Cao Bằng: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Đăng lúc: Thứ sáu - 10/06/2016 23:02 - Người đăng bài viết: VS
Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng, trong 5 tháng đầu năm 2016, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thành công công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021,…trên địa bàn tỉnh.

Chương trình văn nghệ chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 
tại thành phố Cao Bằng (Ảnh minh họa)

5 tháng đầu năm 2016, ngành tuyên giáo tỉnh đã thực hiện hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền thành công và thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thực hiện có kết quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như công tác tuyên truyền và nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã thành lập Tiểu ban tuyên truyền, ban hành kế hoạch thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền theo đúng tiến độ.

Tại hội nghị báo cáo viên các cấp, ngành đã thực hiện tuyên truyền các chuyên đề “Những điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015”, “Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”, “Tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh”. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức được 2 hội nghị với trên 200 đại biểu; các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tổ chức được 32 hội nghị với 20.186 lượt nghe, cấp cơ sở tổ chức được 970 hội nghị với 53.156 lượt người nghe.

Các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên tiến hành thông tin tuyên truyền về bầu cử tại các cuộc họp sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Các cơ quan báo chí đã mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; mở các diễn đàn trao đổi, thảo luận, phỏng vấn, đối thoại giữa lãnh đạo các cấp có thẩm quyền, các cơ quan chuyên môn về bầu cử như chuyên mục “bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021” trên báo in và báo điện tử Cao Bằng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở các Chương trình thời sự hàng ngày, các chuyên mục “Cơ quan Dân cử và Cử tri”, “Đối thoại”, “Giới thiệu luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”, phát trên sóng phát thanh với 4 thứ tiếng Kinh, Tày -Nùng, HMông, Dao.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền bầu cử trên bảng chữ điện tử tại các cổng chào ra, vào trên địa bàn, trụ sở các cơ quan, đơn vị. Các tỉnh in ấn và tiến hành cấp phát 9.782 quyển Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương cho các tổ chức phụ trách bầu cử từ cấp tỉnh đến các xóm, tổ dân phố, cấp phát 5.700 cuốn tài liệu học tập về bầu cử dành cho cử tri.

Trong công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, xuất bản, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo định hướng và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về tình hình chính trị, thời sự, kinh tế - xã hội, thông tin đối ngoại. Tuyên truyền kỷ niệm về các lãnh tụ, nhà tiền bối cách cách mạng, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh,…Kịp thời kiện toàn các Ban chỉ đạo của cấp ủy về các lĩnh vực công tác tuyên giáo, thực hiện tốt, kịp thời việc thẩm định nội dung đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo.

Đầu năm 2016, ngành đã tổ chức được 4 kỳ Hội nghị Báo cáo viên thường kỳ cấp tỉnh, trong đó có 1 hội nghị báo cáo viên trực tuyến tại điểm cầu Cao Bằng với 412 lượt nghe; chỉ đạo cấp huyện tổ chức được 72 hội nghị báo cáo viên thường kỳ với 22.930 lượt người nghe, 12.292 hội nghị cấp cơ sở với 157.639 lượt người nghe, bảo đảm chuyển tải thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện hiệu quả công tác biên tập và phát hành tài liệu tham khảo phục vụ báo cáo viên trong tỉnh với 16 chuyên đề, phản ánh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,…

Trong công tác lý luận chính trị, ngành đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh theo định kỳ và sơ tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. 5 tháng đầu năm 2016, ngành đã chỉ đạo sơ kết Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, ban hành Kế hoạch sơ, tổng kết 6 Chỉ thị của Tỉnh ủy liên quan đến các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Cao Bằng là tỉnh có bề dày truyền thống yêu nước, cách mạng, là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Vì vậy, Tỉnh ủy Cao Bằng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống, nhất là từ khi có Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tính đến nay, Cao Bằng là một trong những tỉnh sớm hoàn thành Lịch sử Đảng bộ tỉnh (giai đoạn 1930-2000) và là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành cuốn “Địa chí các xã tỉnh Cao Bằng”. Hoàn thành xuất bản cuốn “Lịch sử tỉnh Cao Bằng”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng”; hoàn thành 17 cuốn lịch sử Đảng bộ các huyện, thành phố, 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ ngành, 6 cuốn lịch sử Đảng bộ các xã, 20 tập lịch sử truyền thống cách mạng của các ngành và địa phương.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng, trong thời gian tới, ngành tuyên giáo tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII theo kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. Tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ; nghiêm túc chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; chú trọng đổi mới phương thức học tập và làm theo phù hợp với thực tế của địa phương.

Cùng với đó, chỉ đạo hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Xây dựng, củng cố đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, và nhân dân để có định hướng kịp thời.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nắm tình hình Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố về thực hiện các nội dung chương trình mới; thực hiện dự giờ giảng và kiểm tra tình hình hoạt động tại một số Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác thẩm định, nghiên cứu, biên soạn lịch sử các ngành, địa phương; hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố, ban ngành nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử.Nguồn tin: dangcongsan.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

               DỰ BÁO THỜI TIẾT
       TIN MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC CAO BẰNG
     
   
 Chiều nay (17/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc. Trên cao áp 
cao cận nhiệt đới đang lấn về phía Tây. Hội tụ gió trên mực 1500m duy trì trên khu vực.
     Dự báo: Chiều tối và đêm nay(17/6), do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp phân tích trên kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m. Nên ở các địa phương trong tỉnh có mưa rào và dông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30 - 50mm)/24h, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
     Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng kéo dài hết ngày 18/6, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm.
     Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
         
           Đêm 17 ngày 18 tháng 6 năm 2019

+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:
         Nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng nóng.
                   Nhiệt độ thấp nhất:    24  -  26oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:      32  -  34oC.

+ Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông
        
Nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng nóng.
                   Nhiệt độ thấp nhất:  23  -  25oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:    30  -  32oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng:

       Nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng nóng.
            Gió: Nam cấp 2.
                     Nhiệt độ thấp nhất:   24  -  26oC.
                     Nhiệt độ cao nhất:     32  -  34oC.


                 
            

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Văn bản mới

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 90
  • Tháng hiện tại: 53371
  • Tổng lượt truy cập: 8022789


NHÀ TÀI TRỢ