Chương trình ngày 8/6/2018 (117 lượt nghe)

Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 22/3/2019 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 22/3/2019
Chương trình ngày 21/3/2019 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 21/3/2019
Chương trình ngày 18/3/2019 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 18/3/2019
Chương trình ngày 15/3/2019 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 15/3/2019
Chương trình ngày 14/3/2019 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 14/3/2019
Chương trình ngày 13/3/2019 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 13/3/2019
Chương trình ngày 12/3/2019 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 12/3/2019
Chương trình ngày 8/3/2019 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 8/3/2019
Chương trình ngày 7/3/2019 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 7/3/2019
Chương trình ngày 6/3/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 6/3/2019
Chương trình ngày 4/3/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 4/3/2019
Chương trình ngày 1/3/2019 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 1/3/2019
Chương trình ngày 28/02/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 28/02/2019
Chương trình ngày 27/02/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 27/02/2019
Chương trình ngày 26/02/2019 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 26/02/2019
Chương trình ngày 22/02/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 22/02/2019
Chương trình ngày 21/02/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 21/02/2019
Chương trình ngày 20/02/2019 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 20/02/2019
Chương trình ngày 19/02/2019 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 19/02/2019
Chương trình ngày 18/02/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 18/02/2019
Chương trình ngày 15/2/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 15/2/2019
Chương trình ngày 14/2/2019 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 14/2/2019
Chương trình ngày 13/2/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 13/2/2019
Chương trình ngày 12/2/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 12/2/2019
Chương trình ngày 11/2/2019 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 11/2/2019
Chương trình ngày 30/01/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 30/01/2019
Chương trình ngày 29/01/2019 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 29/01/2019
Chương trình ngày 28/01/2019 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 28/01/2019
Chương trình ngày 25/1/2019 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 25/1/2019
Chương trình ngày 24/1/2019 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 24/1/2019
Chương trình ngày 23/1/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 23/1/2019
Chương trình ngày 22/1/2019 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 22/1/2019
Chương trình ngày 21/1/2019 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 21/1/2019
Chương trình ngày 18/01/2019 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 18/01/2019
Chương trình ngày 17/01/2019 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 17/01/2019
Chương trình ngày 16/1/2019 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 16/1/2019
Chương trình ngày 15/1/2019 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 15/1/2019
Chương trình ngày 14/01/2019 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 14/01/2019
Chương trình ngày 11/1/2019 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 11/1/2019
Chương trình ngày 10/1/2019 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 10/1/2019
Chương trình ngày 9/1/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 9/1/2019
Chương trình ngày 8/1/2019 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 8/1/2019
Chương trình ngày 7/1/2019 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 7/1/2019
Chương trình ngày 04/01/2019 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 04/01/2019
Chương trình ngày 03/01/2019 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 03/01/2019
Chương trình ngày 02/01/2019 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 02/01/2019
Chương trình ngày 28/12/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 28/12/2018
Chương trình ngày 27/12/2018 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 27/12/2018
Chương trình ngày 26/12/2018 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 26/12/2018
Chương trình ngày 25/12/2018 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 25/12/2018
Chương trình ngày 24/12/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 24/12/2018
Chương trình ngày 21/12/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 21/12/2018
Chương trình ngày 20/12/2018 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 20/12/2018
Chương trình ngày 19/12/2018 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 19/12/2018
Chương trình ngày 18/12/2018 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 18/12/2018
Chương trình ngày 18/12/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 18/12/2018
Chương trình ngày 17/12/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 17/12/2018
Chương trình ngày 17/12/2018 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 17/12/2018
Chương trình ngày 14/12/2018 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 14/12/2018
Chương trình ngày 13/12/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 13/12/2018
Chương trình ngày 12/12/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 12/12/2018
Chương trình ngày 11/12/2018 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 11/12/2018
Chương trình ngày 10/12/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 10/12/2018
Chương trình ngày 7/12/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 7/12/2018
Chương trình ngày 6/12/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 6/12/2018
Chương trình ngày 5/12/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 5/12/2018
Chương trình ngày 4/12/2018 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 4/12/2018
Chương trình ngày 3/12/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 3/12/2018
Chương trình ngày 30/11/2018 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 30/11/2018
Chương trình ngày 29/11/2018 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 29/11/2018
Chương trình ngày 28/11/2018 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 28/11/2018
Chương trình ngày 27/11/2018 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 27/11/2018
Chương trình ngày 26/11/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 26/11/2018
Chương trình ngày 23/11/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 23/11/2018
Chương trình ngày 22/11/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 22/11/2018
Chương trình ngày 21/11/2018 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 21/11/2018
Chương trình ngày 20/11/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 20/11/2018
Chương trình ngày 19/11/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 19/11/2018
Chương trình ngày 16/11/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 16/11/2018
Chương trình ngày 15/11/2018 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 15/11/2018
Chương trình ngày 14/11/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 14/11/2018
Chương trình ngày 28/6/2018 [ Đã nghe: 107] Chương trình ngày 28/6/2018
Chương trình ngày 27/6/2018 [ Đã nghe: 114] Chương trình ngày 27/6/2018
Chương trình ngày 26/6/2018 [ Đã nghe: 104] Chương trình ngày 26/6/2018
Chương trình ngày 25/6/2018 [ Đã nghe: 103] Chương trình ngày 25/6/2018
Chương trình ngày 22/6/2018 [ Đã nghe: 103] Chương trình ngày 22/6/2018
Chương trình ngày 21/6/2018 [ Đã nghe: 106] Chương trình ngày 21/6/2018
Chương trình ngày 20/6/2018 [ Đã nghe: 102] Chương trình ngày 20/6/2018
Chương trình ngày 19/6/2018 [ Đã nghe: 103] Chương trình ngày 19/6/2018
Chương trình ngày 18/6/2018 [ Đã nghe: 130] Chương trình ngày 18/6/2018
Chương trình ngày 15/6/2018 [ Đã nghe: 106] Chương trình ngày 15/6/2018
Chương trình ngày 14/6/2018 [ Đã nghe: 107] Chương trình ngày 14/6/2018
Chương trình ngày 13/6/2018 [ Đã nghe: 109] Chương trình ngày 13/6/2018
Chương trình ngày 12/6/2018 [ Đã nghe: 114] Chương trình ngày 12/6/2018
Chương trình ngày 11/6/2018 [ Đã nghe: 105] Chương trình ngày 11/6/2018
Chương trình ngày 7/6/2018 [ Đã nghe: 110] Chương trình ngày 7/6/2018
Chương trình ngày 5/6/2018 [ Đã nghe: 117] Chương trình ngày 5/6/2018
Chương trình ngày 4/6/2018 [ Đã nghe: 143] Chương trình ngày 4/6/2018
Chương trình ngày 1/6/2018 [ Đã nghe: 120] Chương trình ngày 1/6/2018
Chương trình ngày 31/5/2018 [ Đã nghe: 108] Chương trình ngày 31/5/2018
Chương trình ngày 30/5/2018 [ Đã nghe: 115] Chương trình ngày 30/5/2018
Chương trình ngày 29/5/2018 [ Đã nghe: 108] Chương trình ngày 29/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 111] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 113] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 25/5/2018 [ Đã nghe: 121] Chương trình ngày 25/5/2018
Chương trình ngày 24/5/2018 [ Đã nghe: 115] Chương trình ngày 24/5/2018
Chương trình ngày 23/5/2018 [ Đã nghe: 120] Chương trình ngày 23/5/2018
Chương trình ngày 22/5/2018 [ Đã nghe: 129] Chương trình ngày 22/5/2018
Chương trình ngày 21/5/2018 [ Đã nghe: 124] Chương trình ngày 21/5/2018
Chương trình ngày 18/5/2018 [ Đã nghe: 119] Chương trình ngày 18/5/2018
Chương trình ngày 17/5/2018 [ Đã nghe: 116] Chương trình ngày 17/5/2018
Chương trình ngày 16/5/2018 [ Đã nghe: 116] Chương trình ngày 16/5/2018
Chương trình ngày 15/5/2018 [ Đã nghe: 137] Chương trình ngày 15/5/2018
Chương trình ngày 14/5/2018 [ Đã nghe: 130] Chương trình ngày 14/5/2018
Chương trình ngày 11/5/2018 [ Đã nghe: 120] Chương trình ngày 11/5/2018
Chương trình ngày 10/5/2018 [ Đã nghe: 131] Chương trình ngày 10/5/2018
Chương trình ngày 9/5/2018 [ Đã nghe: 116] Chương trình ngày 9/5/2018
Chương trình ngày 8/5/2018 [ Đã nghe: 127] Chương trình ngày 8/5/2018
Chương trình ngày 7/5/2018 [ Đã nghe: 139] Chương trình ngày 7/5/2018
Chương trình ngày 4/5/2018 [ Đã nghe: 141] Chương trình ngày 4/5/2018
Chương trình ngày 3/5/2018 [ Đã nghe: 125] Chương trình ngày 3/5/2018
Chương trình ngày 2/5/2018 [ Đã nghe: 130] Chương trình ngày 2/5/2018
Chương trình ngày 27/4/2018 [ Đã nghe: 130] Chương trình ngày 27/4/2018
Chương trình ngày 26/4/2018 [ Đã nghe: 154] Chương trình ngày 26/4/2018
Chương trình ngày 24/4/2018 [ Đã nghe: 121] Chương trình ngày 24/4/2018
Chương trình ngày 23/4/2018 [ Đã nghe: 117] Chương trình ngày 23/4/2018
Chương trình ngày 20/4/2018 [ Đã nghe: 129] Chương trình ngày 20/4/2018
Chương trình ngày 19/4/2018 [ Đã nghe: 128] Chương trình ngày 19/4/2018
Chương trình ngày 18/4/2018 [ Đã nghe: 136] Chương trình ngày 18/4/2018
Chương trình ngày 17/4/2018 [ Đã nghe: 133] Chương trình ngày 17/4/2018
Chương trình ngày 16/4/2018 [ Đã nghe: 134] Chương trình ngày 16/4/2018
Chương trình ngày 13/4/2018 [ Đã nghe: 138] Chương trình ngày 13/4/2018
Chương trình ngày 12/4/2018 [ Đã nghe: 131] Chương trình ngày 12/4/2018
Chương trình ngày 11/4/2018 [ Đã nghe: 130] Chương trình ngày 11/4/2018
Chương trình ngày 10/4/2018 [ Đã nghe: 138] Chương trình ngày 10/4/2018
Chương trình ngày 9/4/2018 [ Đã nghe: 140] Chương trình ngày 9/4/2018
Chương trình ngày 6/4/2018 [ Đã nghe: 147] Chương trình ngày 6/4/2018
Chương trình ngày 5/4/2018 [ Đã nghe: 148] Chương trình ngày 5/4/2018
Chương trình ngày 4/4/2018 [ Đã nghe: 137] Chương trình ngày 4/4/2018
Chương trình ngày 3/4/2018 [ Đã nghe: 181] Chương trình ngày 3/4/2018
Chương trình ngày 2/4/2018 [ Đã nghe: 132] Chương trình ngày 2/4/2018
Chương trình ngày 30/3/2018 [ Đã nghe: 139] Chương trình ngày 30/3/2018
Chương trình ngày 29/3/2018 [ Đã nghe: 159] Chương trình ngày 29/3/2018
Chương trình ngày 28/3/2018 [ Đã nghe: 143] Chương trình ngày 28/3/2018
Chương trình ngày 27/3/2018 [ Đã nghe: 153] Chương trình ngày 27/3/2018
Chương trình ngày 26/3/2018 [ Đã nghe: 147] Chương trình ngày 26/3/2018
Chương trình ngày 23/3/2018 [ Đã nghe: 148] Chương trình ngày 23/3/2018
Chương trình ngày 22/3/2018 [ Đã nghe: 131] Chương trình ngày 22/3/2018
Chương trình ngày 21/3/2018 [ Đã nghe: 181] Chương trình ngày 21/3/2018
Chương trình ngày 20/3/2018 [ Đã nghe: 138] Chương trình ngày 20/3/2018
Chương trình ngày 19/3/2018 [ Đã nghe: 128] Chương trình ngày 19/3/2018
Chương trình ngày 16/3/2018 [ Đã nghe: 179] Chương trình ngày 16/3/2018
Chương trình ngày 15/3/2018 [ Đã nghe: 160] Chương trình ngày 15/3/2018
Chương trình ngày 14/3/2018 [ Đã nghe: 186] Chương trình ngày 14/3/2018
Chương trình ngày 9/3/2018 [ Đã nghe: 150] Chương trình ngày 9/3/2018
Chương trình ngày 8/3/2018 [ Đã nghe: 179] Chương trình ngày 8/3/2018
Chương trình ngày 7/3/2018 [ Đã nghe: 149] Chương trình ngày 7/3/2018
Chương trình ngày 6/3/2018 [ Đã nghe: 169] Chương trình ngày 6/3/2018
Chương trình ngày 05/3/2018 [ Đã nghe: 160] Chương trình ngày 05/3/2018
Chương trình ngày 02/3/2018 [ Đã nghe: 152] Chương trình ngày 02/3/2018
Chương trình ngày 01/3/2018 [ Đã nghe: 157] Chương trình ngày 01/3/2018
Chương trình ngày 28/02/2018 [ Đã nghe: 182] Chương trình ngày 28/02/2018
Chương trình ngày 27/02/2018 [ Đã nghe: 159] Chương trình ngày 27/02/2018
Chương trình ngày 26/02/2018 [ Đã nghe: 151] Chương trình ngày 26/02/2018
Chương trình ngày 29/6/2018 [ Đã nghe: 107] Chương trình ngày 29/6/2018
Chương trình ngày 2/7/2018 [ Đã nghe: 105] Chương trình ngày 2/7/2018
Chương trình ngày 3/7/2018 [ Đã nghe: 102] Chương trình ngày 3/7/2018
Chương trình ngày 4/7/2018 [ Đã nghe: 97] Chương trình ngày 4/7/2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 100] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 6.7.2018 [ Đã nghe: 114] Chương trình ngày 6.7.2018
Chương trình ngày 9/7/2018 [ Đã nghe: 104] Chương trình ngày 9/7/2018
Chương trình ngày 10/7/2018 [ Đã nghe: 103] Chương trình ngày 10/7/2018
Chương trình ngày 11/7/2018 [ Đã nghe: 97] Chương trình ngày 11/7/2018
Chương trình ngày 12/7/2018 [ Đã nghe: 132] Chương trình ngày 12/7/2018
Chương trình ngày 13/7/2018 [ Đã nghe: 101] Chương trình ngày 13/7/2018
Chương trình ngày 16/7/2018 [ Đã nghe: 103] Chương trình ngày 16/7/2018
Chương trình ngày 18/7/2018 [ Đã nghe: 104] Chương trình ngày 18/7/2018
Chương trình ngày 19/7/2018 [ Đã nghe: 99] Chương trình ngày 19/7/2018
Chương trình ngày 20/7/2018 [ Đã nghe: 88] Chương trình ngày 20/7/2018
Chương trình ngày 23/7/2018 [ Đã nghe: 87] Chương trình ngày 23/7/2018
Chương trình ngày 24/7/2018 [ Đã nghe: 94] Chương trình ngày 24/7/2018
Chương trình ngày 25/7/2018 [ Đã nghe: 95] Chương trình ngày 25/7/2018
Chương trình ngày 26/7/2018 [ Đã nghe: 110] Chương trình ngày 26/7/2018
Chương trình ngày 27/7/2018 [ Đã nghe: 96] Chương trình ngày 27/7/2018
Chương trình ngày 30/7/2018 [ Đã nghe: 90] Chương trình ngày 30/7/2018
Chương trình ngày 31/7/2018 [ Đã nghe: 97] Chương trình ngày 31/7/2018
Chương trình ngày 1/8/2018 [ Đã nghe: 101] Chương trình ngày 1/8/2018
Chương trình ngày 2/8/2018 [ Đã nghe: 103] Chương trình ngày 2/8/2018
Chương trình ngày 3/8/2018 [ Đã nghe: 92] Chương trình ngày 3/8/2018
Chương trình ngày 6/8/2018 [ Đã nghe: 96] Chương trình ngày 6/8/2018
Chương trình ngày 7/8/2018 [ Đã nghe: 103] Chương trình ngày 7/8/2018
Chương trình ngày 8/8/2018 [ Đã nghe: 92] Chương trình ngày 8/8/2018
Chương trình ngày 9/8/2018 [ Đã nghe: 90] Chương trình ngày 9/8/2018
Chương trình ngày 10/8/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 10/8/2018
Chương trình ngày 14/8/2018 [ Đã nghe: 103] Chương trình ngày 14/8/2018
Chương trình ngày 15/8/2018 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 15/8/2018
Chương trình ngày 16/8/2018 [ Đã nghe: 96] Chương trình ngày 16/8/2018
Chương trình ngày 17/8/2018 [ Đã nghe: 98] Chương trình ngày 17/8/2018
Chương trình ngày 20/8/2018 [ Đã nghe: 74] Chương trình ngày 20/8/2018
Chương trình ngày 21/8/2018 [ Đã nghe: 88] Chương trình ngày 21/8/2018
Chương trình ngày 22/8/2018 [ Đã nghe: 90] Chương trình ngày 22/8/2018
Chương trình ngày 23/8/2018 [ Đã nghe: 100] Chương trình ngày 23/8/2018
Chương trình ngày 24/8/2018 [ Đã nghe: 91] Chương trình ngày 24/8/2018
Chương trình ngày 27/8/2018 [ Đã nghe: 84] Chương trình ngày 27/8/2018
Chương trình ngày 28/8/2018 [ Đã nghe: 87] Chương trình ngày 28/8/2018
Chương trình ngày 29/8/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 29/8/2018
Chương trình ngày 30/8/2018 [ Đã nghe: 86] Chương trình ngày 30/8/2018
Chương trình ngày 31/8/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 31/8/2018
Chương trình ngày 4/9/2018 [ Đã nghe: 93] Chương trình ngày 4/9/2018
Chương trình ngày 5/9/2018 [ Đã nghe: 85] Chương trình ngày 5/9/2018
Chương trình ngày 6/9/2018 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 6/9/2018
Chương trình ngày 7/9/2018 [ Đã nghe: 89] Chương trình ngày 7/9/2018
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 77] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 11/9/2018 [ Đã nghe: 82] Chương trình ngày 11/9/2018
Chương trình ngày 12/9/2018 [ Đã nghe: 80] Chương trình ngày 12/9/2018
Chương trình ngày 13/9/2018 [ Đã nghe: 82] Chương trình ngày 13/9/2018
Chương trình ngày 14/9/2018 [ Đã nghe: 77] Chương trình ngày 14/9/2018
Chương trình ngày 17/9/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 17/9/2018
Chương trình ngày 18/9/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 18/9/2018
Chương trình ngày 19/9/2018 [ Đã nghe: 72] Chương trình ngày 19/9/2018
Chương trình ngày 20/9/2018 [ Đã nghe: 75] Chương trình ngày 20/9/2018
Chương trình ngày 21/9/2018 [ Đã nghe: 73] Chương trình ngày 21/9/2018
Chương trình ngày 24/9/2018 [ Đã nghe: 70] Chương trình ngày 24/9/2018
Chương trình ngày 25/9/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 25/9/2018
Chương trình ngày 26/9/2018 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 26/9/2018
Chương trình ngày 27/9/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 27/9/2018
Chương trình ngày 28/9/2018 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 28/9/2018
Chương trình ngày 28/9/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 28/9/2018
Chương trình ngày 1/10/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 1/10/2018
Chương trình ngày 2/10/2018 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 2/10/2018
Chương trình ngày 3/10/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 3/10/2018
Chương trình ngày 4/10/2018 [ Đã nghe: 69] Chương trình ngày 4/10/2018
Chương trình ngày 5/10/2018 [ Đã nghe: 83] Chương trình ngày 5/10/2018
Chương trình ngày 8/10/2018 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 8/10/2018
Chương trình ngày 9/10/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 9/10/2018
Chương trình ngày 9/10/2018 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 9/10/2018
Chương trình ngày 10/10/2018 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 10/10/2018
Chương trình ngày 11/10/2017 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 11/10/2017
Chương trình ngày 12/10/2018 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 12/10/2018
Chương trình ngày 15/10/2018 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 15/10/2018
Chương trình ngày 16/10/2018 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 16/10/2018
Chương trình ngày 17/10/2018 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 17/10/2018
Chương trình ngày 18/10/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 18/10/2018
Chương trình ngày 19/10/2018 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 19/10/2018
Chương trình ngày 22/10/2018 [ Đã nghe: 74] Chương trình ngày 22/10/2018
Chương trình ngày 23/10/2018 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 23/10/2018
Chương trình ngày 24/10/2018 [ Đã nghe: 67] Chương trình ngày 24/10/2018
Chương trình ngày 25/10/2018 [ Đã nghe: 60] Chương trình ngày 25/10/2018
Chương trình ngày 26/10/2018 [ Đã nghe: 60] Chương trình ngày 26/10/2018
Chương trình ngày 29/10/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 29/10/2018
Chương trình ngày 30/10/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 30/10/2018
Chương trình ngày 31/10/2018 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 31/10/2018
Chương trình ngày 2/11/2018 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 2/11/2018
Chương trình ngày 2/11/2018 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 2/11/2018
Chương trình ngày 5/11/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 5/11/2018
Chương trình ngày 6/11/2018 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 6/11/2018
Chương trình ngày 7/11/2018 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 7/11/2018
Chương trình ngày 8/11/2018 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 8/11/2018
Chương trình ngày 9/11/2018 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 9/11/2018
Chương trình ngày 11/3/2019 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 11/3/2019

Các chủ đề khác
Văn hóa - Văn nghệ (59 video) (125870 lượt nghe)

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT
                        TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
 
     Hiện nay (22/3), Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.
     Dự báo: Đêm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các địa phương trong tỉnh.
     Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai 23/3 ở các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào và rải rác có dông.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
     Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.


        Đêm 22 ngày 23 tháng 3 năm 2019

+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:
         
 Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trời rét.
                   Nhiệt độ thấp nhất:    16  -  18oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:      22  -  24oC.

+ Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông
        
  Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trời rét.
                   Nhiệt độ thấp nhất:  14  - 16oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:    19  -  21oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng:
         
  Nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trời rét.
            Gió: Đông Bắc cấp 2, 3.
                     Nhiệt độ thấp nhất:   15  -  17oC.
                     Nhiệt độ cao nhất:     21  -  23oC.


                 
            

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 51
  • Khách viếng thăm: 49
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 729
  • Tháng hiện tại: 71016
  • Tổng lượt truy cập: 7761177


NHÀ TÀI TRỢ