HĐND thành phố khai mạc Kỳ họp thứ 8

Mở rộng trên Internet :