Chương trình ngày 27/8/2020 (32 lượt nghe)

Các chương trình phát thanh cùng chủ đề
Chương trình ngày 27/10/2020 [ Đã nghe: 1] Chương trình ngày 27/10/2020
Chương trình ngày 26/10/2020 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 26/10/2020
Chương trình ngày 22/10/2020 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 22/10/2020
Chương trình ngày 21/10/2020 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 21/10/2020
Chương trình ngày 20/10/2020 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 20/10/2020
Chương trình ngày 19/10/2020 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 19/10/2020
Chương trình ngày 16/10/2020 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 16/10/2020
Chương trình ngày 8/10/2020 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 8/10/2020
Chương trình ngày 7/10/2020 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 7/10/2020
Chương trình ngày 6/10/2020 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 6/10/2020
Chương trình ngày 5/10/2020 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 5/10/2020
Chương trình ngày 13/8/2020 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 13/8/2020
Chương trình ngày 11/8/2020 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 11/8/2020
Chương trình ngày 10/8/2020 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 10/8/2020
Chương trình ngày 7/8/2020 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 7/8/2020
Chương trình ngày 6/8/2020 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 6/8/2020
Chương trình ngày 5/8/2020 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 5/8/2020
Chương trình ngày 4/8/2020 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 4/8/2020
Chương trình ngày 3/8/2020 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 3/8/2020
Chương trình ngày 31/7/2020 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 31/7/2020
Chương trình ngày 30/7/2020 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 30/7/2020
Chương trình ngày 29/7/2020 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 29/7/2020
Chương trình ngày 28/7/2020 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 28/7/2020
Chương trình ngày 27/7/2020 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 27/7/2020
Chương trình ngày 24/7/2020 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 24/7/2020
Chương trình ngày 23/7/2020 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 23/7/2020
Chương trình ngày 22/7/2020 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 22/7/2020
Chương trình ngày 21/7/2020 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 21/7/2020
Chương trình ngày 14/11/2017 [ Đã nghe: 44] Chương trình ngày 14/11/2017
Chương trình ngày 17/7/2020 [ Đã nghe: 47] Chương trình ngày 17/7/2020
Chương trình ngày 16/7/2020 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 16/7/2020
Chương trình ngày 15/7/2020 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 15/7/2020
Chương trình ngày 14/7/2020 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 14/7/2020
Chương trình ngày 13/7/2020 [ Đã nghe: 50] Chương trình ngày 13/7/2020
Chương trình ngày 10/7/2020 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 10/7/2020
Chương trình ngày 9/7/2020 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 9/7/2020
Chương trình ngày 8/7/2020 [ Đã nghe: 55] Chương trình ngày 8/7/2020
Chương trình ngày 7/7/2020 [ Đã nghe: 58] Chương trình ngày 7/7/2020
Chương trình ngày 6/7/2020 [ Đã nghe: 56] Chương trình ngày 6/7/2020
Chương trình ngày 3/7/2020 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 3/7/2020
Chương trình ngày 2/7/2020 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 2/7/2020
Chương trình ngày 1/7/2020 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 1/7/2020
Chương trình ngày 30/6/2020 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 30/6/2020
Chương trình ngày 26/6/2020 [ Đã nghe: 54] Chương trình ngày 26/6/2020
Chương trình ngày 25/6/2020 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 25/6/2020
Chương trình ngày 23/6/2020 [ Đã nghe: 59] Chương trình ngày 23/6/2020
Chương trình ngày 22/6/2020 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 22/6/2020
Chương trình ngày 19/6/2020 [ Đã nghe: 64] Chương trình ngày 19/6/2020
Chương trình ngày 17/6/2020 [ Đã nghe: 70] Chương trình ngày 17/6/2020
Chương trình ngày 15/6/2020 [ Đã nghe: 57] Chương trình ngày 15/6/2020
Chương trình ngày 12/6/2020 [ Đã nghe: 53] Chương trình ngày 12/6/2020
Chương trình ngày 11/6/2020 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 11/6/2020
Chương trình ngày 10/6/2020 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 10/6/2020
Chương trình ngày 9/6/2020 [ Đã nghe: 75] Chương trình ngày 9/6/2020
Chương trình ngày 8/6/2020 [ Đã nghe: 65] Chương trình ngày 8/6/2020
Chương trình ngày 5/6/2020 [ Đã nghe: 60] Chương trình ngày 5/6/2020
Chương trình ngày 4/6/2020 [ Đã nghe: 66] Chương trình ngày 4/6/2020
Chương trình ngày 3/6/2020 [ Đã nghe: 63] Chương trình ngày 3/6/2020
Chương trình ngày 2/6/2020 [ Đã nghe: 68] Chương trình ngày 2/6/2020
Chương trình ngày 1/6/2020 [ Đã nghe: 62] Chương trình ngày 1/6/2020
Chương trình ngày 14/8/2020 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 14/8/2020
Chương trình ngày 17/8/2020 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 17/8/2020
Chương trình ngày 18/8/2020 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 18/8/2020
Chương trình ngày 19/8/2020 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 19/8/2020
Chương trình ngày 20/8/2020 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 20/8/2020
Chương trình ngày 21/8/2020 [ Đã nghe: 51] Chương trình ngày 21/8/2020
Chương trình ngày 24/8/2020 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 24/8/2020
Chương trình ngày 25/8/2020 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 25/8/2020
Chương trình ngày 26/8/2020 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 26/8/2020
Chương trình ngày 28/8/2020 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 28/8/2020
Chương trình ngày 31/8/2020 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 31/8/2020
Chương trình ngày 1/9/2020 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 1/9/2020
Chương trình ngày 3/9/2020 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 3/9/2020
Chương trình ngày 4/9/2020 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 4/9/2020
Chương trình ngày 7/9/2020 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 7/9/2020
Chương trình ngày 8/9/2020 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 8/9/2020
Chương trình ngày 9/9/2020 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 9/9/2020
Chương trình ngày 10/9/2020 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 10/9/2020
Chương trình ngày 11/9/2020 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 11/9/2020
Chương trình ngày 15/9/2020 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 15/9/2020
Chương trình ngày 16/9/2020 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 16/9/2020
Chương trình ngày 17/9/2020 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 17/9/2020
Chương trình ngày 21/9/2020 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 21/9/2020
Chương trình ngày 22/9/2020 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 22/9/2020
Chương trình ngày 23/9/2020 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 23/9/2020
Chương trình ngày 24/9/2020 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 24/9/2020
Chương trình ngày 25/9/2020 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 25/9/2020
Chương trình ngày 28/9/2020 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 28/9/2020
Chương trình ngày 29/9/2020 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 29/9/2020
Chương trình ngày 30/9/2020 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 30/9/2020
Chương trình ngày 1/10/2020 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 1/10/2020
Chương trình ngày 2/10/2020 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 2/10/2020
Chương trình ngày 9/10/2020 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 9/10/2020
Chương trình ngày 12/10/2020 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 12/10/2020
Chương trình ngày 13/10/2020 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 13/10/2020
Chương trình ngày 14/10/2020 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 14/10/2020
Chương trình ngày 15/10/2020 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 15/10/2020

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      
            
DỰ BÁO THỜI TIẾT

            (Đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2020)
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:  
      Nhiều mây không mưa
. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.
             Nhiệt độ thấp nhất :   17  -  19°C
             Nhiệt độ cao nhất   :   28  -  30°C

 + Khu vực Nguyên Bình và các huyện Phía Đông:
  
  
    Nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.
 
             Nhiệt độ thấp nhất :  15 -  17°C
             Nhiệt độ cao nhất  :   24 -  26°C


 + Khu vực Thành phố Cao Bằng:
   
 Nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.
* Gió: Đông bắc cấp 2.
             Nhiệt độ thấp nhất  :    16 - 18 °C
             Nhiệt độ cao nhất    :   26 - 28°C

        ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 949
  • Tháng hiện tại: 64516
  • Tổng lượt truy cập: 9438171