Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 20/04/2017 16:20 - Người đăng bài viết: VS

.
Hỏi và đáp Tổng điều tra kinh tế năm 2017
 
1. HỎI:
Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được thực hiện theo Quyết định nào và
nhằm mục đích gì?
TRẢ LỜI:
Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được thực hiện theo Quyết định số 1672/QĐ-
TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; và nhằm các mục đích
sau:
Một là, đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh
tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công
nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương,
ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các
Bộ, ngành, địa phương;
Hai là, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ
tiêu Tổng sản phẩm trong nước, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia;
Ba là, bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể
về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ
tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.
 
2. HỎI:
Điều tra thu thập thông tin về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 được thực
hiện trong phạm vi nào?
TRẢ LỜI:
Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thực hiện trên phạm vi cả nước đối với các
loại đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, các ngành kinh tế nhằm thu thập
thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội
đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài,
cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy
phép hoạt động tại Việt Nam.
 
3. HỎI:
Đối tượng, đơn vị điều tra trong Tổngđiều tra kinh tế năm 2017cần có
điều kiện gì?
TRẢ LỜI:
Đối tượng, đơn vịđiều tra của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 làcác cơ sở
đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng,
Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức
phi Chính phủ nước ngoài, thỏa mãn cả ba điều kiện sau đây:
- Có địa điểm cố định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc
quản lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế;
- Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành
hoạt động, có lao động chuyên nghiệp;
- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập
quán kinh doanh.
 
4. HỎI:
Tổng điều tra kinh tế năm 2017 điều tra những đối tượng nào?
TRẢ LỜI:
Các đơn vị điều tra của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 gồm 4 khối:
a) Khối doanh nghiệp: Gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp
ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hạch toán kinh
tế độc lập, được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác
xã/Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân; các cơ sở trực thuộc doanh
nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
b) Khối hành chính, sự nghiệp: Gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn
thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, hội, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp, có sử dụng con dấu và tài khoản riêng, các tổ chức phi Chính phủ
nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
c) Khối cá thể: Gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm
nghiệp, thủy sản. Cụ thể là cơ sở SXKD thuộc sở hữu của một người, một nhóm
người hoặc một gia đình, chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.
d) Khối tôn giáo: Gồm các cơ sở thuộc các loại tôn giáo được nhà nước
công nhận, các cơ sở tín ngưỡng.
 
5. HỎI:
Nội dung của Tổngđiều tra kinh tế năm 2017 bao gồm những gì?
TRẢ LỜI:
Nội dung điều tra bao gồm 6 nhóm thông tin sau:
(1) Nhóm thông tin chung về cơ sở gồm: Thông tin định danh của cơ sở,
ngành hoạt động sản xuất kinh doanh, loại hình sở hữu, loại hình tổ chức, cơ sở...;
(2) Nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao độnggồm: Thông
tin về người đứng đầu cơ sở; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động;
(3) Nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhgồm: Tài sản,
nguồn vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản
nộp ngân sách; vốn đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử dụng công
nghệ trong các doanh nghiệp; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống
chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 và Hệ
thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010;
(4) Nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tingồm: Sử dụng
máy tính, mạng internet cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại
điện tử qua hoạt động mua, bán hàng hóa, kinh doanh qua mạng internet;
(5) Nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh
nghiệpgồm: Mục tiêu, kết quả tiếp cận và lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn;
(6) Nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệpgồm: Đổi mới công nghệ
trong các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với
nước ngoài.
 
6. HỎI:
Thời điểm và thời gian điều tra được quy định như thế nào trong
Tổngđiều tra kinh tế năm 2017?
TRẢ LỜI:
a) Thời điểm Tổng điều tra:
- Đối với khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp: Bắt đầu từ ngày
01/3/2017;
- Đối với khối cá thể và khối tôn giáo: Bắt đầu từ ngày 01/7/2017.
b) Thời gian Tổng điều tra
- Đối với khối doanh nghiệp: chuẩn bị thu thập thông tin trong 15 ngày, từ
ngày 01 đến 15/3/2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày, từ ngày 15/3
đến 31/5/2017;
- Đối với khối hành chính, sự nghiệp: chuẩn bị thu thập thông tin trong 30
ngày, từ ngày 01 đến 31/03/2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 60 ngày, từ
ngày 01/4 đến 31/5/2017;
- Đối với khối cá thể, tôn giáo: chuẩn bị thu thập thông tin trong 10 ngày, từ
ngày 20 đến 30/6/2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 01 đến
30/7/2017.
 
7. HỎI:
Những đơn vị điều tra nào không thuộc đối tượng của Tổng điều tra kinh
tế năm 2017?
TRẢ LỜI:
Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 không điều tra các đối tượng gồm:
- Các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (đã điều tra trong Tổng
điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016);
- Các đoàn ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán nước ngoài, các tổ chức
quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
 
8. HỎI:
Các cơ sở tạm ngừng hoạt động vào thời điểm điều tra có phải là đơn vị
điều tra không?
TRẢ LỜI:
Các cơ sở tạm ngừng SXKD theo thời vụ hoặc để đầu tư mở rộng quy mô
SXKD, đổi mới công nghệ, sửa chữa, chuyển đổi mô hình pháp lý hoặc tổ chức,
chờ sáp nhập, giải thể…nhưng bộ phận quản lý đang hoạt động, có thể trả lời thông
tin trên phiếu vẫn là các đơn vị điều tra.
 
9. HỎI:
Các cơ sở đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa hoạt động, đang trong
giai đoạn đầu tư có phải là đơn vị điều tra không?
TRẢ LỜI:
Các cơ sở đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động, đang
trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn là các đơn vị điều tra và họ
chỉ thực hiện 01 loại phiếu riêng là phiếu số 1C/TĐTKT-ĐTnhằm thu thập
thông tin về đầu tư của họ.
 
10. HỎI:
Các phương pháp thu thập thông tin được áp dụng trongTổngđiều tra kinh
tế năm 2017 là gì?
TRẢ LỜI:
Tổng điều tra kinh tế năm 2017áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn
trực tiếp và phương pháp gián tiếp tùy theo từng loại đơn vị điều tra:
- Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp và khối hành chính,
sự nghiệp: Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, kết hợp sử dụng
phương pháp phỏng vấn trực tiếp (điều tra viên đến đơn vị điều tra, hỏi thông tin
và ghi vào phiếu) và phương pháp gián tiếp (cơ quan Thống kê mời đại diện đơn vị
điều tra tham dự tập huấn để nghe hướng dẫn ghi phiếu điều tra hoặc điều tra viên
gửi phiếu đến đơn vị điều tra, hướng dẫn ghi phiếu trực tiếp hoặc qua các phương
tiện thông tin, hẹn ngày gửi trả phiếu đã điền thông tin cho cơ quan thống kê).
- Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối cá thể và tôn giáo: Áp dụng phương
pháp phỏng vấn trực tiếp.
 
11. HỎI:
Trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ai là người chịu trách nhiệm cung
cấp thông tin cho điều tra viên?
TRẢ LỜI:
Người cung cấp thông tin ở từng khối đơn vị điều tra như sau:
- Khối doanh nghiệp: Là lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo phòng kế toán,
phòng nhân sự và các phòng ban liên quan;
- Khối hành chính, sự nghiệp: Là lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo văn phòng cơ
quan, bộ phận tổ chức, nhân sự, tài chính, công nghệ thông tin; người quản lý hoặc
người phụ trách cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp;
-Khối cá thể và tôn giáo: Là chủ cơ sở hoặc người quản lý cơ sở, người bán
hàng nếu người đó có thể trả lời đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu điều
tra.
 
12. HỎI: doanh nghiệp là khối đơn vị điều tra rất quan trọng, vậy cần
lưu ý gì về việc thu thập thông tin của họ
TRẢ LỜI:Đối với các doanh nghiệp có cơ sở trực thuộc khác địa điểm với
trụ sở chính, đơn vị ghi thông tin vào phiếu điều tra là trụ sở chính, nơi đặt bộ máy
điều hành toàn doanh nghiệp, cơ sở trực thuộc có hoạt động nào thì phải ghi đủ
thông tin về hoạt động đó theo phiếu chuyên ngành tương ứng. Số liệu tổng doanh
thu, chi phí, lao động…của các cơ sở trực thuộc và văn phòng trụ sở chính phải
bằng số liệu ghi cho toàn doanh nghiệp nhằm tổng hợp được số liệu theo địa bàn
 
13. HỎI:
Làm thế nào để nhận biết được điều tra viên khi đến hộ phỏng vấn?
TRẢ LỜI:
Điều tra viên là người được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã tuyển dụng, được
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện tập huấn nghiệp vụ điều tra để thu thập thông
tin của Tổng điều tra theo quy định của phương án và quy trình thu thập thông tin
được cấp có thẩm quyền quy định.
Điều tra viên khi đến hộ phải đeo thẻ ĐIỀU TRA VIÊN do Ban Chỉ đạo Tổng
điều tra cấp tỉnh cấp phát.
 
14. HỎI:
Pháp luật hiện hành của nước ta quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ
chức, cá nhân được điều tra thống kê như thế nào?
TRẢ LỜI:
TheoĐiều 33 Luật Thống kê năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày
01/7/2016) quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra Thống
kê như sau:
1. Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có các quyền sau đây:
a) Được thông báo về quyết định, mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung chủ
yếu và thời hạn của cuộc điều tra;
b) Được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp cho điều tra viên thống
kê theo quy định tại Điều 57 của Luật này;
c) Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê.
2. Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có các nghĩa vụ sau đây:
a) Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo
yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê;
b) Không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin điều tra thống
kê;
c) Chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành điều tra thống kê và thanh tra
chuyên ngành thống kê về thông tin đã cung cấp.
 
15. HỎI:
Pháp luật hiện hành của nước ta quy định về bảo mật thông tin thống kê
như thế nào?
TRẢ LỜI:
Điều 57Luật Thống kê năm 2015 quy định về bảo mật thông tin như sau:
1. Các loại thông tin thống kê Nhà nước phải được giữ bí mật gồm:
a) Thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường
hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác;
b) Thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố;
c) Thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật Nhà nước.
2. Việc bảo mật thông tin thống kê Nhà nước được thực hiện theo quy định
của pháp luật.
 
16. HỎI:
Những thông tin do đơn vị điều tra cung cấp có được giữ kín không? Có
dùng cho các mục đích khác không?
TRẢ LỜI:
Thông tin của đơn vị điều tra được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê
và chỉ dùng để tổng hợp chung cho từng địa bàn điều tra, từng thôn, ấp, bản và
từng cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh, toàn quốc), không dùng cho bất kỳ mục đích
nào khác.
 
17. HỎI:
Khi cần tìm hiểu thêm thông tin liên quan tới cuộc Tổng điều tra kinh tế
năm 2017, có thể hỏi ở đâu?
TRẢ LỜI:
Trường hợp cần tìm hiểu thông tin liên quan đến Tổng điều tra kinh tế năm
2017có thể truy cập trang web: www.gso.gov.vn hoặc liên hệ qua Tổ Thường trực
Tổng điều tra kinh tế Trung ương, có trụ sở đặt tại Vụ Thống kê Thương mại và
Dịch vụ (Tổng cục Thống kê).
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội;
Điện thoại:(04) 38435454, (04) 37343796, (04) 37343797, (04) 38463461;
Hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ Email: thuongmai@gso.gov.vn.
Tổng cục Thống kê hoan nghênh tinh thần hợp tác và giúp đỡ của tất cả
người dân, chính quyền các cấp vàcác đơn vị điều tra để cuộc Tổng điều tra kinh tế
năm 2017 thực hiện thành công./.
 

Tác giả bài viết: PV tổng hợp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

TIN TỨC TỔNG HỢP

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

                  DỰ BÁO THỜI TIẾT
                Đêm 16 ngày 17 tháng 7 năm 2019

+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:
        Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng.
                   Nhiệt độ thấp nhất:  24 -  26oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:    32 -  34oC.
 
+ Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông
       
Nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và dông . Ngày giảm mây trời nắng.
                   Nhiệt độ thấp nhất:  23  -  25oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:    30  -  32oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng:

      Nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng.
            Gió: Đông Nam cấp 2.
                     Nhiệt độ thấp nhất:   24 -  26oC.
                     Nhiệt độ cao nhất:     31 -  33oC.


                 
            

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Văn bản mới

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 32
  • Khách viếng thăm: 30
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 336
  • Tháng hiện tại: 55880
  • Tổng lượt truy cập: 8126335


NHÀ TÀI TRỢ