Thông báo về việc tổ chức thực hiện bảo vệ thi công xây dựng công trình

Thứ năm - 19/07/2018 09:50
Thực hiện Quyết định số: 2072/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND thành phố Cao Bằng về việc bảo vệ thi công xây dựng công trình: Đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng.
Thông báo về việc tổ chức thực hiện bảo vệ thi công xây dựng công trình
Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức thực hiện bảo vệ thi công xây dựng công trình tại khu đất (có diện tích 8.281,3m2) tổ 32 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng thuộc công trình Đường phía Nam khu đô thị mới thị xã Cao Bằng, lý trình Km00+00-Km5+896.52. Thời gian từ ngày 19 tháng 10 năm 2017.
       Lý do phải thực hiện bảo vệ thi công:
      Sau khi Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và được chủ sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật tại thời điểm hiện nay là hộ gia đình ông Phạm Văn Thành (ông Thành mua đất thửa đất số 9 lô 39 của hộ gia đình ông Mã Văn Chỉnh đã được UBND thị xã Cao Bằng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A031181 ngày 14/12/1991) bàn giao mặt bằng, ngày 29/8/2017 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã tổ chức thi công tại thửa đất nêu trên. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, có 02 hộ gia đình ông Triệu Quế Lâm và gia đình ông Hoàng Văn Tiến, thường trú tại tổ 32 phường Sông Hiến đã tự ý cản trở bất hợp pháp tại hiện trường với cùng lý do là phải giữ nguyên hiện trạng mặt bằng để phục vụ việc giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan có thẩm quyền (đã gửi đơn đến UBND thành phố).
      Trước yêu cầu trên, UBND thành phố đã ban hành Công văn trả lời số 1460 và số 1461/UBND - QĐMB ngày 27/9/2017; đồng thời giải thích rõ tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 02/10/2017, cụ thể như sau:
      1. Quá trình giải quyết tranh chấp đất đai của ông Hoàng Văn Tiến đối với ông Mã Văn Chỉnh:
      - Ngày 20/6/1991, UBND thị xã ban hành Quyết định số 200/QĐ.GĐ.GR giao đất, giao rừng cho ông Mã Văn Chỉnh;
      - Ngày 14/12/1991, UBND thị xã Cao Bằng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A031181 đối với thửa đất số 9, lô số 39 cho ông Mã Văn Chỉnh;
      - Ngày 27/7/2004, ông Hoàng Văn Tiến mới bắt đầu có Đơn xin đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai tại thửa đất nêu trên với ông Mã Văn Chỉnh;
      - Sau nhiều cuộc hòa giải, ngày 24/7/2005, ông Tiến có Đơn khiếu nại đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 20/6/1991 của UBND thị xã;
      - Để giải quyết, sau khi nhận được đơn, theo quy định của pháp luật, ngày 6/10/2005, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 345/PC-UBND chuyển đơn của ông Tiến đến Tòa án nhân dân thị xã giải quyết theo đúng thẩm quyền (gửi Tòa tiếp theo là Công văn số 81/CV-UBND ngày 22/3/2006); đồng thời, UBND thị xã cũng đã ban hành Công văn số 170/UBND-TNMT ngày 25/5/2006 trả lời đơn khiếu nại của ông Tiến theo hướng vụ việc của ông thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án và hướng dẫn ông Tiến liên hệ với Tòa;
     - Tuy nhiên, ngày 17/10/2008, UBND tỉnh lại ban hành Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Tiến với nội dung: Chấp nhận một phần đơn khiếu nại của ông Tiến về việc đòi thừa hưởng giá trị quyền sử dụng đất với diện tích 4.660m2; công nhận quyền sử dụng đất của ông Chỉnh với tổng diện tích 5.340m2;
     - Ngày 27/10/2008, ông Tiến lại có đơn khiếu nại Quyết định số 2266/QĐ-UBND với nội dung UBND tỉnh giải quyết không đúng nội dung đơn khiếu nại của Ông;
    - Giải quyết Đơn khiếu nại lần này của ông Tiến, ngày 19/7/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND tỉnh với nội dung: Hủy là do Quyết định 2266 được ban hành chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định(chứ không phải hủy vì lý do giải quyết sai bản chất của vụ việc tranh chấp đất đai); Giao UBND thị xã  tiếp tục xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của ông Tiến đối với Quyết định số 200/QĐ.GĐ.GR ngày 20/6/1991 của UBND thị xã  theo đúng quy định của pháp luật;
    - Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 17/11/2014, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2441/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Tiến, với nội dung bác đơn, vì Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 20/6/1991 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A031181 ngày 14/12/1991 đã được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật quy định;
    - Tuy nhiên, sau khi tự kiểm tra rà soát Quyết định số 2441/QĐ-UBND, UBND thành phố thấy: Việc khiếu nại của ông Tiến thuộc trường hợp không thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011 (thời hiệu khiếu nại Quyết định số 200/QĐ.GĐ.GR đã hết vì vượt quá 90 ngày, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính) và khoản 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (vì Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành). Do đó, UBND đã ban hành Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 hủy bỏ Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 (chứ không phải hủy vì lý do giải quyết sai bản chất của vụ việc tranh chấp đất đai). Như vậy, sau khi UBND tỉnh, UBND thành phố hủy bỏ các quyết định nêu trên, thì vụ việc lại trở về đúng như hướng giải quyết của UBND thị xã từ năm 2005, đó là: vụ việc của ông Tiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án và hướng dẫn ông Tiến liên hệ với Tòa.
      2. Quyền lợi và nghĩa vụ của ông Tiến, ông Lâm (các ông tự cho là cá nhân có liên quan đến thửa đất của ông Thành bị thu hồi):
     - Ông Tiến, ông Lâm có quyền khởi kiện vụ việc tranh chấp đất đai với ông Chỉnh tại Tòa án nhân dân. Kết quả vụ việc phụ thuộc hoàn toàn vào phán quyết của              Tòa án. Nếu ông Tiến hay ông Lâm là chủ sử dụng đất hợp pháp của thửa đất nêu trên, thì Nhà nước thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông Tiến hoặc ông Lâm theo đúng quy định;
    - Để việc thực thi phán quyết của Tòa án được thuận lợi, chính xác, cũng như để đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân được Tòa án phán quyết là chủ sử dụng đất hợp pháp của thửa đất đang tranh chấp nêu trên, trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố đã tiến hành đo đạc, kiểm đếm đất đai, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc,... theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch; đồng thời trước khi tiến hành thi công, Hội đồng đã cho ghi hình lại toàn bộ tài sản để lưu chứng cứ. Do đó, việc thi công làm thay đổi hiện trạng sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bất cứ tổ chức, cá nhân nào;
    - Theo khoản 6 Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, thì:
    Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
   Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có).
     Đối với trường hợp việc thu hồi đất có liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác trong việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật khác có liên quan thì Nhà nước tiến hành thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định mà không phải chờ cho đến khi giải quyết xong quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất giữa người có đất thu hồi và tổ chức, cá nhân đó theo quy định của pháp luật có liên quan.
      Do đó, việc Nhà nước thực hiện thu hồi đất, tổ chức thi công xây dựng công trình vẫn sẽ được tiến hành trong quá trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hay giải quyết vụ án tranh chấp đất đai của ông Tiến hay của ông Lâm, hay của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác;
      - Tại thời điểm hiện nay, khi chưa có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành, thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A031181 đối với thửa đất số 9, lô số 39 của ông Mã Văn Chỉnh vẫn còn nguyên giá trị pháp lý và giao dịch chuyển nhượng Quyền sử dụng đất giữa ông Chỉnh và ông Thành là hợp pháp. Do đó, tại thời điểm giải phóng mặt bằng, không ai ngoài ông Thành có quyền định đoạt với thửa đất nêu trên. Nên khi ông Thành đã bàn giao mặt bằng cho Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố, để Hội đồng bàn giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tổ chức thi công, thì việc cản trở thi công của ông Tiến, ông Lâm hay bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đều là bất hợp pháp và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
     3. Quan điểm của UBND Thành phố:
     - Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về giải phóng mặt bằng dự án Đường phía Nam khu đô thị mới Đề Thám, UBND Thành phố kiên quyết tổ chức bảo vệ thi công tại thửa đất nêu trên, theo đúng quy định của pháp luật và sẽ xử lý nghiêm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cản trở bất hợp pháp quá trình thi công của Chủ đầu tư;
    - Đề nghị ông Tiến, ông Lâm cũng như những người dân khác nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ công dân của mình, ủng hộ Tỉnh và Thành phố thực hiện dự án, không cản trở quá trình thi công để vừa gây khó khăn cho Nhà nước, vừa bị xử lý theo quy định của pháp luật, từ đó gây ảnh hưởng xấu đến gia đình và tổ, xóm nơi cư trú.
     Vì những lý do trên, nay UBND Thành phố Thông báo việc thực hiện bảo vệ thi công công trình tới UBND phường Sông Hiến, tổ dân phố 32, phường Sông Hiến và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết để không xảy ra việc cản trở thi công bất hợp pháp.
Giao Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thành phố tuyên truyền, giải thích cho hai hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiến, ông Triệu Quế Lâm hiểu và chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.
     Giao UBND phường Sông Hiến chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của phường và tổ xóm thực hiện tuyên truyền nội dung Thông báo này tới các hộ gia đình, cá nhân trong địa bàn tổ 32 phường Sông Hiến để cùng hiểu rõ tính chất sự việc và tránh bị lôi keo xúi giục của các đối tượng cản trở bất hợp pháp khi thi công công trình và niêm yết tại trụ sở UBND phường, Nhà văn hóa tổ 32 phường Sông Hiến để cộng đồng dân cư, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.
Nguồn tin: UBND thành phố Cao Bằn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây