Thời sự (111 Phát thanh) (196392 lượt nghe)
Chương trình ngày 18/8/2017 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 18/8/2017
Chương trình ngày 17/8/2017 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 17/8/2017
Chương trình ngày 16/8/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 16/8/2017
Chương trình ngày 15/8/2017 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 15/8/2017
Chương trình ngày 14/8/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 14/8/2017
Chương trình ngày 11/8/2017 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 11/8/2017
Chương trình ngày 10/8/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 10/8/2017
Chương trình ngày 9/8/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 9/8/2017
Chương trình ngày 8/8/2017 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 8/8/2017
Chương trình ngày 7/8/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 7/8/2017
Chương trình ngày 2/3/2017 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 2/3/2017
Chương trình ngày 3/3/2017 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 3/3/2017
Chương trình ngày 6/3/2017 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 6/3/2017
Chương trình ngày 7/3/2017 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 7/3/2017
Chương trình ngày 8/3/2017 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 8/3/2017
Chương trình ngày 9/3/2017 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 9/3/2017
Chương trình ngày 10/3/2017 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 10/3/2017
Chương trình ngày 13/3/2017 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 13/3/2017
Chương trình ngày 14/3/2017 [ Đã nghe: 48] Chương trình ngày 14/3/2017
Chương trình ngày 15/3/2017 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 15/3/2017
Chương trình ngày 16/3/2017 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 16/3/2017
Chương trình ngày 17/3/2017 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 17/3/2017
Chương trình ngày 20/3/2017 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 20/3/2017
Chương trình ngày 21/3/2017 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 21/3/2017
Chương trình ngày 22/3/2017 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 22/3/2017
Chương trình ngày 23/3/2017 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 23/3/2017
Chương trình ngày 24 1/3/2017 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 24 1/3/2017
Chương trình ngày 27/3/2017 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 27/3/2017
Chương trình ngày 28/3/2017 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 28/3/2017
Chương trình ngày 29/3/2017 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 29/3/2017
Chương trình ngày 31/3/2017 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 31/3/2017
Chương trình ngày 03/4/2017 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 03/4/2017
Chương trình ngày 04/4/2017 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 04/4/2017
Chương trình ngày 05/4/2017 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 05/4/2017
Chương trình ngày 07/4/2017 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 07/4/2017
Chương trình ngày 10/4/2017 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 10/4/2017
Chương trình ngày 11/4/2017 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 11/4/2017
Chương trình ngày 12/4/2017 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 12/4/2017
Chương trình ngày 13/4/2017 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 13/4/2017
Chương trình ngày 14/4/2017 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 14/4/2017
Chương trình ngày 17/4/2017 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 17/4/2017
Chương trình ngày 18/4/2017 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 18/4/2017
Chương trình ngày 19/4/2017 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 19/4/2017
Chương trình ngày 20/4/2017 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 20/4/2017
Chương trình ngày 21/4/2017 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 21/4/2017
Chương trình ngày 24/4/2017 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 24/4/2017
Chương trình ngày 25/4/2017 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 25/4/2017
Chương trình ngày 26/4/2017 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 26/4/2017
Chương trình ngày 27/4/2017 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 27/4/2017
Chương trình ngày 28/4/2017 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 28/4/2017
Chương trình ngày 3/5/2017 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 3/5/2017
Chương trình ngày 4/5/2017 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 4/5/2017
Chương trình ngày 5/5/2017 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 5/5/2017
Chương trình ngày 08/5/2017 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 08/5/2017
Chương trình ngày 9/5/2017 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 9/5/2017
Chương trình ngày 10/5/2017 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 10/5/2017
Chương trình ngày 11/5/2017 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 11/5/2017
Chương trình ngày 12/5/2017 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 12/5/2017
Chương trình ngày 15/5/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 15/5/2017
Chương trình ngày 16/5/2017 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 16/5/2017
Chương trình ngày 17/5/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 17/5/2017
Chương trình ngày 18/5/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 18/5/2017
Chương trình ngày 19/5/2017 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 19/5/2017
Chương trình ngày 22/5/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 22/5/2017
Chương trình ngày 23/5/2017 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 23/5/2017
Chương trình ngày 24/5/2017 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 24/5/2017
Chương trình ngày 25/5/2017 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 25/5/2017
Chương trình ngày 26/5/2017 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 26/5/2017
Chương trình ngày 29/5/2017 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 29/5/2017
Chương trình ngày 30/5/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 30/5/2017
Chương trình ngày 31/5/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 31/5/2017
Chương trình ngày 02/6/2017 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 02/6/2017
Chương trình ngày 5/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 5/6/2017
Chương trình ngày 6/6/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 6/6/2017
Chương trình ngày 7/6/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 7/6/2017
Chương trình ngày 8/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 8/6/2017
Chương trình ngày 9/6/2017 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 9/6/2017
Chương trình ngày 12/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 12/6/2017
Chương trình ngày 13/6/2017 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 13/6/2017
Chương trình ngày 14/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 14/6/2017
Chương trình ngày 15/6/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 15/6/2017
Chương trình ngày 19/6/2017 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 19/6/2017
Chương trình ngày 20/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 20/6/2017
Chương trình ngày 21/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 21/6/2017
Chương trình ngày 22/6/2017 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 22/6/2017
Chương trình ngày 23/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 23/6/2017
Chương trình ngày 26/6/2017 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 26/6/2017
Chương trình ngày 17/6/2017 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 17/6/2017
Chương trình ngày 28/6/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 28/6/2017
Chương trình ngày 29/6/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 29/6/2017
Chương trình ngày 30/6/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 30/6/2017
Chương trình ngày 3/7/2017 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 3/7/2017
Chương trình ngày 4/7/2017 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 4/7/2017
Chương trình ngày 5/7/2017 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 5/7/2017
Chương trình ngày 06/7/2017 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 06/7/2017
Chương trình ngày 07/7/2017 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 07/7/2017
Chương trình ngày 10/7/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 10/7/2017
Chương trình ngày 11/7/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 11/7/2017
Chương trình ngày 12/7/2017 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 12/7/2017
Chương trình ngày 13/7/2017 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 13/7/2017
Chương trình ngày 14/7/2017 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 14/7/2017
Chương trình ngày 18/7/2017 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 18/7/2017
Chương trình ngày 19/7/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 19/7/2017
Chương trình ngày 20/7/2017 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 20/7/2017
Chương trình ngày 21/7/2017 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 21/7/2017
Chương trình ngày 24/7/2017 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 24/7/2017
Chương trình ngày 25/7/2017 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 25/7/2017
Chương trình ngày 26/7/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 26/7/2017
Chương trình ngày 27/7/2017 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 27/7/2017
Chương trình ngày 31/7/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 31/7/2017
Chương trình ngày 4/8/2017 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 4/8/2017

Văn hóa - Văn nghệ (59 Phát thanh) (105821 lượt nghe)
Hồn Then - Nhạc: Bế Ngọc Dương - Thơ: Triệu Thị Mai [ Đã nghe: 686] Hồn Then - Nhạc: Bế Ngọc Dương - Thơ: Triệu Thị Mai
Cao Bằng thân yêu - Nhạc: Văn Ký - Lời thơ: Nguyễn Nhật Tân [ Đã nghe: 1002] Cao Bằng thân yêu - Nhạc: Văn Ký - Lời thơ: Nguyễn Nhật Tân
Cao Bằng mến thương - Ngọc Dương [ Đã nghe: 904] Cao Bằng mến thương - Ngọc Dương
Cao Bằng non nước ngàn năm [ Đã nghe: 920] Cao Bằng non nước ngàn năm
Cao Bằng non nước quê hương [ Đã nghe: 691] Cao Bằng non nước quê hương
Lên Cao Bằng càng thêm nhớ Bác - Lê Đăng Khoa [ Đã nghe: 583] Lên Cao Bằng càng thêm nhớ Bác - Lê Đăng Khoa
Cô giáo Cao Bằng - Phạm Đình Chiến [ Đã nghe: 1029] Cô giáo Cao Bằng - Phạm Đình Chiến
Về Cao Bằng 2 [ Đã nghe: 3323] Về Cao Bằng 2
Cao Bằng quê hương [ Đã nghe: 1044] Cao Bằng quê hương
Khúc hát Cao Bằng - Vũ Thạch Hùng [ Đã nghe: 726] Khúc hát Cao Bằng - Vũ Thạch Hùng
Cao Bằng nhớ - Quang Hiển [ Đã nghe: 737] Cao Bằng nhớ - Quang Hiển
Lung linh TP Cao Bằng - Lã Quốc Doanh [ Đã nghe: 4929] Lung linh TP Cao Bằng - Lã Quốc Doanh
Thành phố Cao Bằng mến yêu của tôi - Dương Liễu [ Đã nghe: 1827] Thành phố Cao Bằng mến yêu của tôi - Dương Liễu
Ơi Thành phố Cao Bằng - Trần Sòi [ Đã nghe: 2662] Ơi Thành phố Cao Bằng - Trần Sòi
Thênh thang Thành phố Cao Bằng – Hoàng Hải Thụ [ Đã nghe: 1469] Thênh thang Thành phố Cao Bằng – Hoàng Hải Thụ
Thành phố Cao Bằng ơi – Bế Kha [ Đã nghe: 1802] Thành phố Cao Bằng ơi – Bế Kha
Về Cao Bằng – Vũ Đông [ Đã nghe: 3031] Về Cao Bằng – Vũ Đông
Cao Bằng vững bước tới tương lai – Bế Ngọc Dương [ Đã nghe: 1418] Cao Bằng vững bước tới tương lai – Bế Ngọc Dương
Thành phố Cao Bằng tôi yêu – Đinh Trọng Tuấn [ Đã nghe: 1515] Thành phố Cao Bằng tôi yêu – Đinh Trọng Tuấn
Thành phố trẻ biên cương – Nguyễn La Tuân [ Đã nghe: 1426] Thành phố trẻ biên cương – Nguyễn La Tuân
Rực rỡ Thành phố Cao Bằng – Lã Quốc Doanh [ Đã nghe: 2043] Rực rỡ Thành phố Cao Bằng – Lã Quốc Doanh
Chào Thành phố Cao Bằng – Dương Liễu [ Đã nghe: 2298] Chào Thành phố Cao Bằng – Dương Liễu
Nhớ về Pác Bó - Phan Nhân [ Đã nghe: 1730] Nhớ về Pác Bó - Phan Nhân
Điệu Then vinh - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 1850] Điệu Then vinh - Phạm Tịnh
Tiếng hát giữa rừng Pác Bó - Nguyễn Tài Tuệ [ Đã nghe: 1033] Tiếng hát giữa rừng Pác Bó - Nguyễn Tài Tuệ
Ánh trăng Bản Giốc (then tính) - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 1572] Ánh trăng Bản Giốc (then tính) - Phạm Tịnh
34 Ngôi sao đầu tiên - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 2801] 34 Ngôi sao đầu tiên - Phạm Tịnh
Cao Bằng ngày mới - Bảo Chung [ Đã nghe: 2847] Cao Bằng ngày mới - Bảo Chung
Về miền non nước - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 1642] Về miền non nước - Phạm Tịnh
Trở lại Cao Bằng - Tân Huyền [ Đã nghe: 2006] Trở lại Cao Bằng - Tân Huyền
Về thăm Thủ đô cách mạng - Quỳnh Hợp [ Đã nghe: 1383] Về thăm Thủ đô cách mạng - Quỳnh Hợp
Xông xênh áo chàm - Lương Nguyên [ Đã nghe: 1616] Xông xênh áo chàm - Lương Nguyên
Xuống chợ - Bảo Chung [ Đã nghe: 1080] Xuống chợ - Bảo Chung
Mùa hoa mận về [ Đã nghe: 1502] Mùa hoa mận về
Chín bậc tình yêu - An Thuyên [ Đã nghe: 1662] Chín bậc tình yêu - An Thuyên
Suối Lê Nin - Phạm Tuyên [ Đã nghe: 1642] Suối Lê Nin - Phạm Tuyên
Non nước Cao Bằng - Nguyễn Trọng Tạo [ Đã nghe: 1807] Non nước Cao Bằng - Nguyễn Trọng Tạo
Cao Bằng ngày hội [ Đã nghe: 2652] Cao Bằng ngày hội
Nàng ới - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 3179] Nàng ới - Phạm Tịnh
Hát trong ánh điện Bản Hoàng - Dương Toàn Thiên [ Đã nghe: 968] Hát trong ánh điện Bản Hoàng - Dương Toàn Thiên
Trai bản Biooc, Gái Khuổi Slao - Dương Toàn Thiên [ Đã nghe: 1176] Trai bản Biooc, Gái Khuổi Slao - Dương Toàn Thiên
Qua Đèo Liêu - Dương Toàn Thiên [ Đã nghe: 1517] Qua Đèo Liêu - Dương Toàn Thiên
Hát bên bàn đá Bác Hồ - Dương Toàn Thiên [ Đã nghe: 1394] Hát bên bàn đá Bác Hồ - Dương Toàn Thiên
Phiên chợ quê em (Nhạc: Dương Toàn Thiên - Thơ: Đoàn Ngọc Minh) [ Đã nghe: 1453] Phiên chợ quê em (Nhạc: Dương Toàn Thiên - Thơ: Đoàn Ngọc Minh)
Tiếng chim Queng Quý - Dương Toàn Thắng [ Đã nghe: 1537] Tiếng chim Queng Quý - Dương Toàn Thắng
Cao Bằng non nước quê hương - Dương Toàn Thắng [ Đã nghe: 1467] Cao Bằng non nước quê hương - Dương Toàn Thắng
Khúc hát tuổi xuân - Dương Toàn Thắng [ Đã nghe: 835] Khúc hát tuổi xuân - Dương Toàn Thắng
Quê mình được mùa - Dương Toàn Thắng [ Đã nghe: 869] Quê mình được mùa - Dương Toàn Thắng
Lên Cao Bằng - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ: Trần Ngọc Trác [ Đã nghe: 1318] Lên Cao Bằng - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ: Trần Ngọc Trác
Sao hôm - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ Trần Thị Mộng Dần [ Đã nghe: 1027] Sao hôm - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ Trần Thị Mộng Dần
Tiếng gọi trong đêm - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ: Đan Như [ Đã nghe: 978] Tiếng gọi trong đêm - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ: Đan Như
Đi hội hát giao duyên - Nhạc: Trần Sòi ; Thơ: Hữu Huyền [ Đã nghe: 1521] Đi hội hát giao duyên - Nhạc: Trần Sòi ; Thơ: Hữu Huyền
Cao Bằng thân yêu - Nhạc: Văn Ký - Thơ Nguyễn Nhật Tân (Ca sĩ Lê Anh Dũng) [ Đã nghe: 1765] Cao Bằng thân yêu - Nhạc: Văn Ký - Thơ Nguyễn Nhật Tân (Ca sĩ Lê Anh Dũng)
Khuổi Nặm hát mãi lời ca dâng Người- Nhạc: Lã Quốc Doanh; Lời: NSND Dương Liễu [ Đã nghe: 1494] Khuổi Nặm hát mãi lời ca dâng Người- Nhạc: Lã Quốc Doanh; Lời: NSND Dương Liễu
Lung linh Cao Bằng - Nhạc và lời Vũ Việt Hùng [ Đã nghe: 2237] Lung linh Cao Bằng - Nhạc và lời Vũ Việt Hùng
Bài ca quê hương - Nhạc và lời Bế Kha [ Đã nghe: 2131] Bài ca quê hương - Nhạc và lời Bế Kha
Hoàng Đình Giong - Anh còn sống mãi (Thơ: Hoàng Trung Phong - Nhạc Trần Sòi) [ Đã nghe: 648] Hoàng Đình Giong - Anh còn sống mãi (Thơ: Hoàng Trung Phong - Nhạc Trần Sòi)
Hành khúc đảo xa (Nhạc: Bế Ngọc Dương - Thơ: Phan Thành Minh) [ Đã nghe: 807] Hành khúc đảo xa (Nhạc: Bế Ngọc Dương - Thơ: Phan Thành Minh)


 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT                 Đêm  17  ngày 18 tháng 08 năm 2017    + Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:     Đêm  và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ và dông ỏ nhiều nơi, có nơi mưa vừa,...

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

 • Đang truy cập: 17
 • Hôm nay: 2430
 • Tháng hiện tại: 58185
 • Tổng lượt truy cập: 5915987


NHÀ TÀI TRỢ