Học và làm theo Bác để xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững

Thứ năm - 18/01/2024 09:36
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành công việc tự giác, thường xuyên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng tập thể, cá nhân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Đưa việc học và làm theo Bác vào nghị quyết, kế hoạch, nhiệm vụ của năm

Năm 2023 - năm cả nước triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp 2020 - 2025, là năm đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát các văn bản của Trung ương, của tỉnh và văn bản chỉ đạo của cơ quan chuyên môn ngành dọc cấp trên để xây dựng kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị mình gắn với thực hiện chuyên đề năm 2023 do tỉnh xây dựng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững”. Xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.
113604 hoi nghi hoc tap quan triet va trien khai thuc hien chuyen de hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh nam 2023 anh tuan hung 13013630
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2023. Ảnh: Tuấn Hưng


Toàn Đảng bộ tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2023 với 1.103 hội nghị trực tiếp/35.992 lượt người tham gia, 21 hội nghị trực tuyến kết nối 312 điểm cầu với 8.284 lượt người tham gia. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tỉnh, việc học tập, quán triệt được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc triển khai học tập chuyên đề ở cấp huyện, cơ sở được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, sáng tạo, hiệu quả, nhiều đảng bộ xây dựng triển khai đột phá ấn tượng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tiêu biểu như các huyện ủy: Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang duy trì thực hiện tốt hoạt động chào cờ và sinh hoạt dưới cờ sáng thứ Hai đầu tuần hằng tháng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai việc học và làm theo Bác theo từng chuyên đề cho hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách ứng xử; phong cách sống thanh cao, giản dị, phong cách tư duy, phong cách diễn đạt, phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương của Bác. Công an tỉnh thực hiện ứng dụng mạng xã hội zalo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trả lời tin nhắn, tương tác trực tiếp để giải đáp những thắc mắc của người dân trên địa bàn có liên quan đến tình hình an ninh trật tự và thủ tục hành chính... 

Xác định việc học và làm theo Bác là một nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đưa nội dung kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” vào nhiệm vụ thực tế tại địa phương. Trên cơ sở tiếp tục thực hiện nội dung đột phá “chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi đơn vị xác định từ 1 - 2 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với thực tiễn cơ sở

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được đưa vào chương trình công tác toàn khóa 2020 - 2025 và các năm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện phù hợp với điều kiện của tỉnh gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 3 chương trình trọng tâm và 3 nội dung đột phá để khai thác 5 lợi thế chính và tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt của tỉnh. 

Việc “học tập” gắn với “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thông qua nhiều phong trào thiết thực, tạo hiệu ứng xã hội và sức lan tỏa mạnh mẽ. Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo việc phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương, đơn vị triển khai tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Dân vận khéo”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”... Đồng thời, triển khai tổ chức thực hiện đa dạng hóa các hình thức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động và nhân dân, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương, điển hình như: “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chủ động đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” của huyện Trùng Khánh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo chi hội cơ sở duy trì thực hiện các mô hình học và làm theo Bác với 499 chi hội/20.000 người tham gia, nổi bật là các mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, bỏ tiền ống tre, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình; thùng quyên góp “một miếng khi đói bằng một gói khi no”; chi hội phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp nhau trong mùa cấy, gặt... Công an tỉnh có 71 mô hình, phần việc, cách làm hay, sáng tạo được áp dụng đem lại hiệu quả cao.  

Tại hội nghị 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng nghìn gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước được biểu dương, khen thưởng, trong đó, cấp tỉnh khen thưởng 27 điển hình, cấp huyện, cấp xã và tương đương khen thưởng 1.428 điển hình. 

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cách làm giữa các tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương; biểu dương và nhân rộng kịp thời các điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt để việc học và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ tỉnh thực sự tạo bước đột phá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguồn tin: Báo Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây