UBND thành phố triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019