Chương trình ngày 6/3/2018 (57 lượt nghe)

Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 19/7/2018 [ Đã nghe: 2] Chương trình ngày 19/7/2018
Chương trình ngày 18/7/2018 [ Đã nghe: 2] Chương trình ngày 18/7/2018
Chương trình ngày 16/7/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 16/7/2018
Chương trình ngày 13/7/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 13/7/2018
Chương trình ngày 12/7/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 12/7/2018
Chương trình ngày 11/7/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 11/7/2018
Chương trình ngày 10/7/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 10/7/2018
Chương trình ngày 9/7/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 9/7/2018
Chương trình ngày 6.7.2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 6.7.2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 4/7/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 4/7/2018
Chương trình ngày 3/7/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 3/7/2018
Chương trình ngày 2/7/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 2/7/2018
Chương trình ngày 29/6/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 29/6/2018
Chương trình ngày 26/02/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 26/02/2018
Chương trình ngày 27/02/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 27/02/2018
Chương trình ngày 28/02/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 28/02/2018
Chương trình ngày 01/3/2018 [ Đã nghe: 61] Chương trình ngày 01/3/2018
Chương trình ngày 02/3/2018 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 02/3/2018
Chương trình ngày 05/3/2018 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 05/3/2018
Chương trình ngày 7/3/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 7/3/2018
Chương trình ngày 8/3/2018 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 8/3/2018
Chương trình ngày 9/3/2018 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 9/3/2018
Chương trình ngày 14/3/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 14/3/2018
Chương trình ngày 15/3/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 15/3/2018
Chương trình ngày 16/3/2018 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 16/3/2018
Chương trình ngày 19/3/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 19/3/2018
Chương trình ngày 20/3/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 20/3/2018
Chương trình ngày 21/3/2018 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 21/3/2018
Chương trình ngày 22/3/2018 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 22/3/2018
Chương trình ngày 23/3/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 23/3/2018
Chương trình ngày 26/3/2018 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 26/3/2018
Chương trình ngày 27/3/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 27/3/2018
Chương trình ngày 28/3/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 28/3/2018
Chương trình ngày 29/3/2018 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 29/3/2018
Chương trình ngày 30/3/2018 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 30/3/2018
Chương trình ngày 2/4/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 2/4/2018
Chương trình ngày 3/4/2018 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 3/4/2018
Chương trình ngày 4/4/2018 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 4/4/2018
Chương trình ngày 5/4/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 5/4/2018
Chương trình ngày 6/4/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 6/4/2018
Chương trình ngày 9/4/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 9/4/2018
Chương trình ngày 10/4/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 10/4/2018
Chương trình ngày 11/4/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 11/4/2018
Chương trình ngày 12/4/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 12/4/2018
Chương trình ngày 13/4/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 13/4/2018
Chương trình ngày 16/4/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 16/4/2018
Chương trình ngày 17/4/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 17/4/2018
Chương trình ngày 18/4/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 18/4/2018
Chương trình ngày 19/4/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 19/4/2018
Chương trình ngày 20/4/2018 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 20/4/2018
Chương trình ngày 23/4/2018 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 23/4/2018
Chương trình ngày 24/4/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 24/4/2018
Chương trình ngày 26/4/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 26/4/2018
Chương trình ngày 27/4/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 27/4/2018
Chương trình ngày 2/5/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 2/5/2018
Chương trình ngày 3/5/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 3/5/2018
Chương trình ngày 4/5/2018 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 4/5/2018
Chương trình ngày 7/5/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 7/5/2018
Chương trình ngày 8/5/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 8/5/2018
Chương trình ngày 9/5/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 9/5/2018
Chương trình ngày 10/5/2018 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 10/5/2018
Chương trình ngày 11/5/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 11/5/2018
Chương trình ngày 14/5/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 14/5/2018
Chương trình ngày 15/5/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 15/5/2018
Chương trình ngày 16/5/2018 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 16/5/2018
Chương trình ngày 17/5/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 17/5/2018
Chương trình ngày 18/5/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 18/5/2018
Chương trình ngày 21/5/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 21/5/2018
Chương trình ngày 22/5/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 22/5/2018
Chương trình ngày 23/5/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 23/5/2018
Chương trình ngày 24/5/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 24/5/2018
Chương trình ngày 25/5/2018 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 25/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 29/5/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 29/5/2018
Chương trình ngày 30/5/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 30/5/2018
Chương trình ngày 31/5/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 31/5/2018
Chương trình ngày 1/6/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 1/6/2018
Chương trình ngày 4/6/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 4/6/2018
Chương trình ngày 5/6/2018 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 5/6/2018
Chương trình ngày 7/6/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 7/6/2018
Chương trình ngày 8/6/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 8/6/2018
Chương trình ngày 11/6/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 11/6/2018
Chương trình ngày 12/6/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 12/6/2018
Chương trình ngày 13/6/2018 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 13/6/2018
Chương trình ngày 14/6/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 14/6/2018
Chương trình ngày 15/6/2018 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 15/6/2018
Chương trình ngày 18/6/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 18/6/2018
Chương trình ngày 19/6/2018 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 19/6/2018
Chương trình ngày 20/6/2018 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 20/6/2018
Chương trình ngày 21/6/2018 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 21/6/2018
Chương trình ngày 22/6/2018 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 22/6/2018
Chương trình ngày 25/6/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 25/6/2018
Chương trình ngày 26/6/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 26/6/2018
Chương trình ngày 27/6/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 27/6/2018
Chương trình ngày 28/6/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 28/6/2018

Các chủ đề khác
Văn hóa - Văn nghệ (59 video) (117482 lượt nghe)

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT
              Đêm 19 ngày 20 tháng 7 năm 2018
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: 
         Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi, ngày trời nắng.
                 Nhiệt độ thấp nhất:   24  -  26°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :   30  -  32°C.

+ Khu vực Nguyên Bình và các huyện phía 
Đông: 
          
  Dêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi.
                 Nhiệt độ thấp nhất:    22  -  24°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :    28  -  30°C.
 
+ Khu vực Thành phố Cao Bằng:

          Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi, ngày trời nắng.
                  Gió: Đông Bắc cấp 2, 3.
                   Nhiệt độ thấp nhất:    23  -  25°C.
                   Nhiệt độ cao nhất  :    30  -  32°C.


            

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 19
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 4164
  • Tháng hiện tại: 71366
  • Tổng lượt truy cập: 6980219


NHÀ TÀI TRỢ