TP tổ chức hộị nghị công bố các Quyết định kiện toàn và thành lập các Tổ giúp việc nhằm tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai phòng chống dịch Covid - 19

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 526
Thích: 1
Không thích: 0
TP tổ chức hộị nghị công bố các Quyết định kiện toàn và thành lập các Tổ giúp việc nhằm tăng cường công tác chỉ đạo và triển khai phòng chống dịch Covid - 19
Hiển thị thể loại