UBND thành phố tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Đề án "Đặt tên đường phố và công trình công cộng"