2018
Chương trình ngày 26/6/2018 [ Đã nghe: 115] Chương trình ngày 26/6/2018
Chương trình ngày 25/6/2018 [ Đã nghe: 115] Chương trình ngày 25/6/2018
Chương trình ngày 22/6/2018 [ Đã nghe: 114] Chương trình ngày 22/6/2018
Chương trình ngày 21/6/2018 [ Đã nghe: 114] Chương trình ngày 21/6/2018
Chương trình ngày 20/6/2018 [ Đã nghe: 111] Chương trình ngày 20/6/2018
Chương trình ngày 19/6/2018 [ Đã nghe: 111] Chương trình ngày 19/6/2018
Chương trình ngày 18/6/2018 [ Đã nghe: 137] Chương trình ngày 18/6/2018
Chương trình ngày 15/6/2018 [ Đã nghe: 116] Chương trình ngày 15/6/2018
Chương trình ngày 14/6/2018 [ Đã nghe: 117] Chương trình ngày 14/6/2018
Chương trình ngày 13/6/2018 [ Đã nghe: 122] Chương trình ngày 13/6/2018
Chương trình ngày 12/6/2018 [ Đã nghe: 129] Chương trình ngày 12/6/2018
Chương trình ngày 11/6/2018 [ Đã nghe: 120] Chương trình ngày 11/6/2018
Chương trình ngày 8/6/2018 [ Đã nghe: 127] Chương trình ngày 8/6/2018
Chương trình ngày 7/6/2018 [ Đã nghe: 118] Chương trình ngày 7/6/2018
Chương trình ngày 5/6/2018 [ Đã nghe: 123] Chương trình ngày 5/6/2018
Chương trình ngày 4/6/2018 [ Đã nghe: 152] Chương trình ngày 4/6/2018
Chương trình ngày 1/6/2018 [ Đã nghe: 132] Chương trình ngày 1/6/2018
Chương trình ngày 31/5/2018 [ Đã nghe: 120] Chương trình ngày 31/5/2018
Chương trình ngày 30/5/2018 [ Đã nghe: 126] Chương trình ngày 30/5/2018
Chương trình ngày 29/5/2018 [ Đã nghe: 117] Chương trình ngày 29/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 120] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 123] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 25/5/2018 [ Đã nghe: 133] Chương trình ngày 25/5/2018
Chương trình ngày 24/5/2018 [ Đã nghe: 125] Chương trình ngày 24/5/2018
Chương trình ngày 23/5/2018 [ Đã nghe: 131] Chương trình ngày 23/5/2018
Chương trình ngày 22/5/2018 [ Đã nghe: 143] Chương trình ngày 22/5/2018
Chương trình ngày 21/5/2018 [ Đã nghe: 135] Chương trình ngày 21/5/2018
Chương trình ngày 18/5/2018 [ Đã nghe: 129] Chương trình ngày 18/5/2018
Chương trình ngày 17/5/2018 [ Đã nghe: 126] Chương trình ngày 17/5/2018
Chương trình ngày 16/5/2018 [ Đã nghe: 132] Chương trình ngày 16/5/2018
Chương trình ngày 15/5/2018 [ Đã nghe: 157] Chương trình ngày 15/5/2018
Chương trình ngày 14/5/2018 [ Đã nghe: 146] Chương trình ngày 14/5/2018
Chương trình ngày 11/5/2018 [ Đã nghe: 133] Chương trình ngày 11/5/2018
Chương trình ngày 10/5/2018 [ Đã nghe: 152] Chương trình ngày 10/5/2018
Chương trình ngày 9/5/2018 [ Đã nghe: 128] Chương trình ngày 9/5/2018
Chương trình ngày 8/5/2018 [ Đã nghe: 137] Chương trình ngày 8/5/2018
Chương trình ngày 7/5/2018 [ Đã nghe: 153] Chương trình ngày 7/5/2018
Chương trình ngày 4/5/2018 [ Đã nghe: 154] Chương trình ngày 4/5/2018
Chương trình ngày 3/5/2018 [ Đã nghe: 135] Chương trình ngày 3/5/2018
Chương trình ngày 2/5/2018 [ Đã nghe: 138] Chương trình ngày 2/5/2018
Chương trình ngày 27/4/2018 [ Đã nghe: 141] Chương trình ngày 27/4/2018
Chương trình ngày 26/4/2018 [ Đã nghe: 164] Chương trình ngày 26/4/2018
Chương trình ngày 24/4/2018 [ Đã nghe: 133] Chương trình ngày 24/4/2018
Chương trình ngày 23/4/2018 [ Đã nghe: 127] Chương trình ngày 23/4/2018
Chương trình ngày 20/4/2018 [ Đã nghe: 137] Chương trình ngày 20/4/2018
Chương trình ngày 19/4/2018 [ Đã nghe: 138] Chương trình ngày 19/4/2018
Chương trình ngày 18/4/2018 [ Đã nghe: 146] Chương trình ngày 18/4/2018
Chương trình ngày 17/4/2018 [ Đã nghe: 144] Chương trình ngày 17/4/2018
Chương trình ngày 16/4/2018 [ Đã nghe: 147] Chương trình ngày 16/4/2018
Chương trình ngày 13/4/2018 [ Đã nghe: 150] Chương trình ngày 13/4/2018
Chương trình ngày 12/4/2018 [ Đã nghe: 146] Chương trình ngày 12/4/2018
Chương trình ngày 11/4/2018 [ Đã nghe: 140] Chương trình ngày 11/4/2018
Chương trình ngày 10/4/2018 [ Đã nghe: 152] Chương trình ngày 10/4/2018
Chương trình ngày 9/4/2018 [ Đã nghe: 151] Chương trình ngày 9/4/2018
Chương trình ngày 6/4/2018 [ Đã nghe: 153] Chương trình ngày 6/4/2018
Chương trình ngày 5/4/2018 [ Đã nghe: 164] Chương trình ngày 5/4/2018
Chương trình ngày 4/4/2018 [ Đã nghe: 149] Chương trình ngày 4/4/2018
Chương trình ngày 3/4/2018 [ Đã nghe: 195] Chương trình ngày 3/4/2018
Chương trình ngày 2/4/2018 [ Đã nghe: 140] Chương trình ngày 2/4/2018
Chương trình ngày 30/3/2018 [ Đã nghe: 147] Chương trình ngày 30/3/2018
Chương trình ngày 29/3/2018 [ Đã nghe: 169] Chương trình ngày 29/3/2018
Chương trình ngày 28/3/2018 [ Đã nghe: 152] Chương trình ngày 28/3/2018
Chương trình ngày 27/3/2018 [ Đã nghe: 162] Chương trình ngày 27/3/2018
Chương trình ngày 26/3/2018 [ Đã nghe: 158] Chương trình ngày 26/3/2018
Chương trình ngày 23/3/2018 [ Đã nghe: 157] Chương trình ngày 23/3/2018
Chương trình ngày 22/3/2018 [ Đã nghe: 144] Chương trình ngày 22/3/2018
Chương trình ngày 21/3/2018 [ Đã nghe: 190] Chương trình ngày 21/3/2018
Chương trình ngày 20/3/2018 [ Đã nghe: 147] Chương trình ngày 20/3/2018
Chương trình ngày 19/3/2018 [ Đã nghe: 138] Chương trình ngày 19/3/2018
Chương trình ngày 16/3/2018 [ Đã nghe: 191] Chương trình ngày 16/3/2018
Chương trình ngày 15/3/2018 [ Đã nghe: 176] Chương trình ngày 15/3/2018
Chương trình ngày 14/3/2018 [ Đã nghe: 205] Chương trình ngày 14/3/2018
Chương trình ngày 9/3/2018 [ Đã nghe: 160] Chương trình ngày 9/3/2018
Chương trình ngày 8/3/2018 [ Đã nghe: 189] Chương trình ngày 8/3/2018
Chương trình ngày 7/3/2018 [ Đã nghe: 161] Chương trình ngày 7/3/2018
Chương trình ngày 6/3/2018 [ Đã nghe: 180] Chương trình ngày 6/3/2018
Chương trình ngày 05/3/2018 [ Đã nghe: 171] Chương trình ngày 05/3/2018
Chương trình ngày 02/3/2018 [ Đã nghe: 167] Chương trình ngày 02/3/2018
Chương trình ngày 01/3/2018 [ Đã nghe: 166] Chương trình ngày 01/3/2018
Chương trình ngày 28/02/2018 [ Đã nghe: 196] Chương trình ngày 28/02/2018
Chương trình ngày 27/02/2018 [ Đã nghe: 173] Chương trình ngày 27/02/2018
Chương trình ngày 26/02/2018 [ Đã nghe: 162] Chương trình ngày 26/02/2018
Chương trình ngày 29/6/2018 [ Đã nghe: 115] Chương trình ngày 29/6/2018
Chương trình ngày 2/7/2018 [ Đã nghe: 116] Chương trình ngày 2/7/2018
Chương trình ngày 3/7/2018 [ Đã nghe: 113] Chương trình ngày 3/7/2018
Chương trình ngày 4/7/2018 [ Đã nghe: 109] Chương trình ngày 4/7/2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 112] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 6.7.2018 [ Đã nghe: 123] Chương trình ngày 6.7.2018
Chương trình ngày 9/7/2018 [ Đã nghe: 118] Chương trình ngày 9/7/2018
Chương trình ngày 10/7/2018 [ Đã nghe: 122] Chương trình ngày 10/7/2018
Chương trình ngày 11/7/2018 [ Đã nghe: 108] Chương trình ngày 11/7/2018
Chương trình ngày 12/7/2018 [ Đã nghe: 147] Chương trình ngày 12/7/2018
Chương trình ngày 13/7/2018 [ Đã nghe: 116] Chương trình ngày 13/7/2018
Chương trình ngày 16/7/2018 [ Đã nghe: 117] Chương trình ngày 16/7/2018
Chương trình ngày 18/7/2018 [ Đã nghe: 118] Chương trình ngày 18/7/2018
Chương trình ngày 19/7/2018 [ Đã nghe: 113] Chương trình ngày 19/7/2018
Chương trình ngày 20/7/2018 [ Đã nghe: 99] Chương trình ngày 20/7/2018
Chương trình ngày 23/7/2018 [ Đã nghe: 99] Chương trình ngày 23/7/2018
Chương trình ngày 24/7/2018 [ Đã nghe: 103] Chương trình ngày 24/7/2018
Chương trình ngày 25/7/2018 [ Đã nghe: 105] Chương trình ngày 25/7/2018
Chương trình ngày 26/7/2018 [ Đã nghe: 119] Chương trình ngày 26/7/2018
Chương trình ngày 27/7/2018 [ Đã nghe: 105] Chương trình ngày 27/7/2018
Chương trình ngày 30/7/2018 [ Đã nghe: 100] Chương trình ngày 30/7/2018
Chương trình ngày 31/7/2018 [ Đã nghe: 107] Chương trình ngày 31/7/2018
Chương trình ngày 1/8/2018 [ Đã nghe: 113] Chương trình ngày 1/8/2018
Chương trình ngày 2/8/2018 [ Đã nghe: 115] Chương trình ngày 2/8/2018
Chương trình ngày 3/8/2018 [ Đã nghe: 99] Chương trình ngày 3/8/2018
Chương trình ngày 6/8/2018 [ Đã nghe: 105] Chương trình ngày 6/8/2018
Chương trình ngày 7/8/2018 [ Đã nghe: 113] Chương trình ngày 7/8/2018
Chương trình ngày 8/8/2018 [ Đã nghe: 106] Chương trình ngày 8/8/2018
Chương trình ngày 9/8/2018 [ Đã nghe: 100] Chương trình ngày 9/8/2018
Chương trình ngày 10/8/2018 [ Đã nghe: 95] Chương trình ngày 10/8/2018
Chương trình ngày 14/8/2018 [ Đã nghe: 112] Chương trình ngày 14/8/2018
Chương trình ngày 15/8/2018 [ Đã nghe: 93] Chương trình ngày 15/8/2018
Chương trình ngày 16/8/2018 [ Đã nghe: 106] Chương trình ngày 16/8/2018
Chương trình ngày 17/8/2018 [ Đã nghe: 107] Chương trình ngày 17/8/2018
Chương trình ngày 20/8/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 20/8/2018
Chương trình ngày 21/8/2018 [ Đã nghe: 97] Chương trình ngày 21/8/2018
Chương trình ngày 22/8/2018 [ Đã nghe: 100] Chương trình ngày 22/8/2018
Chương trình ngày 23/8/2018 [ Đã nghe: 106] Chương trình ngày 23/8/2018
Chương trình ngày 24/8/2018 [ Đã nghe: 101] Chương trình ngày 24/8/2018
Chương trình ngày 28/8/2018 [ Đã nghe: 98] Chương trình ngày 28/8/2018
Chương trình ngày 29/8/2018 [ Đã nghe: 93] Chương trình ngày 29/8/2018
Chương trình ngày 30/8/2018 [ Đã nghe: 94] Chương trình ngày 30/8/2018
Chương trình ngày 31/8/2018 [ Đã nghe: 94] Chương trình ngày 31/8/2018
Chương trình ngày 4/9/2018 [ Đã nghe: 102] Chương trình ngày 4/9/2018
Chương trình ngày 5/9/2018 [ Đã nghe: 96] Chương trình ngày 5/9/2018
Chương trình ngày 6/9/2018 [ Đã nghe: 91] Chương trình ngày 6/9/2018
Chương trình ngày 7/9/2018 [ Đã nghe: 97] Chương trình ngày 7/9/2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 87] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 11/9/2018 [ Đã nghe: 94] Chương trình ngày 11/9/2018
Chương trình ngày 12/9/2018 [ Đã nghe: 95] Chương trình ngày 12/9/2018
Chương trình ngày 13/9/2018 [ Đã nghe: 97] Chương trình ngày 13/9/2018
Chương trình ngày 14/9/2018 [ Đã nghe: 94] Chương trình ngày 14/9/2018
Chương trình ngày 17/9/2018 [ Đã nghe: 73] Chương trình ngày 17/9/2018
Chương trình ngày 18/9/2018 [ Đã nghe: 78] Chương trình ngày 18/9/2018
Chương trình ngày 19/9/2018 [ Đã nghe: 81] Chương trình ngày 19/9/2018
Chương trình ngày 20/9/2018 [ Đã nghe: 87] Chương trình ngày 20/9/2018
Chương trình ngày 21/9/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 21/9/2018
Chương trình ngày 24/9/2018 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 24/9/2018
Chương trình ngày 25/9/2018 [ Đã nghe: 77] Chương trình ngày 25/9/2018
Chương trình ngày 26/9/2018 [ Đã nghe: 78] Chương trình ngày 26/9/2018
Chương trình ngày 27/9/2018 [ Đã nghe: 78] Chương trình ngày 27/9/2018
Chương trình ngày 28/9/2018 [ Đã nghe: 79] Chương trình ngày 28/9/2018
Chương trình ngày 28/9/2018 [ Đã nghe: 73] Chương trình ngày 28/9/2018
Chương trình ngày 1/10/2018 [ Đã nghe: 87] Chương trình ngày 1/10/2018
Chương trình ngày 2/10/2018 [ Đã nghe: 78] Chương trình ngày 2/10/2018
Chương trình ngày 3/10/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 3/10/2018
Chương trình ngày 4/10/2018 [ Đã nghe: 78] Chương trình ngày 4/10/2018
Chương trình ngày 5/10/2018 [ Đã nghe: 94] Chương trình ngày 5/10/2018
Chương trình ngày 8/10/2018 [ Đã nghe: 78] Chương trình ngày 8/10/2018
Chương trình ngày 9/10/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 9/10/2018
Chương trình ngày 9/10/2018 [ Đã nghe: 74] Chương trình ngày 9/10/2018
Chương trình ngày 10/10/2018 [ Đã nghe: 77] Chương trình ngày 10/10/2018
Chương trình ngày 11/10/2017 [ Đã nghe: 77] Chương trình ngày 11/10/2017
Chương trình ngày 12/10/2018 [ Đã nghe: 70] Chương trình ngày 12/10/2018
Chương trình ngày 15/10/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 15/10/2018
Chương trình ngày 16/10/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 16/10/2018
Chương trình ngày 17/10/2018 [ Đã nghe: 77] Chương trình ngày 17/10/2018
Chương trình ngày 18/10/2018 [ Đã nghe: 73] Chương trình ngày 18/10/2018
Chương trình ngày 19/10/2018 [ Đã nghe: 75] Chương trình ngày 19/10/2018
Chương trình ngày 22/10/2018 [ Đã nghe: 82] Chương trình ngày 22/10/2018
Chương trình ngày 23/10/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 23/10/2018
Chương trình ngày 24/10/2018 [ Đã nghe: 77] Chương trình ngày 24/10/2018
Chương trình ngày 25/10/2018 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 25/10/2018
Chương trình ngày 26/10/2018 [ Đã nghe: 71] Chương trình ngày 26/10/2018
Chương trình ngày 29/10/2018 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 29/10/2018
Chương trình ngày 30/10/2018 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 30/10/2018
Chương trình ngày 31/10/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 31/10/2018
Chương trình ngày 2/11/2018 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 2/11/2018
Chương trình ngày 2/11/2018 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 2/11/2018
Chương trình ngày 5/11/2018 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 5/11/2018
Chương trình ngày 6/11/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 6/11/2018
Chương trình ngày 8/11/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 8/11/2018
Chương trình ngày 9/11/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 9/11/2018
Chương trình ngày 11/3/2019 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 11/3/2019

Các chủ đề khác
Văn hóa - Văn nghệ (59 video) (126584 lượt nghe)

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT
                            TIN NẮNG NÓNG
 
     Ngày hôm qua (18/4)Do chịu ảnh hưởng của rìa Đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng đã xảy ra ở một số nơi trong tỉnh. Nhiệt độ cao nhất tại Bảo Lạc: 35.5 0 C.
     Đến 13h chiều nay (19/4) Nhiệt độ tại Bảo Lạc= 36.2 0 C, TP Cao Bằng = 35.6 0 C.
     Dự báo: Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía SE (đông nam). Nên thời tiết các địa phương trong tỉnh đêm không mưa, ngày trời nắng nóng. Đợt nắng nóng có thể kéo dài đến ngày 22/4.
     - Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 0 C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 0 C từ 12 - 16 giờ.
     Cảnh báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng có khả năng kéo dài trong 2,3 ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp.Nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các địa phương trong tỉnh.
     Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
 
        Đêm 19 ngày 20 tháng 4 năm 2019

+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:
     
 Mây thay đổi đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng nóng.
                   Nhiệt độ thấp nhất:    24  -  26oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:      36  -  38oC.

+ Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông
        
  Mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng.
                   Nhiệt độ thấp nhất:  23  -  25oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:    33  -  35oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng:
       
Mây thay đổi đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng nóng .
            Gió: Nhẹ.

                     Nhiệt độ thấp nhất:   24  -  26oC.
                     Nhiệt độ cao nhất:     35  -  37oC.


                 
            

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 14
  • Khách viếng thăm: 12
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1282
  • Tháng hiện tại: 65203
  • Tổng lượt truy cập: 7849163


NHÀ TÀI TRỢ