Tư tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Đăng lúc: Thứ tư - 18/06/2014 14:33 - Người đăng bài viết: VS
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, lý luận cách mạng có vai trò hết sức quan trọng đối với Đảng Cộng sản và sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong tác phẩm "Đường Kách mệnh", Người khẳng định: Cách mạng Việt Nam "Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam".

"Chủ nghĩa" mà Hồ Chí Minh đề cập ở đây là hệ thống lý luận để Đảng Cộng sản lấy đó làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm đó và là tấm gương mẫu mực tuyệt vời trong việc bảo vệ, vận dụng đúng đắn, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.

heo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Quy luật ra đời của Đảng tự nó đã nói lên tính tất yếu khách quan của việc, Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cốt. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định chân lý đó. Chỉ sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin vào nước ta với tư tưởng chỉ đạo: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản", cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta mới thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng về tư tưởng và có được tôn chỉ hành động đúng đắn. Chủ nghĩa Mác-Lênin là vũ khí lý luận sắc bén trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trước đây và là vũ khí tư tưởng không gì có thể thay thế được trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay để Đảng ta lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đúng như lời dạy của Người: "Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái "cẩm nang" thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản".

Tuy nhiên, chủ nghĩa Mác-Lênin không phải là "chìa khoá" vạn năng, càng không phải là những tín điều trong kinh thánh. Với vai trò cải tạo thế giới, chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ phát huy tác dụng và trở thành lực lượng vật chất to lớn khi nó được thâm nhập vào quần chúng, khi Đảng Cộng sản nắm được bản chất khoa học, cách mạng và vận dụng, phát triển nó một cách đúng đắn, sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Người chỉ rõ: "Chúng ta phải học tập chủ nghĩa Lênin để phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể của cách mạng nước ta cho phù hợp với điều

kiện đặc biệt của nước ta. Khi vận dụng thì bổ sung, làm phong phú thêm lý luận, bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn cách mạng nước ta".

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người, những người Cộng sản Việt Nam không bao giờ được kỳ vọng rằng, những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã nêu ra những chân lý tuyệt đối cuối cùng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, như thế là phi lý. Điều quan trọng trong vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin là chúng ta có thể biết được phương hướng, bước đi của con đường đó... Những vấn đề cụ thể và thực tế con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc ra sao, thì phải bắt tay vào hành động mới hiểu rõ. Lời chỉ giáo đó của V.I.Lênin không cho phép các Đảng Cộng sản máy móc, rập khuôn, giáo điều trong vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin. "Linh hồn" của chủ nghĩa Mác-Lênin là phân tích cụ thể, tình hình cụ thể, sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin là sáng tạo. Không phân tích tình hình cụ thể để vận dụng, phát triển đúng đắn, sáng tạo nguyên lý Mác-Lênin mà chỉ áp dụng nó một cách giáo điều, bất chấp thực tiễn đã thay đổi tức là, làm trái với bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin thì cách mạng sẽ gặp khó khăn, thậm chí thất bại. Bài học về sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là một minh chứng khi các Đảng Cộng sản mắc sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị trong thực hiện cải cách, cải tổ; xa rời và phủ nhận những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới của Đảng ta ngày càng đi vào chiều sâu, không ít những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra chưa có lời giải đáp thoả đáng; cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận đang diễn ra gay gắt và quyết liệt, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá Đảng và chế độ ta với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt... Trước sự tác động từ nhiều phía của tình hình trên, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên vẫn vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Song, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn giản đơn, chưa thực sự dựa trên niềm tin có cơ sở khoa học, chưa trải qua cọ xát với những quan điểm chính trị lệch lạc, phản động. Vì vậy, khi tiếp nhận những thông tin ngược chiều, phản bác, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì tỏ ra lúng túng, không biết phân tích, bác bỏ ra sao, không đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để tự thuyết phục mình và thuyết phục người khác. Yêu cầu của công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng đã và đang đặt ra một cách cấp thiết phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng muốn vững thì phải lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cốt. Trước hết, cần thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau:

Một là, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tích cực học tập, nghiên cứu nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, biết vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng địa phương và đơn vị. Bởi lẽ, nếu không nắm được bản chất cách mạng và khoa học, không nắm chắc nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng thì không những người cán bộ, đảng viên không làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng mà còn không lý giải được một cách thuyết phục những vấn đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Do đó, không có cơ sở khoa học để đấu tranh có hiệu quả chống các quan điểm sai trái phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng.

Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho nó giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của Đảng và toàn xã hội. Cần căn cứ vào đường lối, quan điểm của Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương, nhà trường và đơn vị để xác định rõ nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành tổ chức nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với từng đối tượng.

Nội dung tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải đảm bảo tính toàn diện, tính hệ thống và chuyên sâu gắn với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh việc đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin, đại chúng, các lực lượng chuyên trách... để tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, tạo nên một phong trào học tập sâu, rộng trong Đảng và toàn xã hội. Kiên quyết loại bỏ những biểu hiện tư tưởng, tâm lý "thờ ơ" trước những vấn đề chính trị, lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin và hiểu biết mới trong cán bộ, đảng viên.

Ba là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề bức xúc do thực tiễn đổi mới, chỉnh đốn Đảng đặt ra. Trước hết, cần nghiên cứu sâu thêm vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về Đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng; làm rõ hơn mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nghiên cứu, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm của các nước vào công cuộc đổi mới, chỉnh đốn Đảng, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế.

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh chống các quan điểm sai trái phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng. Để đấu tranh đạt hiệu quả, cần tích cực tuyên truyền, giáo dục những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, đưa những tư tưởng đó thành hiện thực trong cuộc sống nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự công kích của các thế lực thù địch và sự xuyên tạc của các phần tử phản động.Nguồn tin: nguoilambao.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thời tiết hằng ngày

                   DỰ BÁO THỜI TIẾT             (Đêm 25 ngày 26 tháng 11 năm 2020)   + Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:         Nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và...

Văn bản mới