Thời sự (110 Phát thanh) (196204 lượt nghe)
Chương trình ngày 17/8/2017 [ Đã nghe: 2] Chương trình ngày 17/8/2017
Chương trình ngày 16/8/2017 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 16/8/2017
Chương trình ngày 15/8/2017 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 15/8/2017
Chương trình ngày 14/8/2017 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 14/8/2017
Chương trình ngày 11/8/2017 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 11/8/2017
Chương trình ngày 10/8/2017 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 10/8/2017
Chương trình ngày 9/8/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 9/8/2017
Chương trình ngày 8/8/2017 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 8/8/2017
Chương trình ngày 7/8/2017 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 7/8/2017
Chương trình ngày 2/3/2017 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 2/3/2017
Chương trình ngày 3/3/2017 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 3/3/2017
Chương trình ngày 6/3/2017 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 6/3/2017
Chương trình ngày 7/3/2017 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 7/3/2017
Chương trình ngày 8/3/2017 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 8/3/2017
Chương trình ngày 9/3/2017 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 9/3/2017
Chương trình ngày 10/3/2017 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 10/3/2017
Chương trình ngày 13/3/2017 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 13/3/2017
Chương trình ngày 14/3/2017 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 14/3/2017
Chương trình ngày 15/3/2017 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 15/3/2017
Chương trình ngày 16/3/2017 [ Đã nghe: 45] Chương trình ngày 16/3/2017
Chương trình ngày 17/3/2017 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 17/3/2017
Chương trình ngày 20/3/2017 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 20/3/2017
Chương trình ngày 21/3/2017 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 21/3/2017
Chương trình ngày 22/3/2017 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 22/3/2017
Chương trình ngày 23/3/2017 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 23/3/2017
Chương trình ngày 24 1/3/2017 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 24 1/3/2017
Chương trình ngày 27/3/2017 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 27/3/2017
Chương trình ngày 28/3/2017 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 28/3/2017
Chương trình ngày 29/3/2017 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 29/3/2017
Chương trình ngày 31/3/2017 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 31/3/2017
Chương trình ngày 03/4/2017 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 03/4/2017
Chương trình ngày 04/4/2017 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 04/4/2017
Chương trình ngày 05/4/2017 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 05/4/2017
Chương trình ngày 07/4/2017 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 07/4/2017
Chương trình ngày 10/4/2017 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 10/4/2017
Chương trình ngày 11/4/2017 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 11/4/2017
Chương trình ngày 12/4/2017 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 12/4/2017
Chương trình ngày 13/4/2017 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 13/4/2017
Chương trình ngày 14/4/2017 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 14/4/2017
Chương trình ngày 17/4/2017 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 17/4/2017
Chương trình ngày 18/4/2017 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 18/4/2017
Chương trình ngày 19/4/2017 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 19/4/2017
Chương trình ngày 20/4/2017 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 20/4/2017
Chương trình ngày 21/4/2017 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 21/4/2017
Chương trình ngày 24/4/2017 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 24/4/2017
Chương trình ngày 25/4/2017 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 25/4/2017
Chương trình ngày 26/4/2017 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 26/4/2017
Chương trình ngày 27/4/2017 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 27/4/2017
Chương trình ngày 28/4/2017 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 28/4/2017
Chương trình ngày 3/5/2017 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 3/5/2017
Chương trình ngày 4/5/2017 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 4/5/2017
Chương trình ngày 5/5/2017 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 5/5/2017
Chương trình ngày 08/5/2017 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 08/5/2017
Chương trình ngày 9/5/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 9/5/2017
Chương trình ngày 10/5/2017 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 10/5/2017
Chương trình ngày 11/5/2017 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 11/5/2017
Chương trình ngày 12/5/2017 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 12/5/2017
Chương trình ngày 15/5/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 15/5/2017
Chương trình ngày 16/5/2017 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 16/5/2017
Chương trình ngày 17/5/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 17/5/2017
Chương trình ngày 18/5/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 18/5/2017
Chương trình ngày 19/5/2017 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 19/5/2017
Chương trình ngày 22/5/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 22/5/2017
Chương trình ngày 23/5/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 23/5/2017
Chương trình ngày 24/5/2017 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 24/5/2017
Chương trình ngày 25/5/2017 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 25/5/2017
Chương trình ngày 26/5/2017 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 26/5/2017
Chương trình ngày 29/5/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 29/5/2017
Chương trình ngày 30/5/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 30/5/2017
Chương trình ngày 31/5/2017 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 31/5/2017
Chương trình ngày 02/6/2017 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 02/6/2017
Chương trình ngày 5/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 5/6/2017
Chương trình ngày 6/6/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 6/6/2017
Chương trình ngày 7/6/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 7/6/2017
Chương trình ngày 8/6/2017 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 8/6/2017
Chương trình ngày 9/6/2017 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 9/6/2017
Chương trình ngày 12/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 12/6/2017
Chương trình ngày 13/6/2017 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 13/6/2017
Chương trình ngày 14/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 14/6/2017
Chương trình ngày 15/6/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 15/6/2017
Chương trình ngày 19/6/2017 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 19/6/2017
Chương trình ngày 20/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 20/6/2017
Chương trình ngày 21/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 21/6/2017
Chương trình ngày 22/6/2017 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 22/6/2017
Chương trình ngày 23/6/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 23/6/2017
Chương trình ngày 26/6/2017 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 26/6/2017
Chương trình ngày 17/6/2017 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 17/6/2017
Chương trình ngày 28/6/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 28/6/2017
Chương trình ngày 29/6/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 29/6/2017
Chương trình ngày 30/6/2017 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 30/6/2017
Chương trình ngày 3/7/2017 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 3/7/2017
Chương trình ngày 4/7/2017 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 4/7/2017
Chương trình ngày 5/7/2017 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 5/7/2017
Chương trình ngày 06/7/2017 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 06/7/2017
Chương trình ngày 07/7/2017 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 07/7/2017
Chương trình ngày 10/7/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 10/7/2017
Chương trình ngày 11/7/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 11/7/2017
Chương trình ngày 12/7/2017 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 12/7/2017
Chương trình ngày 13/7/2017 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 13/7/2017
Chương trình ngày 14/7/2017 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 14/7/2017
Chương trình ngày 18/7/2017 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 18/7/2017
Chương trình ngày 19/7/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 19/7/2017
Chương trình ngày 20/7/2017 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 20/7/2017
Chương trình ngày 21/7/2017 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 21/7/2017
Chương trình ngày 24/7/2017 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 24/7/2017
Chương trình ngày 25/7/2017 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 25/7/2017
Chương trình ngày 26/7/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 26/7/2017
Chương trình ngày 27/7/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 27/7/2017
Chương trình ngày 31/7/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 31/7/2017
Chương trình ngày 4/8/2017 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 4/8/2017


 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT
                Đêm  16  ngày 17 tháng 08 năm 2017 

 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:
    Đêm  và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ và dông ỏ nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trưa chiều giảm mây trời nắng.
              Nhiệt độ thấp nhất:   23 -  25°C.
              Nhiệt độ cao nhất  :   30 -  32°C.

+ Khu vực Nguyên Bình và các huyện phía Đông:
   Nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ và dông ỏ nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trưa chiều giảm mây trời nắng.
               Nhiệt độ thấp nhất:   22  -  24°C.
               Nhiệt độ cao nhất  :   28  -  30°C.
 
+ Khu vực Thành phố Cao Bằng:
  Nhiều mây có mưa, mưa rào nhẹ và dông ỏ nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trưa chiều giảm mây trời nắng.
             Gió: Đông Nam cấp 2.
               Nhiệt độ thấp nhất:   23 -  25°C.
               Nhiệt độ cao nhất  :   30  -  32°C.


            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 40
  • Khách viếng thăm: 39
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1457
  • Tháng hiện tại: 53090
  • Tổng lượt truy cập: 5910892


NHÀ TÀI TRỢ